Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI - instalacja wody przeciwpożarowej. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI - instalacja wody przeciwpożarowej.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-03-28
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45332200-5 -roboty instalacyjne hydrauliczne; 45343000-3 – roboty instalacyjne przeciwpożarowe; 45343200-5 – instalowanie sprzętu gaśniczego
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.4.2018.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium4 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

BOU.V.272.4.2018.MP                                                              Opole, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap VI – instalacja wody przeciwpożarowej”.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 10 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 08.03.2018 r. pod numerem 527769-N-2018 pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI – instalacja wody przeciwpożarowej”.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez

„PIROTOKS” Sp. z o.o. z siedzibą: 40-748 Katowice, ul. Słonecznikowa 75;

za cenę 155 571,22 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium TERMIN 40%

X

T = ----------  x 40

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

SUPON S.A.

Ul. Przestrzenna 6

70-800 Szczecin

155 571,22

C =  -------------  x 60 = 34,7 pkt

269 370,00

14

C =  --------  x 40 = 40 pkt

14

74,7

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne „Supon” Sp. z o.o.

Ul. Ozimska 182; 45-310 Opole

155 571,22

C =  --------------  x 60 = 52,1pkt

178 993,99

14

C =  --------  x 40 = 40 pkt

14

92,1

3

MARWENT S.C.

Ul. Główna 63

42-622 Świerklaniec

155 571,22

C =  --------------  x 60 = 50,1 pkt

186 424,11

14

C =  --------  x 40 = 40 pkt

14

90,1

4

„PIROTOKS” Sp. z o.o.

ul. Słonecznikowa 75

40-748 Katowice

155 571,22

C =  --------------  x 60 = 60,0 pkt

155 571,22

14

C =  --------  x 40 = 40 pkt

14

100,0

5

AVIT Sp. z o.o.

Ul. Brzegowa 68

57-100 Strzelin

155 571,22

C =  --------------  x 60 = 53,1 pkt

175 890,00

14

C =  --------  x 40 = 40 pkt

14

93,1

 

 Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Podpisano:

Dyrektor Generalny  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Izabela Bryja

 

BOU.V.272.4.2018.MP                                                                         Opole, dnia 28 marca 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

ogłoszonym dnia 08.03.2018 r.

pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI – instalacja wody przeciwpożarowej”

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje że w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 203 426,54 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęło 5 ofert w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

SUPON S.A.

Ul. Przestrzenna 6

70-800 Szczecin

269 370,00

90 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 30 dni)

2

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne „Supon” Sp. z o.o.

Ul. Ozimska 182

45-310 Opole

178 993,99

90 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 30 dni)

3

MARWENT S.C.

Ul. Główna 63

42-622 Świerklaniec

186 424,11

90 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 30 dni)

4

„PIROTOKS” Sp. z o.o.

ul. Słonecznikowa 75

40-748 Katowice

155 571,22

90 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 30 dni)

5

AVIT Sp. z o.o.

Ul. Brzegowa 68

57-100 Strzelin

175 890,00

90 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 30 dni)

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano:

Dyrektor Generalny  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.4.2018.MP                                                                            Opole, dnia 22 marca 2018 r.

 

 

     Wykonawcy

     którzy pobrali Specyfikację

     Istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.03.2018 r. pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI - instalacja wody przeciwpożarowej.

 

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz.

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

  1. Pytania, które wpłynęły w dniu 12 marca 2018 r.
  1. Czy hydranty HP-25 z szafką na gaśnicę mają być wyposażone w gaśnicę? Jeżeli tak, to proszę o podanie typu.

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu wyposażony jest w gaśnice, w ramach zamówienia należy zamontować hydranty HP-25 bez gaśnic.

  1. Brak w przedmiarze robót podłączenia elektrycznego hydroforu. Czy podłączenie elektryczne hydroforu Zamawiający wykona swoim kosztem, czy należy koszt podłączenia wliczyć do przedmiaru robót? W przypadku wyliczenia kosztów podłączenia przez wykonawcę prosimy o stosowne pozycje robót elektrycznych do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmujący zasilanie hydroforu będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

  1. Czy do przedmiaru robót należy przyjąć pomiary wydajności poszczególnych hydrantów? Brak pozycji w przedmiarze robót na pomiary wydajności hydrantów.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej podana jest wydajność hydrantów,  którą to Wykonawca musi potwierdzić pomiarem a więc musi  być uwzględniona w pracach związanych z realizacją zadania.

