Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca; Cz. II Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca." - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cz. I Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca; Cz. II Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca."
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-09-20
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://www.opole.uw.gov.pl/
NIP organizatora7541116953
CPVCPV 39130000-2
Numer przetargu i/lub jego pozycja602616-N-2018
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium5 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa, środki UE

            

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.15.2018.AM                                                                              OPOLE, DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Cz. I Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca;     

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 12 października 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę:

Flatiron Dominik Skop

ul. Niemodlińska 79

45-864 Opole

 

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 222 970,00 zł

brutto: 274 253,10 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

 • cena – 60%
 • zaoferowany okres gwarancji – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

 

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów
w kryterium CENA 60%

   C min.

C =  ------------------  x 60

   C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 40%

        2 lata = 0 pkt

3 lata = 15 pkt

4 lata = 40 pkt

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1a


Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A

01-237 Warszawa

            274 253,10

C =  ------------------ x 60 = 41,16

    399 813,96

4 lata = 40 pkt

81,16

3


Flatiron Dominik Skop

ul. Niemodlińska 79

45-864 Opole

    274 253,10

C =  ------------------ x 60 = 60,00

    274 253,10

4 lata = 40 pkt

100,00

5


SIGMA Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87
45-864 Opole

     274 253,10

C =  ------------------  x 60 = 43,54

     377 917,50

4 lata = 40 pkt

83,54

 

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

            

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” 

 

BOU.V.272.15.2018.AM                                                                              OPOLE, DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Cz. II Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.         

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 12 października 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę:

Flatiron Dominik Skop

ul. Niemodlińska 79

45-864 Opole

 

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 11 441,00 zł

brutto: 14 072,43 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

 • cena – 60%
 • zaoferowany okres gwarancji – 40%

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

   C min.

C =  ------------------  x 60

   C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 40%

           2 lata = 0 pkt

3 lata = 15 pkt

4 lata = 40 pkt

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1b

 

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A

01-237 Warszawa

            7 564,50

C =  ------------------ x 60 = 18,16

   24 993,60

4 lata = 40 pkt

58,16

2

 

Zaułek Dizajnu  Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

             7 564,50

C =  ------------------  x 60 = 60,00

     7 564,50

2 lata = 0 pkt

60,00

4

 

Flatiron Dominik Skop

ul. Niemodlińska 79

45-864 Opole

     7 564,50

C =  ------------------ x 60 = 32,25

    14 072,43

4 lata = 40 pkt

72,25

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

     

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 


BOU.V.272.15.2018.AM                        Opole, dnia 20 września 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.                               

Cz. I Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca;

Cz. II Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 310 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły oferty w zestawieniu jak poniżej:

Cz. I – 3 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

1a

Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2 A
01-237 Warszawa

399 813,96

4 lata

3

Flatiron Dominik Skop
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole

274 253,10

4 lata

5

SIGMA Sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 87
45-864 Opole

377 917,50

4 lata

 

Cz. II – 3 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

1b

Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2 A
01-237 Warszawa

24 993,60

4 lata

2

Zaułek Dizajnu
Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

7 564,50

2 lata

4

Flatiron Dominik Skop
ul. Niemodlińska 79
45-864 Opole

14 072,43

4 lata


Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Podpisano: Dyrektor Genaralny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

BOU.V.272.15.2018.AM                                                                       Opole, dnia 18 września 2018 r.

    


 

     Wykonawcy

     którzy pobrali Specyfikację

     Istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 09.08.2018 r. „Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Cz. I Zakup i dostawa mebli
w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca; Cz. II Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca;

 

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 14.09.2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej zamieszczone zostają odpowiedzi na pytania:

 

PYTANIE 1.

Zamawiający w poz. 11,12,13,14,15,16 OPZ wymaga, aby panele dzielące posiadały klasę akustyczności „A". Klasy akustyczności dla tych produktów określa się podczas prób
w komorze pogłosowej do badania elementów dźwiękochłonnych i określa normą PN EN ISO 354:2005. W jaki sposób zamawiający, dochowując należytej staranności oceni spełnienie podanego w OPZ wymagania dotyczącego oceny klasy akustyczności paneli zgodnie z normą PN EN ISO 354:2005 dostarczonego produktu?

Czy zamawiający dla uniknięcia uciążliwego badania wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wydanego przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą (np. Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą) potwierdzającego, że oferowane panele akustyczne poz. 11,12,13,14,15,16 OPZ zostały przebadane i ocenione jako spełniające klasę akustyczności „A" zgodnie z normą PN EN ISO 354:2005?


Odpowiedź

Zamawiający uznaje, że dla tych wyrobów wystarczająca będzie deklaracja producenta
o spełnieniu przez panel wymagań  normy PN-EN ISO 354:2005 w klasie akustyczności A.

 

 

PYTANIE 2.

Zamawiający wymaga dla oceny spełnienia wymagań zawartych w OPZ przedłożenia przez Wykonawców przed badaniem ofert szeregu dokumentów, sprawozdań z badań
i certyfikatów dotyczących oferowanych produktów. Wymienione dokumenty zawierają
w swoich treściach nazwę producenta, normę badawczą oraz odpowiednio nazwę systemu meblowego, produktu, symbol katalogowy pozwalający na identyfikację przedmiotu badania, zgodnie z określoną normą.

