Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik

vacat

Zastępca kierownika

Ditmar KURZAŁ

Telefon

 

Fax

e-mail

Nr pokoju

77 4216 832,     

112

77 4216 831

cpr(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

CPR, 45-233 Opole, Oleska 123

 

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego

Telefon

Fax

77 4351 096

77 4216 31, 77 4390 024

 Stanowisko ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego

Telefon

77 4399 033

e-mail

prm(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 

1) obsługa zgłoszeń alarmowych, w tym obcojęzycznych, kierowanych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz terenów przygranicznych Republiki Czeskiej, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej, w tym:

a) odbiór zgłoszenia alarmowego,

b) powiązanie zgłoszenia alarmowego z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją geograficzną,

c) wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone dane
o zgłoszeniu alarmowym,

d) przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach wraz
z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego lub do innych właściwych podmiotów ratowniczych,

e) wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym,
z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego lub innymi podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu;

2) ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym przez okres 3 lat, danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;

3) udostępnianie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisów zdarzeń
na wniosek sądu, prokuratury lub Policji;

4) wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu na obszarze  obsługiwanym przez centrum oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych;

5) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6) wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu;

7) opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), w szczególności:

a) zasad funkcjonowania centrum,

b) planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych,

c) zasad organizacji pracy operatorów numerów alarmowych, obsług administracyjnej, obsługi technicznej, psychologa i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,

d) planu zwiększania obsady osobowej centrum w sytuacjach nadzwyczajnych,

e) wykazu podmiotów ratowniczych oraz innych podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia i środowiska, funkcjonujących
na obszarze województwa opolskiego wraz z ich danymi kontaktowymi, ich aktualizacje oraz przekazywanie:

-  Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

-  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu,

- dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego posiadającemu w swojej strukturze dyspozytornię medyczną

– oraz zamieszczanie wykazu i jego aktualizacji w systemie teleinformatycznym
na stanowiskach operatorów numerów alarmowych;

8) współdziałanie z Komendą Wojewódzką oraz Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką oraz Komendami Powiatowymi Policji, jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz rozporządzeń wykonawczych;

9) zapewnienie w CPR całodobowej realizacji zadań realizowanych przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie:

a) współpracy z głównym dyspozytorem medycznym oraz jego zastępcą w zakresie przekazywania
i uzyskiwania informacji,

b) koordynacji działań dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym), spoza rejonu operacyjnego,

c) rozstrzygania sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego,

d) przygotowania oceny do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym o postawieniu w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, występujących na obszarze województwa opolskiego,

e) udziału w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

f) współpracy z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Punktem Kontaktowym Ministra Zdrowia oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego,

g) sporządzania meldunku z całodobowego dyżuru,

h) monitorowania zdarzeń, których skutki mogą spowodować zagrożenie zdrowotne znacznej liczby osób,

i) sporządzania raportu z koordynowania działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych, zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia znacznej liczby osób i innych zdarzeń, wymagających udziału zespołów ratownictwa medycznego spoza województwa opolskiego, oraz dokumentowania ich przebiegu i dokonywanie oceny, w tym ustalenie liczny osób zagrożonych oraz dotyczących ich informacji wraz
z rozmieszczeniem w szpitalach oraz ustaleniem ilości ofiar śmiertelnych,

j) przekazywania do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Opolu informacji o braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze;

10) sporządzanie co najmniej raz w roku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego posiadającym w swojej strukturze stanowiska dyspozytorów medycznych, oceny współpracy z systemem powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa;

11) współpraca z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej w zakresie opracowania
i aktualizacji szczegółowego katalogu zdarzeń, procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, a także procedury przekazania zgłoszenia w sytuacji awaryjnej oraz zamieszczanie katalogu i procedur
w systemie teleinformatycznym;

12) przekazywanie imiennej listy kandydatów na operatorów numerów alarmowych oraz operatorów numerów alarmowych w celu potwierdzenia ich certyfikatu ośrodkowi szkolącemu, któremu powierzono szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych;

13) przewodniczenie komisji egzaminacyjnej w ośrodku szkoleniowym, przyznającym lub potwierdzającym posiadanie certyfikatu operatorów numerów alarmowych;

14) planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie opolskim, zwanym dalej PRM, w tym kontrola dysponentów jednostek systemu ratownictwa medycznego i jednostek współpracujących z tym systemem;

15) opracowywanie projektów założeń finansowania zespołów ratownictwa medycznego;

16) prowadzenie rejestrów:

a) jednostek współpracujących z systemem PRM,

b) ratowników medycznych,

c) dyspozytorów medycznych;

17) prowadzenie ewidencji jednostek PRM z obszaru województwa opolskiego;

18) sporządzanie porozumień w sprawie powierzenia dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego;

19) współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego ratowania życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw;

20) wystawianie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników i dyspozytorów medycznych;

21) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej;

22) kontrola podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pod względem spełniania przez nie wymagań w zakresie realizacji programu oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej;

23) zamieszczanie zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia i zaktualizowanej wersji planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa opolskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

24) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego określonych w art. 24 ustawy z 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  w szczególności poprzez alokację obecnie funkcjonujących lub wnioskowanie do Ministra Zdrowia o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego;

25) zapewnienie utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa opolskiego, w szczególności poprzez:

a) nadzorowanie powierzonego sprzętu wyposażenia dyspozytorni medycznej oraz zespołów ratownictwa medycznego,

b) pełnienie funkcji administratora wojewódzkiego dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

c) zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu na obszarze województwa oraz zgłaszanie wszelkich usterek systemowych i sprzętowych podmiotowi wskazanemu przez Ministra Zdrowia, właściwego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;

26) nadzorowanie pod względem merytorycznym funkcjonowania aplikacji „opolskie łóżka szpitalne”.

Wytworzył(a): Kolisz Lesław
Wprowadził(a): Kolisz Lesław
Opublikował(a): Kolisz Lesław
Liczba wyświetleń: 2641

Data wytworzenia: 2019-06-28 10:57:10
Data publikacji: 2019-06-28 10:57:15
Ostatnio aktualizował(a): Pawłowicz Marek
Data ostatniej zmiany: 2020-01-14 09:06:20

Historia zmian artykułu:
2020-01-14 09:06:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Pawłowicz Marek, aktualizacja
2020-01-14 08:49:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Pawłowicz Marek, aktualizacja
2019-06-28 12:43:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kolisz Lesław, aktualizacja

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.