Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2017-06-22
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45311200-2; 45312100-8; 45314300-4; 45315100-9; 45315600-4
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.8.2017.AT
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium12 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

 

BOU.V.272.8.2017.AT                                                                                                                                                                                                                                                                                Opole, dnia 5 lipca 2017r.

 

 

                                                                                                                                                                                       Według rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych
w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V” z dnia 29.05.2017 r. nr sprawy BOU.V.272.8.2017.AT.

 

            Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164
z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 5 lipca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 29.05.2017r. pod numerem 520034-N-2017 pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V”.

 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
 • cena oferty;
 • gwarancja na roboty ogólnobudowlane;
 • termin wykonania przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych Stanisław Lach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 49-120 Dąbrowa za cenę 338 250,00 zł (brutto). Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Liczba punktów do przyznania w kryterium GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY OGÓLNOBUD. 20%

36 m-cy = 0 pkt.

48 m-cy = 5 pkt.

54 m-cy = 15 pkt

60 m-cy = 20 pkt

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA 20%

X

T = ----------  x 20 %

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

2

ELEKTRO-ATOMEX

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych

Stanisław Lach

ul. Mickiewicza 1

49-120 Dąbrowa

338 250,00

C =  ------------------  x 60 = 60

338 250,00

60 m-cy = 20 pkt

14

C =  ----------  x 20 = 20 pkt

14

100,00

1

DEFERO Sp. z o.o.

Ul. Zajęcza 5/11

98-200 Sieradz

338 250,00

C =  ------------------  x 60 = 52,05

389 910,00

60 m-cy = 20 pkt

14

C =  ----------  x 20 = 20 pkt

14

92,05

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.) umowa
w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń w holu głównym – parter  OUW oraz na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.8.2017.AT                                                                                                                                                                                                                                                                                    Opole, dnia 22 czerwca 2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 29.05.2017r. pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 – etap V.”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje że w dniu 22 czerwca 2017 r.  o godz.: 13:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę:
352 011,36 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 2 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowana GWARANCJA na roboty ogólnobudowlane

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

DEFERO Sp. z o.o.

ul. Zajęcza 5/11

98-200 Sieradz

389 910,00 zł.

60 m-cy

 86 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 14 dni)

2

ELEKTRO-ATOMEX

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych

Stanisław Lach

ul. Mickiewicza 1

49-120 Dąbrowa

338 250,00 zł.

60 m-cy

86 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 14 dni)

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

 

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.8.2017.AT                                                                                                                                                                     Opole, dnia 12 czerwca 2017r.

 

                                            Wykonawcy

                                             którzy pobrali

                                             Specyfikację Istotnych Warunków   Zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 29.05.2017 r. pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu – etap V.”

 

                        Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści siwz, cytowane poniżej:

Pytanie:

Po zapoznaniu się z zamieszczoną dokumentacją tj. Projekt budowlany i Projekt wykonawczy zamieszczona w dniu 02.06.2017 stwierdzam, że jest ona niewystarczająca. Wymienione powyżej projekty dotyczą w głównej mierze oświetlenia awaryjnego i zasilania  innych urządzeń przeciwpożarowych. W celu przedstawienia rzetelnej oferty cenowej na wykonawstwo robót dot. ww. przetargu nieograniczonego proszę o udostępnienie kompletnego (całego) Projektu Wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 12 czerwca 2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) rozszerza zakres treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udostępnienie na stronie BIP Zamawiającego projektu wykonawczego przebudowy budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w zakresie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), instalacji sterowania oddymianiem i napowietrzaniem klatek schodowych.

W związku z koniecznością dokonania niezbędnych zmian w ofertach, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przedłuża terminy:

 • składania ofert – z dnia 19 czerwca 2017 r. godz: 13:00 na dzień 22 czerwca 2017 r., godz. 13:00
 • otwarcia ofert – z dnia 19 czerwca 2017 r. godz: 13:15 na dzień 22 czerwca 2017 r. godz. 13:15

Niniejsze zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.  

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.8.2017.AT                                                                                                                                                                                                            Opole, dnia 2 czerwca 2017r.

 

                                                                                                         Wykonawcy

                                                                                                         którzy pobrali

                                                                                                         Specyfikację Istotnych

                                                                                                          Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 29.05.2017 r. pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 i 15 w Opolu – etap V.”