Przedstawiony dokument w toku badania ofert powinien w sposób jednoznaczny zostać przyporządkowany do konkretnej pozycji OPZ. Niedopuszczalne jest przykładowo ocenienie oferty jako spełniającej wymagania bazując na domniemaniu, że przedłożony certyfikat jest właściwy produktowi wyłącznie na podstawie oświadczenia. Nie można jednocześnie mówić o wymaganej prawidłowej certyfikacji mebli biurowych lub krzeseł dotyczącej np. mechanicznych wymagań bezpieczeństwa produktu, który to nie jest seryjny, nie występuje w katalogu producenta w określonych wymiarach i jako taki nie mógł zwyczajnie być sprawdzony podczas badania. Produkt tzw. „nietypowy" nie jest objęty taką certyfikacją,
a ewentualna odmienna retoryka powinna zostać potraktowana jako próba wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Czy w świetle powyższego Zamawiający dla rzetelnej oceny spełnienia wymogów dotyczących każdego produktu z osobna wymaga, aby na osobnych kartach katalogowych
w postaci zestawienia tabelarycznego Wykonawca musiał podać jednoznacznie identyfikujący symbol (kod) produktu oferowanego i nazwę systemu meblowego w skład którego produkt wchodzi, w taki sposób aby dla Zamawiającego ocena przedłożonego certyfikatu, sprawozdania z badań lub dokumentu potwierdzającego spełnienie określonych norm była możliwa w sposób jednoznaczny wg. kryterium spełnia/nie spełnia przy jednoczesnej ocenie pozostałych wymagań dot. wyglądu, wymiarów i funkcjonalności produktu?

 

Odpowiedź

Producenci różnie opisują swoje wyroby, nie zawsze używając kodów, dlatego Zamawiający nie wymaga by wyroby posiadały kody. Wymagane jest natomiast by katalogi zawierały nazwę systemu meblowego oraz karty w postaci zestawienia tabelarycznego przedstawiającego schematyczne rysunki wyrobów wraz z wymiarami gabarytowymi.

W procesie oceny systemów meblowych nie jest badany każdy wyrób, a jedynie przedstawiciele, tzw. wyroby krytyczne ( wyrób przedstawiający największe ryzyko utraty stateczności, wyrób z największymi drzwiami, z największą szuflada, z największą półką itp.) Oceny dokumentów dokonywał będzie biegły posiadający doświadczenie w ocenie dokumentów przetargowych oraz ocenie zgodności wyrobów z normami. 

PYTANIE 3.

Zamawiający w toku postępowania, udzielając odpowiedzi na pytania Wykonawców dokonał szeregu zmian w OPZ dla zachowania konkurencyjności postępowania stojąc na straży dyscypliny finansów publicznych. Zmiany dotyczyły między innymi obniżeniu wymagań dot. grubości zastosowanych blatów roboczych z 28mm na 25mm. Reguła ta stoi w oczywistej sprzeczności ze zmianą dotyczącą wymogu zastosowania płyty grubości 18mm dla korpusów szafek kuchennych w poz. 43 „Aneks kuchenny" w OPZ.

Zastosowanie korpusów grubości 16mm przy wymiarach frontów uwidocznionych w OPZ nie będzie miała niekorzystnego wpływu na stabilność zwartej konstrukcji. Czy zamawiający dbając o interes publiczny dopuszcza zastosowanie tańszych, 16 mm korpusów dla poz. 43 OPZ?

Odpowiedź

Płyta wiórowa o gr. 18 mm jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym mebli, jest to także standardowa grubość płyty produkowanej przez fabryki płyt wiórowych.

Płyta wiórowa gr. 16 mm jest stosowana w tzw. meblach ekonomicznych.

Zamawiający uznaje, że zastosowanie płyty wiórowej o gr. 18 mm podniesie jakość mebli
i zwiększy ich trwałość, a przy niewielkiej zabudowie „Aneksu kuchennego” nie zwiększy znacząco kosztów inwestycji a zarazem wydatku finansów publicznych

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do SIWZ, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez dodanie w paragrafie 32 ust. 3 SIWZ: punktu o następującej treści:„ lit. i) deklaracja producenta potwierdzająca spełnienie przez panel akustyczny wymagań  normy PN-EN ISO 354:2005 w klasie akustyczności A.”

Wobec powyższego zmianie ulegają dalsze punkty literowe, od litery j) do litery n).

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej zmiany w treści SIWZ, nie ulegają przedłużeniu terminy:  składania ofert i otwarcia ofert.

Niniejsze odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ,  są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.15.2018.AT                                                                                                                                                                                                               Opole, dnia 13 września 2018r.

 

                                                                                                                               Wykonawcy,

                                                                             którzy pobrali Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 9.08.2018 r. pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia  na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cz. 1. Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca,

Cz. 2. Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Cz. 1 zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie. Zmieniony załącznik zostaje zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.
 2. w § 32, ust. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„3) w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

Dotyczy tylko Cz. 1 zamówienia:

 1. Katalogi, foldery przedstawiające proponowane meble. Do każdego mebla należy przedstawić min. jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla, pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wykonanych pod zamówienie np. zabudowa kuchenna.
 2. Próbek płyt meblowych o formacie min. 60 x 45 cm w wybarwieniu:
 1. Dąb Londyn (D3798 CL)
 2. Dąb Nowy Jork (D3823 OW)
 3. Dąb Lissa (8925 BS)
 4. Dąb Sorano jasny (H1334 ST9)
 5. Dąb Bardolino naturalny (H1145 ST10)
 6. Dąb Nagano (8431 SN)

lub inne a równoważne, oraz

 1. Orzech Nicea (D3810 OW)
 2. Orzech Wenecja (D3811 OW)
 3. Orzech Elegance (8618 BS)
 4. Orzech Tiepolo (8953 SU)
 5. Orzech Dijon naturalny (H3734 ST9)
 6. Orzech Pacific tabak (H3702 ST10)

lub inne a równoważne.

