Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku OUW w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku OUW w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-06-07
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45343100 – 4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych; 45421160 – 3 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.9.2019.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium6 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

BOU.V.272.9.2019.MP                                                                         Opole, dnia  17 czerwca 2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 17.06.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 21.05.2019 r. pod numerem 550233-N-2019, pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

DEFERO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz;

za cenę 239 850,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium TERMIN 40%

X

T = ----------  x 40

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne „Supon” Sp. z o.o.

Ul. Ozimska 182; 45-210 Opole

239 850,00

C =  ------------------  x 60 = 50,99 pkt

282 269,01

60

C =  ----------  x 40 = 40 pkt

60

90,99

2

FENSTERBAU S.C. Skibiński Łukasz & Szwed Krzysztof; Bąblin 48, 64-607 Kiszewo

239 850,00

C =  ------------------  x 60 = 54,75pkt

262 863,49

60

C =  ----------  x 40 = 40 pkt

60

94,75

3

APS-System S.J.;

P.Janowski, A.Kmiecik, S.Pełka

Ul. Wały Dwernickiego 143

42-200 Częstochowa

239 850,00

C =  ------------------  x 60 = 41,94 pkt

343 170,00

60

C =  ----------  x 40 = 40 pkt

60

81,94

4

POLBUD Tomasz Szczepański

Ul. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

239 850,00

C =  ------------------  x 60 = 55,72 pkt

258 300,00

60

C =  ----------  x 40 = 40 pkt

60

95,72

5

DEFERO Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 102/112

98-200 Sieradz

239 850,00

C =  ------------------  x 60 = 60,00 pkt

239 850,00

60

C =  ----------  x 40 = 40 pkt

60

100

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

BOU.V.272.9.2019.MP                                                                         Opole, dnia 7 czerwca 2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje że w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 355 638,81 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęło 5 ofert w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

(skrócenie terminu max 60 dni)

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne „Supon” Sp. z o.o.; Ul. Ozimska 182; 45-210 Opole

282 269,01

90 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 60 dni)

2

FENSTERBAU S.C. Skibiński Łukasz & Szwed Krzysztof; Bąblin 48, 64-607 Kiszewo

262 863,49

90 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 60 dni)

3

APS-System S.J.; P.Janowski, A.Kmiecik, S.Pełka

Ul. Wały Dwernickiego 143; 42-200 Częstochowa

343 170,00

90 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 60 dni)

4

POLBUD Tomasz Szczepański

Ul. Słowackiego 24; 35-060 Rzeszów

258 300,00

90 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 60 dni)

5

DEFERO Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 102/112; 98-200 Sieradz

239 850,00

 

90 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 60 dni)

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin gwarancji oraz termin płatności określony przez Zamawiającego w SIWZ.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.9.2019.MP                                                                         Opole, dnia 30 maja 2019r.

  Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego opublikowanego dnia 21.05.2019 r. pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VII– wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1.”

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie do treści SIWZ, cytowane poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy drzwi muszą być dymoszczelne?

Odpowiedz nr 1.

Tak, taki wymóg został zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza odpowiedź na pytanie do SIWZ, jest wiążąca dla Wykonawców.

Podpisano

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.9.2019.MP                                                                            Opole, dnia 27 maja 2019 r.

     Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

1. Załącznik nr 3 do SIWZ - STWiOR cz. A pkt 3.2.7 trzeci akapit :

Co Zamawiający rozumie przez zapis „ … zachowanie … przestrzeni na ramie drzwi potrzebnej do montaży zabytkowego zawiasu ( 20 mm )” ?

Odpowiedź:

Zabytkowy zawias (projekt przewiduje jego montaż do drzwi lub wykonanie kopii) jest mocowany w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach (prostopadłej do skrzydła drzwiowego oraz równoległej).

Optymalny montaż powinien zachowywać ten układ. Mocowanie pochwytu ma szerokość 20 mm. Dopuszcza się, w porozumieniu z projektantem lub WKZ modyfikację montażu pochwytu, a w skrajnych przypadkach wykonanie nowego pochwytu w formie historycznego.

Pytanie 2:

2. Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR cz. A pkt 3.2.7 szósty akapit :

Co Zamawiający rozumie przez zapis „ …mocowane od środka klatki schodowej na ościeżnicy drzwi po stronie przeciwnej do zawiasów ” ?

Podobne zapisy występują w załączniku nr 2.2 pkt 4.1 - Projekt Wykonawczy.

Odpowiedź:

Drzwi otwierają się do korytarza. Samozamykacz ma zostać zamocowany od wnętrza klatki schodowej.

Pytanie 3:

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR cz. C pkt 3 materiały szósty i siódmy akapit: Co Zamawiający rozumie przez zapis „ klapy dymowe – systemowe ” oraz „ samozamykacze górne i dolne”?

Odpowiedź:

Jest to błąd pisarski polegający na nie wykreśleniu elementów opisu nie związanych z tym zadaniem. W ramach etapu VII nie przewiduje się montażu elementów oddymiania oraz dolnych samozamykaczy.

