Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Administracja Zespolona - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Administracja Zespolona w województwie

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

www.opolska.policja.gov.pl

rzecznik(at)policja(.)opole(.)pl

ul. Korfantego 2
45-077 Opole
tel.: 77-427-19-00

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Jarosław Kaleta

Do zakresu działania KWP należy:

 • przywracanie stanu zgodnego z porządkiem prawnym oraz podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu prawa,
 • prowadzenie spraw w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • organizowanie działań dla sprawnego i skutecznego zapobiegania, rozpoznawania i zwalczania przestępczości pospolitej oraz zjawisk kryminogennych, a także zwalczania przestępczości międzynarodowej,
 • koordynowanie działalności komend powiatowych Policji.

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Opolu

www.psp.opole.pl

sekretariat(at)psp(.)opole(.)pl
ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole
tel.: 77-420-70-01, 77-420-70-22
fax.: 77-420-70-80


Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej- st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk

Do zakresu działania KWPSP należy:

 • organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa.
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa,
 • wykonywanie zadań i kompetencji w stosunku do zakładów o dużym ryzyku, w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie pragmatyki służbowej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ

www.opole.wiih.gov.pl

sekretariat(at)opole(.)wiih(.)gov(.)pl

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel./fax: 77-442-64-71

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - mgr Paweł Nakonieczny

Do zakresu działania Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu,
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

www.wuozopole.pl

biuro(at)wuozopole(.)pl

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: 77-452-44-33, fax: 77-45-24-750

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Elżbieta Molak


Do zakresu działania WUOZ należy:

 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
 • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, poprzez kontrolę stanu ich zachowania i przeznaczenia,
 • udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za granicę,
 • rejestracja i ewidencja zabytków znajdujących się na terenie województwa.

KURATORIUM OŚWIATY

www.kuratorium.opole.pl

kontakt(at)kuratorium(.)opole(.)pl
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: 77-452-45-68, 77-452-45-72, 77-452-45-75
fax: 77-45-24-921, 77-452-44-17

Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek


Do zakresu działania KO należy:

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki publiczne w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju bazy materialnej szkół i placówek,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, szkół i placówek niepublicznych, a w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - także w stosunku do dyrektorów szkół i organów jednostek samorządu terytorialnego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

www.opole.pios.gov.pl

opole(at)pios(.)gov(.)pl
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
tel.: 77-453-99-06, 77-454-22-89
fax: 77-453-00-69


Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Krzysztof Gaworski


Do zakresu działania WIOŚ należy:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska,
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

 www.bipwif.e-wojewoda.pl

 sekretariat(at)opole(.)wif(.)gov(.)pl
ul. Plebiscytowa 5, 45-380 Opole
tel.: 77-453-98-24,
fax: 77-456-57-35

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - mgr farm. Jakub Morawski


Do zakresu działania WIF należy:

 • kontrolowanie warunków wytwarzania, transportu, przeładunku i przechowywania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, psychotropowymi i prekursorami,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na uruchomienie aptek i hurtowni.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

www.wiw.opole.pl
sekretariat(at)wiw(.)opole(.)pl
ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
tel.: 77-541-72-00,  77-457-50-10
fax: 77-45-75-461

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - lek. wet. Wacław Bortnik


Do zakresu działania WIW należy:

 • prowadzenie spraw dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania produkcji i przechowywania,
 • nadzór nad jakością zdrowotną niektórych środków żywienia zwierząt, obrotem środkami farmaceutycznymi dla zwierząt oraz zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

www.winb.opole.pl

biuro(at)winb(.)opole(.)pl

ul. Ozimska 19, skr. pocz. 389, 45-057 Opole 
tel.: 77-453-18-84, 77-441-44-15,
fax: wew.12

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Katarzyna Kubicz


Do zakresu działania WINB należy:

 • realizacja zadań nadzoru budowlanego na obszarze województwa opolskiego,
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 • realizacja zadań organu wyspecjalizowanego w zakresie kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

www.piorin.gov.pl/opole

wi-opole(at)piorin(.)gov(.)pl
ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole,
tel: 77-474-46-19, 77-457-56-08 
fax: 77-454-46-19

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa -  Izabela Kik

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy:

 • kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz składowych roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
 • wydawanie świadectw zdrowotnych, ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe,
 • kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu na przejściach i na terenie kraju, wystawianie świadectw fitosanitarnych,
 • nadzór nad obrotem, magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz przestrzeganiem okresów karencji i prewencji a także nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
 • ocena polowa i laboratoryjna materiału siewnego i szkółkarskiego oraz kontrola tego materiału w obrocie.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH

bip.wijhars.opole.pl

wi_opole(at)ijhar-s(.)gov(.)pl
ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole,
tel: 77-45-43-118, 77-45-39-897
fax: 77-45-43-118

Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Dorota Szyra


Do zakresu działania WIJHARS należy:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym przywożonych i sprowadzanych z zagranicy,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o sytuacji na rynkach rolnych,
 • wykonywanie zadań przypisanych Inspekcji w odrębnych przepisach, a w szczególności w przepisach: o nawozach, nawożeniu, środowiskach żywienia zwierząt, rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

www.witd.opole.pl

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole,
tel: 77-47-42-122,
fax: 77-47-46-873

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego- Krzysztof Chmiel


Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego należy:

 • kontrola przestrzegania warunków transportu drogowego i przewozi na potrzeby własne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz.. 2088 z późn. zm.),
 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków pracy kierujących pojazdami poprzez kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, kontrolę stanu technicznego pojazdów,
 • kontrole spełniania obowiązku uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych,
 • kontrola stanu dróg i ochrona środowiska poprzez ważenie pojazdów, kontrolę stanu technicznego pojazdów, kontrolę zawartości spalin, kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów oraz kontrolę przewozu żywych zwierząt,
 • ochrona polskiego rynku transportowego poprzez kontrole dokumentów wymaganych umowami z inny,mi państwami oraz ujawnianie niedozwolonych przewozów kabotażowych.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

www.wsseopole.pis.gov.pl

wsse.opole@pis.gov.pl

ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
tel. (077) 44 26 901
fax (077) 44 26 904

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: dr n. med. Anna Matejuk 
 

Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych;
2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
3) sprawowanie nadzoru nad warunkami: 
a) higieny środowiska, 
b) higieny pracy w zakładach pracy, 
c) higieny radiacyjnej,
d) higieny procesów nauczania i wychowania,
e) higieny wypoczynku i rekreacji,
f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
g) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
4) prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej i promującej zdrowie.

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

wingik(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

ul.Piastowska 14, 45-082 Opole 
tel.: (77)45-24-358

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego: Barbara Musioł

Do zadań WINGiK w szczególności należy:

1) kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej;
2) kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, a w szczególności:
        a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,
        b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące  samodzielne funkcje 
            w dziedzinie geodezji i kartografii;
3) rozpatrywanie skarg i wniosków na prace geodezyjne i kartograficzne zrealizowane przez   
     osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
4) rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej 
    i kartograficznej;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych, rozpatrywanie odwołań, zażaleń od decyzji starostów w sprawach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej  gruntów;

6) opracowywanie projektów budżetu wojewody w zakresie dochodów i wydatków dot. prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 6011

Data wytworzenia: 2014-11-19 21:02:46
Data publikacji: 2014-11-19 21:02:49
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-05-27 14:06:09

Historia zmian artykułu:
2020-05-27 14:06:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2020-05-27 13:56:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja adresu strony internetowej WIF
2020-05-27 13:53:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja adresu strony internetowej WIF
2019-11-15 12:39:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2019-07-15 14:14:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-07-15 14:12:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-07-15 14:12:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-07-02 14:49:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja artykułu
2019-05-16 11:00:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja danych teleadresowych WIIH
2019-02-08 12:07:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja danych teleadresowych WIIH
2019-01-08 12:20:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-01-08 12:18:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja danych teleadresowych
2018-09-21 12:33:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja artykułu
2018-06-15 09:13:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-06-15 09:11:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-12-11 13:31:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja artykułu
2017-12-05 08:48:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja artykułu
2017-03-13 13:49:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja wykazu
2017-02-06 13:52:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2016-08-10 10:12:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2016-08-10 10:06:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja danych
2016-05-30 12:01:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Gaida Anna, Aktualizacja danych dot. KWP w Opolu
2016-04-15 14:59:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2016-03-30 14:26:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-03-16 15:05:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja informacji
2016-03-04 07:30:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2015-07-31 14:14:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.7
2015-02-02 10:12:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2014-11-19 22:05:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.5
2014-11-19 21:40:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.5
2014-11-19 21:20:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.