 1. Palety kolorystycznej tkanin, każdej z grup tapicerek, osobno dla krzeseł obrotowych, ławek, krzeseł dostawnych i fotela zgodnie z parametrami użytkowymi wyszczególnionymi w wymaganiach produktowych. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru kolorystyki na etapie realizacji zamówienia.

UWAGA:

Próbki powinny być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane.

Atesty/sprawozdania i certyfikaty wymagane w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj: 

 1. Pozytywne wyniki badań lub certyfikaty zgodności z normami biurek systemowych dotyczącymi mechanicznych wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wg. zaktualizowanej normy PN-EN 527-2:2017 oraz dokument potwierdzający zgodność mebli do przechowywania (szafy, regały, kontenery) z normą PN:EN 14073-2:2006 dotyczącą wymagań bezpieczeństwa mebli do przechowywania,
 2. Dokument potwierdzający zgodność krzesła dostawnego z normą PN-EN 16139:2013 , 
 3. Dokument potwierdzający zgodność krzesła obrotowego z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
 4. Dokument potwierdzający odporność tapicerki krzeseł obrotowych na ścieranie wg cykli Martindale zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2 na poziomie minimum 100.000 cykli.
 5. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki krzeseł obrotowych i tapicerowanych dostawnych zgodnie z normą PN- EN 1021-1:2014 - tlący się papieros – z wynikiem pozytywnym oraz i PN-EN 1021-2:2014 – równoważnik płomienia zapałki z wynikiem pozytywnym.

UWAGA:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty, certyfikaty żądane przez Zamawiającego powinny być trwale opisane jednoznacznie wskazując jakich materiałów użytych w konkretnym wyrobie dotyczą, w sposób czytelny i zrozumiały, nie budzący wątpliwości wraz z naniesieniem nazewnictwa spójnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 2 do SIWZ.

Do oceny jakościowej wyrobów należy dostarczyć (stanowiące również wzorzec jakości pozostałych):

 1. krzesło obrotowe w dowolnej tapicerce, jednak z zachowaniem wszystkich pozostałych cech i wymagań wyszczególnionych dla tego produktu (poz. 31 OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. kontener biurowy (poz. 7 OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ)
 3. szafka aktowa pod ksero (poz. 23 OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ)
 4. dolna szafka kuchenna z szufladami (poz. 27 OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ)
 5. biurko (poz. 1 OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ)

UWAGA:

Dostarczone do oceny jakościowej wyroby będą również stanowić wzorzec jakości przy odbiorze dostawy. W przypadku zgodności kolorystycznej i wymiarowej wyroby te zostaną dołączone do dostawy. W przypadku stwierdzenia braku zgodności, wyroby zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu realizacji dostawy.

 • W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza dołączyć prezentowanych, jako wzorzec oraz poddanych ocenie jakości wyrobów do przyszłej dostawy, Zamawiający nie wymaga dostarczenia do oceny jakościowej wyrobów zgodnych z kolorystyką oraz wymiarami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem, iż meble te bezwzględnie muszą spełniać pozostałe, a określone w dokumentacji wymagania. Wyroby te pozostaną zmagazynowane przez Zamawiającego (do zakończenia realizacji) jako wzorzec jakości obowiązujący w całej realizacji.


Ocena jakościowa wyrobów

W celu zachowania przejrzystości przeprowadzania oceny jakościowej dostarczonych wyrobów wprowadza się 5 podkryteriów oceny zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

Ocena jakościowa dostarczonych wyrobów zostanie przeprowadzona przez kwalifikowanego rzeczoznawcę o specjalizacji: meblarstwo, wyroby z drewna oraz z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych, ergonomia wnętrz według poniższych kryteriów:

   

 

Za dokonaną ocenę jakościową wyrobów Wykonawca może otrzymać od Zamawiającego max liczbę 100 punktów. Zamawiający uzna, iż dostarczone przez Wykonawcę wyroby spełniają wymagania jakościowe, jeżeli zdobyta przez Wykonawcę łączna liczba punktów będzie wynosić co najmniej 70 punktów pod warunkiem, że w odniesieniu do wyrobu/wyrobów, który/e podczas oceny nie zdobył max liczby 20 punktów, Wykonawca złoży pisemne zobowiązanie o usunięciu nieprawidłowości podczas produkcji danego wyroby.

W przypadku niespełnienia ww. warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.”

 

 1. W dziale V – Termin wykonania zamówienia zmienia się z:

Cz. I – do 30.11.2018 r. na termin do 07.12.2018 r.,

Cz. II – do 30.11.2018 r. na termin do 07.12.2018 r.

W następstwie dokonanych zmian w treści SIWZ, zmianie ulega również Zał.nr 4a do SIWZ – wzór umowy, Zał. nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy, SIWZ, które zostają zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

 

W związku z dokonaną w powyższym zakresie zmianą treści SIWZ, Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 19 września 2018 r. godz.: 10:00 na dzień 20 września 2018 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 19 września 2018 r. godz.: 10:15 na dzień 20 września 2018 r., godz. 10:15.

Niniejsze odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, zwłaszcza odnoszące się do Opisu Przedmiotu Zamówienia, są wiążące dla Wykonawców.

 

Dyrektor Genneralny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabella Bryja

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.15.2018.AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opole, dnia 10 września 2018r.