Pytanie 4:

4. Załącznik nr 2.2 – Projekt Wykonawczy pkt 4.1 :

„ Do drzwi należy zamocować oryginalne pochwyty stalowe na przekładce termicznej /gnieździe/ tulei mocującej w sposób nie ingerujący w warstwy izolacyjne oraz inne elementy systemowe poddane atestacji. Sposób montażu zabytkowego pochwytu należy uzgodnić z wykonawca ścianek.”

Każdy sposób montażu zabytkowych pochwytów będzie ingerencją w warstwy zabezpieczenia przeciwpożarowego profili, które nie przeszło badań i atestacji. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania imitacji (podobnych) pochwytów ?

Odpowiedź:

Tak, w wypadku braku możliwości montażu oryginalnych pochwytów projekt zakłada możliwość wykonania kopii.

Pytanie 5:

5. Załącznik nr 2.2 – Projekt Wykonawczy pkt 4.1 : Na podstawie jakiej normy Zamawiający żąda zastosowania drzwi przeciwpożarowych w 8 klasie odporności mechanicznej ?  Takich wymogów nie stosuje się do aluminiowych drzwi przeciwpożarowych!

Odpowiedź:

W wyniku wcześniejszego zapytania innego Oferenta oraz uzgodnień z Zamawiającym i Projektantem odporność mechaniczna drzwi została obniżona do klasy 6.

Pytanie 6:

6. Biorąc pod uwagę nadzór konserwatorski nad w/w ściankami w klatce schodowej K1, proszę o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pionowych podziałów ścianek w celu utrzymania szerokości wymaganych przejść ewakuacyjnych.”

Odpowiedź:

Forma ścian i szerokość przejść były przedmiotem ustaleń zarówno ze służbami konserwatorskimi jak i Komendą PSP w Opolu. Szerokość  drzwi spełnia wymogi paragrafem 239 warunków technicznych - nie prowadzą do innej strefy, ani na zewnątrz, więc nie obejmuje je pkt 4. (odstępstwo obejmowało min. fakt, że cały budynek jest 1 strefą).

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.9.2019.MP                                                                            Opole, dnia 27 maja 2019 r.

     Wykonawcy

    którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, etap VII – wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej K1.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Co należy zrobić ze zdemontowanymi ściankami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że par. 5 ust. 3 projektu umowy zawiera zapis:

„Wykonawca ponosi również:

  • koszty organizacji placu budowy,
  • opłaty za dozór i zabezpieczenie budowy,
  • koszty wywozu i utylizacji materiałów z demontażu i odpadów.”

Wobec powyższego proszę skalkulować w ofercie w/w koszty.

Pytanie 2:

Wg naszej oceny nową zabudowę można wykonać jako:

  1. zabudowa na profilach stalowych z drzwiami wahadłowymi z dokumentacją wg procedury jednostkowego dopuszczenia. Drzwi bez dymoszczelności, brak możliwości wykorzystania zawiasów i pochwytów drzwi istniejących. Klasa odporności mechanicznej 6.
  2. zabudowa na profilach aluminiowych z drzwiami uchylnymi, kierunkowymi z dokumentacją std. Drzwi dymoszczelne, brak możliwości wykorzystania zawiasów i pochwytów z drzwi istniejących. Klasa odporności mechanicznej 6.

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie jednego z przedstawionych wariantów?

Odpowiedź:

Projektant wyjaśnia co następuje:

„W projekcie budowlanym założono wykonanie kopii drzwi historycznych poprzez odtworzenie drzwi na ramie metalowej o podziale zbliżonym do oryginalnego oraz poprzez zastosowanie pochwytów stalowych (uzgodnienie z WKZ zakłada wykorzystanie pochwytów istniejących, w przypadku braku możliwości technicznej ich wykorzystania dopuszcza wykonanie kopii).

Zachowanie dwustronnego sposobu otwierania drzwi (drzwi wahadłowe) nie jest konieczne.

Na rysunku wykonawczym aktualizowanym w 2019 r. pokazano drzwi z wykorzystaniem profili systemowych dla drzwi otwieranych na zewnątrz klatki schodowej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po konsultacjach z Zamawiającym uznaję, że wariant „b” tj. drzwi uchylne w kierunku wnętrza korytarza spełnia wymogi projektu budowlanego oraz będącej jego podstawą ekspertyzy p.poż.

Akceptuję zmianę klasy odporności mechanicznej na 6.”

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że ściankę wydzielającą przeciwpożarowo klatkę K1 wraz z drzwiami należy wykonać zgodnie powyższymi wyjaśnieniami Projektanta, jako drzwi uchylne oraz zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 910

Data wytworzenia: 2019-05-21 14:01:39
Data publikacji: 2019-05-21 14:03:53
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-07-08 12:34:27

Historia zmian artykułu:
2019-07-08 12:34:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2019-06-17 14:03:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-06-07 13:19:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert
2019-05-31 11:53:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja odpowiedzi na pytania do SIWZ -3
2019-05-27 15:12:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź nr 2 na pytania.
2019-05-27 10:47:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź na pytania
2019-05-21 14:12:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Ogłoszenie o zamówieniu, załączniki

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.