Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Aktualności WIGiK - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Aktualności

W dniu 24.06.2020r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 wprowadzająca zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W dniu 24 czerwca 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu  w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • usunięcie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem i dopuszczenie 10-cio dniowego terminu na ich zgłoszenie,
  • zawieszenie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników w zakresie tyczenia obiektów budowlanych,
  • możliwość samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, wytworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, przeznaczonych dla zamawiającego,
  • wprowadzenie możliwości włączania do operatów elektronicznych samodzielnie poświadczonych, za zgodność z oryginałem, dokumentów sporządzonych papierowo,
  • nałożenie na organy administracji obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • zawieszenie pobierania opłat za udostepnienie danych dotyczących osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii, budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według KŚT, ortofotomapy.                                                                                       

W dniu 30 kwietnia 2020r. w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy-Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020,poz.782). Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym  wywołane tą ustawą wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 31 lipca  2020r. ( z wyjątkiem art.1 pkt 35 lit.c tiret pierwszy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021.)

 

W dniu 24 kwietnia 2020 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie baz danych dotyczących obrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

 

W dniu 20 lutego 2020r. w Dzienniku Ustaw ukazało się  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2020r., poz.276)

 

Wysokość stawek opłat obowiązujących w 2020 r. za udostępnianie materiałów pzgik

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(MP z 2019r.,poz.948).

30.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.(Dz.U.2019,poz.1846) Główne zmiany dotyczą usprawnienia prac komisji kwalifikacyjnej, większej przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych jak i obniżenia opłat za postępowanie. Znaczącą zmianą jest odstąpienie od uwarunkowania rozpoczęcia praktyki zawodowej od dnia wydania dziennika praktyki zawodowej. Aktualnie praktykę zawodową uznaje się za rozpoczętą w dniu przystąpienia przez osobę zainteresowaną do wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe.

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa zawiera pakiet zmian, który zmienia aż 163 polskich aktów prawnych. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zawarte są w  art. 15 w/w ustawy i dodają w Pgik art. 5a, 5b

 

Nowy akt prawny - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019,poz393)

Wytworzył(a): Simiński Sławomir
Wprowadził(a): Simiński Sławomir
Opublikował(a): Simiński Sławomir
Liczba wyświetleń: 2663

Data wytworzenia: 2016-09-27 14:20:00
Data publikacji: 2016-09-27 14:22:08
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2020-06-29 14:29:17

Historia zmian artykułu:
2020-06-29 14:29:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-06-29 14:28:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-06-29 14:23:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-06-29 14:09:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-05-26 07:09:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-05-04 14:31:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-05-04 14:13:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-05-04 14:11:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-04-15 09:53:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-04-15 09:48:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-04-15 09:45:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-04-15 09:42:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-04-15 09:35:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-02-25 11:25:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2020-02-10 14:04:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-12-12 09:56:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-10-08 13:19:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-05-20 13:34:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-03-04 10:01:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-03-04 09:58:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-01-15 11:42:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-11-16 12:11:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-07 11:32:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana nazwy
2018-05-07 11:26:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, zmiana tytułu
2017-11-16 12:44:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-16 12:43:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-16 09:00:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja tekstu
2017-11-10 10:47:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:58:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:54:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-09 14:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 15:29:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-11-08 14:53:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja treści
2017-09-01 11:16:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v24
2017-09-01 10:26:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przywrócenie wersji 20 dokumentu
2017-09-01 10:24:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przywrócenie wersji 5 dokumentu
2017-08-30 10:29:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v21
2017-08-30 10:15:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v20
2017-04-03 07:28:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v19
2016-12-29 15:45:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v18
2016-10-04 09:31:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Link MiB
2016-10-04 09:12:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Edycja KUB
2016-10-04 09:12:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja KUB edycja
2016-10-04 09:09:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja KUB edycja
2016-10-04 09:08:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Informacja o KUB
2016-09-30 13:54:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, powrót
2016-09-30 13:53:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, powrót
2016-09-30 11:43:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, edycja czytelności
2016-09-30 11:33:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, uzupełnienie treści aktualności
2016-09-30 11:32:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, przykładowe zagadnienia
2016-09-30 11:17:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, uzupełnienie aktualności
2016-09-30 09:08:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, usunięci listy zajawek
2016-09-27 14:45:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v6
2016-09-27 14:42:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, Przeniesienie z sekcji "Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna" do sekcji "Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna"
2016-09-27 14:27:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v2
2016-09-27 14:24:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Simiński Sławomir, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.