 

 

Wykonawcy,

                                                                                                                                                  którzy pobrali Specyfikację

                                                                    Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

                      Cz. 1. Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca,

                      Cz. 2. Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

 

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że zmienia termin zakończenia realizacji zamówienia publicznego z dnia 23 listopada 2018 r. na dzień 30 listopada 2018 r.

Jednocześnie Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 12 września 2018 r. godz.: 10:00 na dzień 19 września 2018 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 12 września 2018 r. godz.: 10:15 na dzień 19 września 2018 r., godz. 10:15.

Dokonane zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

 

Dyrektor Genneralny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabella Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.15.2018.AT                                                                                                                                                                                                                Opole, dnia 27 sierpnia 2018r.

 

                                                                                                                                   Wykonawcy,

                                                                                     którzy pobrali Specyfikację

       Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 9.08.2018 r. pn.: „Dostawa mebli i wyposażenia  na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

                      Cz. 1. Zakup i dostawa mebli w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca,

                      Cz. 2. Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 13 sierpnia i 17 sierpnia 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, cytowane poniżej:

 

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza gr płyty melaminowanej zamiast 28 mm na 25 mm w biurkach, dostawkach jak również wieniec górny w szafie ubraniowo-aktowej, w szafie aktowej, regale i pozostałych szaf? Nie ma to wpływu na pogorszenie jakości i wytrzymałości mebla?

Odpowiedz nr 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubości płyty o wymiarze 25 mm tylko w odniesieniu do wieńców górnych w meblach powyżej 1,80 m. Pozostałe, a niższe, wszystkie płaszczyzny robocze znajdujące się na wysokości umożliwiającej użytkowanie w formie „blatu” jak np. kontenerki biurowe powinny być wykonane z płyty o wyższej wytrzymałości na ścieralność w udokumentowanej klasie 3A oraz grubości spójnej z blatami biurek tj. 28 mm.

Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) posługuje się odniesieniami do „projektu aranżacji” (np. Szczegółowy opis techniczny pkt 1, 2, 5, 6, 19, 20, 22-28, 30, 47) oraz odwołuje się do szczególnego „ze względu na zaaranżowany układ' wymogu mocowania niektórych elementów (np. Szczegółowy opis techniczny pkt 11-17) - w związku z powyższym proszę o udostępnienie Wykonawcom posiadanego przez Zamawiającego projektu aranżacji. W jaki sposób bowiem Wykonawca ma ustalić np. zgodność sposobu montażu oferowanych elementów z wymaganiami projektu aranżacji, skoro nie ma do niego wglądu? Czy Zamawiający po udostępnieniu projektu aranżacji Wykonawcom przewiduje dobranie przez nich oferty najbardziej odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania „projektu aranżacji” przez który należy rozumieć plan rozmieszczenia mebli. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez wprowadzenie w § 8 SIWZ następującego zapisu odnoszącego się do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

3. W zakresie realizacji zamówienia w cz. 1, Wykonawca po dokonaniu dokładnego obmiaru pomieszczeń podczas wizji lokalnej w obiekcie oraz po konsultacji z Zamawiającym, wykona projekt aranżacji, stanowiący Plan rozmieszczenia mebli w poszczególnych pomieszczeniach Centrum Obsługi Cudzoziemca. Plan rozmieszczenia mebli musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia. Wykonawca dostarczy Plan do siedziby Zamawiającego w formie papierowej w terminie 5 dni od daty wskazania Wykonawcy pomieszczeń i przekazania przez Zamawiającego zestawienia pomieszczeń obejmującego ilość i rodzaj mebli, przewidzianych w danym pomieszczeniu. 

Plan rozmieszczenia mebli winien wskazywać usytuowanie wyrobów w każdym z pomieszczeń oraz uwzględniać sposoby ich zamontowania, a w szczególności:

1)  Określać kierunki otwierania frontów (prawa, lewa strona) mebli z uwzględnieniem ergonomii użytkowej,

2)  Uwzględniać istniejące instalacje elektryczne, wentylacyjne oraz włączniki świateł,

3)  Uwzględniać (w produkcji mebli) krzywizny budowlane, listwy przyścienne oraz inne elementy kolizyjne,

4)  Wskazywać sposoby montowania wyrobów do ścian (w przypadku konieczności)
z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań istniejących.

Zamawiający dopuszcza przygotowanie Planu rozmieszczenia mebli w formie szkiców (rzutów z góry oraz kładów ścian). Przedmiotowe opracowanie powinno zawierać:

1)   Wszelkie wymiary,

2)   Adnotacje opisowe (w przypadku elementów kolizyjnych)

3)   Oznaczenia kolorystyki materiałów

Plan rozmieszczenia mebli ma być stworzony na podstawie obmiarów rzeczywistych pomieszczeń dokonanych przez Wykonawcę oraz na podstawie ustaleń z Zamawiającym i przekazanego Wykonawcy zestawienia pomieszczeń obejmującego ilość i rodzaj mebli, przewidzianych w danym pomieszczeniu.

Wykonawca zapewni, że plan rozmieszczenia mebli nie będzie miał charakteru utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie będzie objęty ochroną przewidzianą przez w/w Ustawę w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych.”