  1. Pytania, które wpłynęły w dniu 21 marca 2018  r.
1.    Czy dwa równoległe rurociągi DN 50St/Zn zasilające instalację hydrantową, projektowane do zabudowy na kondygnacji piwnicznej, mogą być poprowadzone podstropowo w osi korytarzy piwnicznych?
Odpowiedź:
Tak, rurociągi DN 50St/Zn mogą być poprowadzone podstropowo w osi korytarzy piwnicznych.
2.    Jakie mają być zastosowane szafki hydrantowe tzw. combi: natynkowe, czy podtynkowe (wiąże się to z zasadniczą różnicą w przygotowaniu ich osadzenia na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynku OUW.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją, szafki hydrantowe mają być natynkowe.
3.    Czy hydrant HP 25, zlokalizowany na parterze przy pionie PH5 w korytarzu 072', może mieć doprowadzoną rurę zasilającą DN 25St/Zn przez ścianę z przyległego pomieszczenia biurowego 028a' (z uwagi na wyłożenie ścian korytarza płytami marmurowymi i obawą przed ich uszkodzeniem w miejscu prowadzenia rurociągu po ścianie korytarza), 
Odpowiedź:
W takich przypadkach rury zasilające hydrant mogą być doprowadzone przez ścianę z przyległego pomieszczenia biurowego. Każdy taki przypadek należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.
4.    Czy jest niezbędny demontaż demolacyjny odcinków istniejącego rurociągu zasilającego DN 50St/Zn wraz z istniejącymi hydrantami HP52 (co jest ujęte w pkt. 6 i 7 przedmiaru), prace takie mogą spowodować dodatkowe uszkodzenia tynków w korytarzach budynku. W miejsce tych prac proponujemy wykonanie demontażu szafek hydrantowych wraz z armaturą przyłączeniową w szafkach i zamurowanie wnęk starych szafek HP52. Oczywiście całość pozostawionych odcinków rur w ścianach korytarzy  będzie pozbawiona zasilania w wodę (stary rurociąg od strony piwnicy będzie zdemontowany), 
Odpowiedź:
Nie jest wymagany demontaż demolacyjny odcinków istniejącego rurociągu zasilającego zamurowanych w ścianach budynku oraz demontaż istniejących hydrantów HP52 (będzie wykonany po ostatecznym uruchomieniu nowej instalacji wody przeciwpożarowej, tj. jest po wykonaniu zasilania hydroforu)
5.    Do jakiego stanu powierzchni tynków mają być doprowadzone miejsca zamurowanych bruzd pionowych i poziomych: zatarcie i białkowanie, czy odtworzenie gładzi gipsowych wraz z ich pomalowaniem na identyczny z obecnym kolor?
Odpowiedź:
Powierzchnia ścian winna być doprowadzona do stanu obecnego.
6.    Z uwagi na brak informacji w przedmiarze i projekcie o sposobie rozwiązania zasilania w energię elektryczną zestawu hydroforowego ppoż. w pomieszczeniu piwnicznym 007b, sądzimy, że kwestia doprowadzenia kabla elektrycznego zapewniającego dopływ prądu elektrycznego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu do zestawu hydroforowego jest po stronie Zlecającego/Inwestora? 

Odpowiedź:
Zakres robót obejmujący zasilanie hydroforu będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający w celu prawidłowego przygotowania ofert oraz wprowadzenia zmian w ofertach, na skutek udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ, przedłuża terminy:

- składania ofert z dnia 26 marca 2018 r. godz:10:00

na dzień 28 marca 2018 r. na godz.: 10:00

oraz

- otwarcia ofert z dnia 26 marca 2018 r. godz:10:15

na dzień 28 marca 2018 r. na godz.: 10:15.

Podpisano: Dyrektor Generalny  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 916

Data wytworzenia: 2018-03-08 11:42:38
Data publikacji: 2018-03-08 11:45:40
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:57:03
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:57:03

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:57:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2020-05-29 11:31:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-06-06 11:01:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Postępowanie zakończone.
2018-04-12 10:52:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - publikacja załącznika
2018-04-12 10:02:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- publikacja załącznika
2018-04-12 09:45:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - publikacja załacznika
2018-04-12 09:03:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-03-28 14:14:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Publikacja informacji z otwarcia ofert.
2018-03-22 15:41:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.