 

                        Zamawiający- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 2 czerwca 2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) postanowił zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- zapisu § 8 Działu IV - Opis przedmiotu zamówienia i tym samym zapisu § 1 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez rozszerzenie odpowiednio w treści SIWZ
i treści wzoru umowy, zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia oraz

- poprzez zmianę maksymalnego terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w Dziale V SIWZ ,przedłużając termin zamówienia do 100 dni od dnia podpisania umowy.

W Dziale IV § 8 SIWZ jest:

„Zakres czynności do wykonania w przedmiocie zamówienia obejmuje:

wykonanie instalacji poziomej wraz z montażem czujek pożarowych w piwnicy, na parterze i na I piętrze części niskiej budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz przedmiarach robót, w tym w szczególności:

 1. wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na częściach korytarzy,
 2. montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach w pomieszczeniach biurowych,
 3. ułożenie przewodów do podłączenia czujek,
 4. montaż wielosensorowych czujek pożarowych,
 5. podłączenie instalacji piętrowych do istniejących pętli zlokalizowanych na każdej kondygnacji  w pomieszczeniach technicznych przy windzie,
 6. podłączenie instalacji sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.”

winno być:

„Zakres czynności do wykonania w przedmiocie zamówienia obejmuje:

wykonanie instalacji poziomej wraz z montażem czujek pożarowych w piwnicy, na parterze i na I piętrze części niskiej budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz przedmiarach robót, w tym w szczególności:

 1. wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na częściach korytarzy,
 2. montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach w pomieszczeniach biurowych,
 3. ułożenie przewodów do podłączenia czujek,
 4. montaż wielosensorowych czujek pożarowych,
 5. podłączenie instalacji piętrowych do istniejących pętli zlokalizowanych na każdej kondygnacji  w pomieszczeniach technicznych przy windzie,
 6. podłączenie instalacji sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 7. podłączenie instalacji systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych
  i szybów wind.”

Jednocześnie zmianie ulega zapis § 1 ust. 2 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) w następujący sposób:

„Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji poziomej wraz z montażem czujek pożarowych w piwnicy, na parterze i na I piętrze części niskiej budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15 , w tym w szczególności:

 • wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na częściach korytarzy,
 • montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach w pomieszczeniach biurowych,
 • ułożenie przewodów do podłączenia czujek,
 • montaż wielosensorowych czujek pożarowych,
 • podłączenie instalacji piętrowych do istniejących pętli zlokalizowanych na każdej kondygnacji  w pomieszczeniach technicznych przy windzie,
 • podłączenie instalacji sygnalizacji pożaru do Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 • podłączenie instalacji systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych
  i szybów wind.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Autorską Pracownię arch. Macieja Małachowicza z Wrocławia.”

Zamawiający informuje, że w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. 29 maja 2017 r. nie dołączył załącznika do SIWZ tj. Załącznika Nr 4a – przedmiar robót - branża teletechniczna, dlatego też w następstwie dokonanej zmiany treści SIWZ zarówno zmieniony wzór umowy wraz z brakującym załącznikiem nr 4a do SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający zamieszcza pełny projekt budowlany i projekt wykonawczy realizowanej etapami inwestycji.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że w konsekwencji dokonanych zmian w treści SIWZ, w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w ofertach przedłuża terminy:

 • składania ofert – z dnia 13 czerwca 2017 r. godz: 13:00 na dzień 19 czerwca 2017 r., godz. 13:00
 • otwarcia ofert – z dnia 13 czerwca 2017 r. godz: 13:15 na dzień 19 czerwca 2017 r. godz. 13:15

Niniejsze zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.  

Dyrekto Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1259

Data wytworzenia: 2017-05-29 15:55:42
Data publikacji: 2017-05-29 16:27:01
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:19:32
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:19:32

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:19:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2017-09-08 12:51:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, zmiana statusu
2017-07-05 14:58:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Aktualizacja postępowania przetargowego - zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty.
2017-06-23 11:53:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Aktualizacja pliku
2017-06-23 11:39:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
2017-06-12 15:07:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Odpowiedź na pytanie do SIWZ i zmiana treści SIWZ z dnia 12.06.2017 r.
2017-06-02 13:17:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.