W następstwie dokonanych zmian w treści SIWZ, zmianie ulega również Zał.nr 4a do SIWZ – wzór umowy, który zostaje zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt I pp 5) przy określeniu kolorystyki elementów przedmiotu zamówienia posługuje się nazwami "dąb kanadyjski' i"orzech nizinny). Nie są to nazwy stosowane przez producentów płyt w branży meblarskiej tj. powszechne i zrozumiałe określenia kolorów, lecz nazwy przyjęte przez jednego, konkretnego producenta mebli biurowych, posługującego się takimi nazwami. Powszechnie przyjętym sposobem określania kolorystyki w branży meblarskiej jest podawanie numerów dekorów wg palety wybranego producenta płyt. W związku z tym, biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz zabrania jego opisywania w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, proszę o wyjaśnienie jakie dekory Zamawiający ma na myśli wskazując kolor "dąb kanadyjski' i "orzech nizinnfl Zgodnie z orzecznictwem KIO, "zamawiający narusza ustawę Pzp jeżeli, mimo, że istnieją sposoby opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący’ za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie parametrów przesadzających o wyborze konkretnej marki". Zamawiający określając kolorystykę elementów przedmiotu Zamówienia jako wiodące wskazał kolory wg nazewnictwa stosowanego przez jednego producenta mebli biurowych {„dąb kanadyjski i „orzech nizinny), zaznaczając że dopuszcza również dekory wg numeracji producentów Sonae Arauco i Pfleiderer (odpowiednio 0031 i R30011) lub dekory „identyczne optycznie” lub „równoważne optycznie”. W związku z powyższym, proszę o jednoznaczne i zrozumiałe określenie kolorystyki elementów przedmiotu zamówienia, poprzez podanie numerów dekorów wiodących kolorów wg palety wybranego producenta płyt, z jednoczesnym dopuszczeniem kolorów równoważnych. Praktyka posługiwania się przez Zamawiającego określeniami równoważności „optycznej” lub pojęciem „identyczności optycznej” 'jest nieznana branży meblarskiej i jednoznacznie wskazuje na subiektywny charakter obu pojęć - w przypadku podtrzymania przez Zamawiającego posługiwania się tymi pojęciami, proszę o ich wyjaśnienie oraz wskazanie, kto i w jaki sposób będzie dokonywał oceny spełniania warunków tak określonej równoważności.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie nazewnictwa płyty meblowej, wskazując, że ilekroć w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt I pp 5) przy określeniu kolorystyki elementów przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa "dąb kanadyjski'  zamienia się ją na :

 1. Dąb Londyn (D3798 CL)
 2. Dąb Nowy Jork (D3823 OW)
 3. Dąb Lissa (8925 BS)
 4. Dąb Sorano jasny (H1334 ST9)
 5. Dąb Bardolino naturalny (H1145 ST10)
 6. Dąb Nagano (8431 SN)

lub inną a równoważną, oraz ilekroć pojawia się nazwa "orzech nizinny, zamienia się ją na:

 1. Orzech Nicea (D3810 OW)
 2. Orzech Wenecja (D3811 OW)
 3. Orzech Elegance (8618 BS)
 4. Orzech Tiepolo (8953 SU)
 5. Orzech Dijon naturalny (H3734 ST9)
 6. Orzech Pacific tabak (H3702 ST10)

lub inną a równoważną.

Pytanie nr 4.

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt I pp 4) "dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 3 mm (z wyłączeniem podanych grubości oraz przekrojów materiałów gdzie wymiary te określa się jako minimalne) chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji"- w związku z tym proszę o potwierdzenie, że w zakresie tej tolerancji Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty melaminowanej (wskazanej w Szczegółowym opisie technicznym np. w pkt 1,2,5,6,10) o grubości 25 mm. Wprowadzenie w Opisie przedmiotu zamówienia wymogu zastosowania przez Wykonawców tylko jednego wymiaru płyty, tj. 28 mm (bez dopuszczenia tolerancji wymiaru) stwarzałoby, z uwagi na powszechne zastosowanie przez większość producentów mebli biurowych płyty o grubościach 18 - 25 mm, zagrożenie naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W świetle powyższego proszę o określenie czy Zamawiający dopuści zastosowanie przez Wykonawców innych rozwiązań, nie wpływających na funkcjonalność, trwałość, estetykę czy bezpieczeństwo mebli, na przykład:

Dla biurek oraz dostawek (Szczegółowy opis techniczny pkt 1, 2, 5, 6):

 • brak dystansu pomiędzy konstrukcją a blatem biurka;
 • 7 muf metalowych;
 • łączyna metalowa wykonana z profilu 40x25 mm montowana za pomocą śrub w gniazda gwintowane;
 • wysokość biurek i dostawek (także dla dostawki łukowej - pkt 10): 75 cm.

Dla kontenerów (Szczegółowy opis techniczny pkt 7, 8):

 • wkłady szuflad tworzywowe o wysuwie 75%;
 • kontenery o wymiarach: 432 x 585 x 524 mm.

Dla szaf (Szczegółowy opis techniczny pkt 19, 20, 22-28, 30):

 • półki o gr. 25 mm;
 • fronty zamontowane na zawiasie 100°;
 • szafy o wysokościach 200,7 cm (pkt. 19, 20, 24, 25, 28), 124,8 cm (pkt. 22, 27, 30), 86,4 cm (pkt. 23, 26).

Dla paneli (Szczegółowy opis techniczny pkt 11-17):

 • badanie wg normy PN-ISO 10053:2001;
 • brak zamka błyskawicznego;
 • mocowanie paneli do systemowych, wsuwanych na blat i przykręcanych od spodu biurka, uchwytów o wys. 18 cm; mocowanie na zasadzie osadzania w systemowe otwory w przegrodzie;
 • listwa funkcyjna wykonana z blachy l,5mm, malowanej proszkowo; posiada kształt otwartej litery „C" mocowanej na wsuwanych zawieszkach wgrzanych od tyłu profilu; listwa z możliwością montażu organizera typu piórnik o wym. 90 x 50 x 170 mm.

Dla krzeseł (Szczegółowy opis techniczny pkt 31, 32):

 • tapicerka o parametrach: skład 100% poliester, waga 366 g/m2, odporność na pilling 4-5, odporność na światło 3-4, ścieranie 140 000 cykli Martindale'a, trudnozapalność wg nor PN-EN 1021-1:2007, PN-EN 1021-2:2007.

Odpowiedź nr 4:

W odniesieniu do pierwszej części pytania - Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubości płyty o wymiarze 25 mm tylko w odniesieniu do wieńców górnych w meblach powyżej 1,80 m. Pozostałe, a niższe, wszystkie płaszczyzny robocze znajdujące się na wysokości umożliwiającej użytkowanie w formie „blatu” jak np. kontenerki biurowe powinny być wykonane z płyty o wyższej wytrzymałości na ścieralność w udokumentowanej klasie 3A oraz grubości spójnej z blatami biurek tj. 28 mm.

W odniesieniu do drugiej części pytania parametry wymiarowe oraz systemy okuciowe mebli wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zmian

Pytanie nr 5:

W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt II ust. 6 ostatni akapit), Zamawiający wskazuje, że "certyfikaty lub sprawozdania z badań będą uznane za wystarczające jedynie dla produktów, które wchodzą w skład badanego systemu meblowego. Produkty o zmodyfikowanych cechach takich jak wymiar, rodzaj użytego materiału lub zmieniona konstrukcja w stosunku do systemu meblowego którego dokument dotyczy nie będą uznawane za właściwie zbadane". W związku z cytowanym wyżej zapisem należy zauważyć, że przebieg procesu oraz sposób uzyskania przez system meblowy certyfikatu zgodności ze wskazanymi normami przebiega według ściśle określonych przepisów prawa: badania przeprowadzane są w oparciu o normy metodyczne (w tym przypadku - o metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji, metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji, metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych) dla wytypowanych, jako reprezentatywne dla wybranego systemu meblowego, brył. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie:

- w oparciu o jaką podstawę prawną Zamawiający może uznać za niewystarczające wydane, zgodnie z obowiązującym prawem, certyfikaty dla systemów meblowych, w skład których wchodzą oferowane przez Wykonawcę produkty?

- w oparciu o jaką podstawę prawną Zamawiający stwierdza, że posiada kompetencje do uznania produktów objętych certyfikatem za „niewłaściwie zbadane” - czy oznacza to, że Zamawiający może uznać, że akredytowana jednostka badawcza i certyfikująca posiadająca akredytację krajowego ośrodka certyfikującego przeprowadziła badania w niewłaściwy sposób?

W świetle powyższego, wnoszę o zmianę zapisów w w/w zakresie oraz dopuszczenie złożenia przez Wykonawców ofert w oparciu o systemy meblowe spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia norm bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców, ofert w oparciu o systemy meblowe spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia norm bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Zamawiający nie podważa certyfikatów oraz dokumentów wystawionych przez jednostki uprawnione z zastrzeżeniem, iż muszą one tyczyć się ocenianych wyrobów. Jakość wyrobów będzie oceniana przez biegłego, będącego członkiem Komisji Przetargowej.

Pytanie nr 6:

W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt II pp 5 ostatni, akapit) wskazano, że "w przypadku wyboru oferty oraz w sytuacji gdy wystąpi jej pełna zgodność z wymaganiami zadania, dostarczona próbka stanowić może częściową, jednostkową dostawę danego produktu" - w związku z tym proszę o wyjaśnienie sprzeczności tego zapisu z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, który wskazuje, że Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Złożona próbka natomiast staje się załącznikiem do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z orzecznictwem KIO próbka złożona przez Wykonawcę, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego nie podlega zwrotowi i przez 4 lata musi być przechowywana jako załącznik protokołu postępowania. A skoro tak, to potraktowanie próbki jako części dostawy należy traktować jako sprzeczne z prawem, gdyż w tej sytuacji należałoby potraktować taką próbkę jako zwróconą wykonawcy (choć bez fizycznego jej wydania) i następnie sprzedaną Zamawiającemu jako przedmiot umowy. Oznaczałoby to, że Zamawiający zapłacił za próbkę, a nadto choć Zamawiający formalnie posiadałby próbkę to wskutek jej użytkowania nie spełniłby warunku jej przechowywania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, gdyż przez 4 lata byłaby użytkowana i mogłaby ona np. ulec zużyciu, być wymienia w ramach rękojmi czy gwarancji, co zniweczyłoby cel dostarczenia próbki (dowodowy, m.in. dla organów kontrolnych).

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, poprzez wykreślenie z pkt II UWAGI, pp 5 ostatni akapit następującego zapisu :

„w przypadku wyboru oferty oraz w sytuacji gdy wystąpi jej pełna zgodność z wymaganiami zadania, dostarczona próbka stanowić może częściową jednostkową dostawę danego produktu.”

Pytanie nr 7:

W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ, Uwagi pkt I p 6) - Zamawiający wskazał, że „płyta melaminowana użyta w produktach mebli biurowych musi być zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322"— w związku z tym proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować zgodność płyt w zaoferowanych produktach z podaną normą skoro w dalszej części Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający wskazuje jakich dokumentów żąda celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym w SIWZ wymaganiom (Uwagi pkt II), nie wymienia dokumentu potwierdzającego wyżej określoną zgodność z wymogami wg normy PN EN 14322.

Odpowiedź nr 7:

Płyta melaminowa powinna posiadać klasę emisji E1potwierdzoną atestem higieniczności.

Pytanie nr 8:

W Dziale IV SIWZ Zamawiający wskazał, że „dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego" - proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć cytowany zapis, w szczególności:

- jakich wymiarów on ma dotyczyć skoro Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia podaje niezwykle szczegółowe wymiary mebli, dopuszczając tolerancję jedynie w zakresie +/- 3 mm?

- czy w konsekwencji cytowanego zapisu Zamawiający przewiduje możliwość lub konieczność dostosowania wymiarów oferowanych mebli do potrzeb Zamawiającego dopiero na etapie realizacji zadania?

Odpowiedź nr 8:

Tolerancja wymiarowa określona przez zamawiającego (± 3 mm) odnosi się do wymiarów gabarytowych wyrobów, a nie do grubości płyty.

Sprawdzenie wymiarów na obiekcie Zamawiającego winno zapewnić zestawienie wyrobów w całość/obok siebie w odniesieniu do uwarunkowań budowlanych, instalacyjnych oraz innych a wynikających ze specyfiki obiektu oraz potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany wymiarowe w krańcowych meblach, zapewniające ustawienie ich zgodnie z uwarunkowaniami wymiarowymi poszczególnych pomieszczeń.

W następstwie dokonanych zmian w treści SIWZ, zmianie ulega również Zał.nr 4a do SIWZ – wzór umowy, który zostaje zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

SIWZ nie zawiera wskazania dokumentów, określonych w pkt II Uwag Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), których Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, ani procedury ich żądania i przedłożenia (np. określenia terminu), podczas, gdy zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp powinny być one wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (§ 32 SIWZ wskazuje jedynie dokumenty i oświadczenia określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3) - w związku z tym proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie i w jakim trybie Zamawiający dokona oceny zgodności przedmiotu oferty uznanej za najkorzystniejszą z określonymi przez niego wymaganiami?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w §32 SIWZ pkt. 3) o następującej treści:

3) w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. Katalogi, foldery przedstawiające proponowane meble seryjne. Do każdego mebla należy przedstawić min. jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla, pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wykonanych pod zamówienie np. zabudowa kuchenna.
 2. Próbek płyt meblowych o formacie min. 60 x 45 cm w wybarwieniu:
 1. Dąb Londyn (D3798 CL)
 2. Dąb Nowy Jork (D3823 OW)
 3. Dąb Lissa (8925 BS)
 4. Dąb Sorano jasny (H1334 ST9)
 5. Dąb Bardolino naturalny (H1145 ST10)
 6. Dąb Nagano (8431 SN)

lub inne a równoważne, oraz

 1. Orzech Nicea (D3810 OW)
 2. Orzech Wenecja (D3811 OW)
 3. Orzech Elegance (8618 BS)
 4. Orzech Tiepolo (8953 SU)
 5. Orzech Dijon naturalny (H3734 ST9)
 6. Orzech Pacific tabak (H3702 ST10)

lub inne a równoważne.

 1. Akustycznego panelu rozdzielającego biurka o wybranym wymiarze zgodnego z wymaganiami wyszczególnionymi w zamówieniu, wyposażonego w listwę funkcyjną na akcesoria.
 2. Krzesła obrotowego w dowolnej tapicerce, jednak z zachowaniem wszystkich pozostałych cech i wymagań wyszczególnionych dla tego produktu.
 3. Palety kolorystycznej tkanin, każdej z grup tapicerek, osobno dla krzeseł obrotowych, ławek, krzeseł dostawnych i fotela zgodnie z parametrami użytkowymi wyszczególnionymi w wymaganiach produktowych. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru kolorystyki na etapie realizacji zamówienia.
 4. Pozytywne wyniki badań lub certyfikaty zgodności z normami biurek systemowych dotyczącymi mechanicznych wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wg. zaktualizowanej normy PN-EN 527-2:2017 oraz dokument potwierdzający zgodność mebli do przechowywania (szafy, regały, kontenery) z normą PN:EN 14073-2:2004 dotyczącą wymagań bezpieczeństwa mebli do przechowywania,
 5. aktualny certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001 producenta mebli biurowych.
 6. aktualny certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001 producenta krzeseł obrotowych i dostawnych stołów oraz ławek.
 7. Dokument potwierdzający zgodność krzesła dostawnego z normą PN-EN 16139:2013 , 
 8. Dokument potwierdzający zgodność krzesła obrotowego z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
 9. Dokument potwierdzający odporność tapicerki krzeseł obrotowych na ścieranie wg cykli Martindale zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2 na poziomie minimum 100.000 cykli.
 10. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki krzeseł obrotowych i tapicerowanych dostawnych zgodnie z normą PN- EN 1021-1 - tlący się papieros - z wynikiem pozytywnym oraz i PN-EN 1021-2 – równoważnik płomienia zapałki z wynikiem pozytywnym.”

Jednocześnie zmianie ulega pkt. II UWAGI pp.6 Załącznika nr 2 do SIWZ  - „Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

 1. „Pozytywne wyniki badań lub certyfikaty zgodności z normami biurek systemowych dotyczącymi mechanicznych wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wg. zaktualizowanej normy PN-EN 527-2:2017 oraz dokument potwierdzający zgodność mebli do przechowywania (szafy, regały, kontenery) z normą PN:EN 14073-2:2004 dotyczącą wymagań bezpieczeństwa mebli do przechowywania,
 2. Aktualny certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001 producenta mebli biurowych.
 3. Aktualny certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001 producenta krzeseł obrotowych i dostawnych stołów oraz ławek.
 4. Dokument potwierdzający zgodność krzesła dostawnego z normą PN-EN 16139:2013 , 
 5. Dokument potwierdzający zgodność krzesła obrotowego z normami PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
 6. Dokument potwierdzający odporność tapicerki krzeseł obrotowych na ścieranie wg cykli Martindale zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2 na poziomie minimum 100.000 cykli.
 7. Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki krzeseł obrotowych i tapicerowanych dostawnych zgodnie z normą PN- EN 1021-1 - tlący się papieros - z wynikiem pozytywnym oraz i PN-EN 1021-2 – równoważnik płomienia zapałki z wynikiem pozytywnym.”

Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty, certyfikaty żądane przez Zamawiającego powinny być trwale opisane jednoznacznie wskazując jakich materiałów użytych w konkretnym wyrobie dotyczą, w sposób czytelny i zrozumiały, nie budzący wątpliwości wraz z naniesieniem nazewnictwa spójnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 2 do SIWZ.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ :

1) w §8 SIWZ wprowadza się następujące zapisy odnoszące się do Opisu przedmiotu zamówienia:

„1) Wszystkie wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia, są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadającym cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lecz z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez zamawiającego w opisie rozwiązania równoważnego. Ciężar wykazania zaoferowanego rozwiązania równoważnego spoczywa na Wykonawcy, który na potwierdzenie może złożyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty.’

2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.

Wizja lokalna powinna być dokonana ze szczegółowym pomiarem pomieszczeń przeznaczonych na montaż mebli. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania w planie rozmieszczenia mebli ewentualnych zmian wymiarowych, wynikających z konieczności dostosowania mebli do poszczególnych pomieszczeń w obiekcie.

W razie niedokonania, pominięcia lub niedokładności jakiegokolwiek pomiaru, wszelkie błędy obciążać będą Wykonawcę.”;

2) w Zał. nr 2 do SIWZ – tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia:

- w poz. 1 i poz. 2 Szczegółowego Opisu Technicznego Zamówienia, odnoszącego się do opisu technicznego biurek – wprowadza się tolerancję wysokości biurka tj. 750 ±10 mm,

- w poz.7 i poz. 8 Szczegółowego Opisu Technicznego Zamówienia, odnoszącego się do opisu kontenerów biurowych wykreśla się zapis: ”kontener wyposażony w regulator poziomu w zakresie min. 5 mm”,

- w poz. 22, poz. 30 oraz we wszystkich poz. Szczegółowego Opisu Technicznego Zamówienia, odnoszącego się do opisu regałów i mebli posiadających półki – wprowadza się zapis „półka mocowana za pomocą złączy typu „TITUS EXPANDO 6” lub równoważnych, zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem”,

- w poz. 31 Szczegółowego Opisu Technicznego Zamówienia, odnoszącego się do opisu krzesła obrotowego, wprowadza się zmianę parametrów tj. parametry nie gorsze niż:

 • Ścieralność: 100 000 cykli Martindale
 • Trudnopalność zgodnie z normą PN- EN 1021-1 - tlący się papieros - z wynikiem pozytywnym oraz i PN-EN 1021-2 – równoważnik płomienia zapałki z wynikiem pozytywnym,

Pozostałe parametry – bez zmian

Ponadto wymaga się spełnienia norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-2:2009, w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych,

- w poz. 32 Szczegółowego Opisu Technicznego Zamówienia, odnoszącego się do opisu krzesła dostawnego, wprowadza się zmianę parametrów tj. parametry nie gorsze niż:

 • Ścieralność: 100 000 cykli Martindale
 • Trudnopalność zgodnie z normą PN- EN 1021-1 - tlący się papieros - z wynikiem pozytywnym oraz i PN-EN 1021-2 – równoważnik płomienia zapałki z wynikiem pozytywnym,

Pozostałe parametry – bez zmian

Ponadto wymaga się spełnienia norm: PN-EN 16139:2013.

W następstwie dokonanych zmian w treści SIWZ, zmianie ulega również Zał.nr 4a do SIWZ – wzór umowy, Zał. nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy, Zał. nr 1b do SIWZ – formularz ofertowy, SIWZ, które zostają zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz dokonaną w powyższym zakresie zmianą treści SIWZ, Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 28 sierpnia 2018 r. godz.: 10:00 na dzień 12 września 2018 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 28 sierpnia 2018 r. godz.: 10:15 na dzień 12 września 2018 r., godz. 10:15.

Niniejsze odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, zwłaszcza odnoszące się do Opisu Przedmiotu Zamówienia, są wiążące dla Wykonawców.

 

Dyrektor Genneralny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabella Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1377

Data wytworzenia: 2018-08-09 13:37:10
Data publikacji: 2018-08-09 13:55:40
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:58:40
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:58:40

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:58:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2020-05-29 11:27:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-12-12 14:46:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2018-10-12 13:43:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze Cz. I oraz Cz.II
2018-09-20 14:53:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert
2018-09-19 07:28:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, SIWZ po zmianach treści
2018-09-18 16:19:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania do SIWZ.
2018-09-13 12:13:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia o zamówieniu - zmiana treści SIWZ 13.09.2018 r.
2018-09-10 13:41:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert i terminu realizacji zamówienia, publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
2018-08-27 13:27:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmiany treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania do SIWZ

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.