Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-01-18
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające; 30213000-5 - Komputery osobiste; 30231300-0 - Monitory ekranowe; 30237200-1 - Akcesoria komputerowe
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.1.2019
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium5 000,00 zł
Źródło przetarguśrodki UE, budżet państwa

               „Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                               Opole, dnia 8 lutego 2019 r.

                              Według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, 
Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego

 

              Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 7 lutego 2019 r. dokonał wyboru oferty nr 6 złożonej przez Wykonawcę:

P.U.H OPKOM Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole,

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 163 640,00 zł

brutto: 201 277,20 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

 1. CENA  –   60 %                       
 2. OKRES GWARANCJI NA KOMPUTERY STACJONARNE -  15%          
 3. PARAMETRY DLA OFEROWANYCH KOMPUTERÓW STACJONARNYCH –   25 %

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60 %

 

C min.

C =  --------------- x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA na komputery stacjonarne 15 %

36 m-cy = 0 pkt
48 m-cy = 10 pkt

60 m-cy i więcej =15 pkt

      1 % = 1 pkt

Ilość punktów w kryterium Parametry i serwis dla komputerów stacjonarnych

1/ procesor - wydajność  20%
10000 – 0 pkt
powyżej 10000 - 11000 – 5pkt
powyżej 11000 - 12000 – 10 pkt
powyżej 12000 -13000 – 15 pkt
powyżej 13000 – 20 pkt

2/ RAM – pojemność     5%

      8 GB – 0 pkt
     12 GB – 2 pkt
     16 GB – 5 pkt

Łączna liczba punktów

1

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38
99-300 Kutno

OFERTA ODRZUCONA
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

3

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz
ul. Kośnego 50
45-372 Opole

     198 381,78
C=-----------------x 60=60         198 381,78

36 m-cy = 0

1/ pow. 11 000-12 000 = 10

2/ 16 GB = 5

75,00

4

SUNTAR Sp. z o. o.
ul. B. Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

 OFERTA ODRZUCONA
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

5

CEZAR C. Machnio
 i P. Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4
26-200 Radom

OFERTA ODRZUCONA
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

6

P.U.H OPKOM
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

     198 381,78
C=--------------x60= 59,14        201 277,20

 60 m - cy = 15

1/ pow. 11 000-12 000 = 10
2/ 8 GB = 0

84,14

         

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono n/w oferty:

 1. Ofertę nr 1 złożoną przez MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, Kutno

Uzasadnienie prawne

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku analizy złożonej przez Wykonawcę dnia 28.01.2019 r. szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono, że oferta w zakresie dostawy monitorów jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W karcie produktu, tabela parametryczna zawiera informację o braku wbudowanych głośników w ofertowanych monitorach. Wbudowane głośniki o mocy min. 2W były jednym z parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Ofertę nr 4 złożoną przez SUNTAR Sp. z o. o., ul. B. Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie prawne

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku analizy złożonej przez Wykonawcę dnia 25.01.2019 r. szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono, że oferta w zakresie dostawy klawiatur bezprzewodowych jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający
w charakterystyce parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagał: „wydzielonego bloku numerycznego, kursorów oraz klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn”. Z przedłożonej przez Wykonawcę karty charakterystyki produktu wynika, że oferowane klawiatury nie zawierają wydzielonych powyższych bloków.

Ponadto okres gwarancji producenta, według uzupełnionych dokumentów, wynosi 3 lata
i nie jest zgodny ze wskazanym w ofercie okresem 60 miesięcy.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Ofertę nr 5 złożoną przez CEZAR C. Machnio i P. Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-200 Radom

Uzasadnienie prawne

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku analizy złożonej przez Wykonawcę dnia 25.01.2019 r. szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono, że oferta w zakresie dostawy przełączników typu KVM jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Z przedłożonej karty charakterystyki produktu wynika, że Wykonawca zaoferował KVM
z portami wejściowymi i wyjściowymi VGA. Zamawiający natomiast, na podstawie pytania nr 4 zadanego do treści SIWZ,  dokonał modyfikacji formularza ofertowego (Załącznik nr 2a do SIWZ). W tabeli nr 6.7 Przełączniki KVM, Zamawiający wprowadził zmianę następujących zapisów:

- złącza wejściowe: „1xVGA,15 pin, żeńskie (monitor)” na: „1xHDMI (monitor)”,

- porty wyjściowe (do komputerów): „2 x VGA, 15 pin, męskie” na: „2 x HDMI”.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

          

            Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opole.uw.gov.pl.

Podpisano: w/z Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Mieczysław Wojtaszek - Dyrektor WPSiZ

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,
                                                               
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                              Opole, dnia 7 lutego 2019 r.

 

SPROSTOWANIE

dot. postepowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemców

Cz. II – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w dokumentacji przetargowej poprawia n/w oczywiste omyłki, polegające na niezamierzonym błędzie pisarskim:

 

 1. Było:               CEDARTEX  Cezary Kula Dariusz Żukowski Spółka Jawna
  Powinno być: CEDARTEX  T&D Żukowski Spółka Jawna
 2. Było:               Zakład Elektrotechniki „ELTROPOL”
  Powinno być: Zakład Elektroniki „ELTROPOL”

Przedmiotowe omyłki dotyczą użycia niewłaściwej nazwy Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu przetargowym i nie ma wpływu na przebieg postępowania przetargowego.

Podpisano: W/z Dyrektora Generalnego Mieczysław Wojtaszek 

               „Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

BOU.V.272.1.2019.AM                                                          Opole, dnia 1 lutego 2019 r.

 

                         Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca,

Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego”

      Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz. 1986 ze zm.) unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonaną w dniu 30 stycznia 2019 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany z naruszeniem przepisu art. 91 ust. 2 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

            Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: wz. Dyrektora Generalnego Urzędu Mieczysław Wojtaszek

 

BOU.V.272.1.2019                                                                                                                               Opole, 30 stycznia 2019 r.

            

                  Według rozdzielnika

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 30 stycznia 2019 r. dokonał wyboru oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę:

CEZAR C. Machnio i P. Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolności 8 lok. 4
26-200 Radom,

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 189 250,00 zł

brutto: 232 777,50 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

 1. CENA  –   60 %                       
 2. OKRES GWARANCJI NA KOMPUTERY STACJONARNE -  15%          
 3. PARAMETRY DLA OFEROWANYCH KOMPUTERÓW STACJONARNYCH –   25 %

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60 %

 

C min.

C =  --------------- x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA na komputery stacjonarne 15 %

36 m-cy = 0 pkt
48 m-cy = 10 pkt
60 m-cy i więcej =  15 pkt

      1 % = 1 pkt

Ilość punktów w kryterium Parametry i serwis dla komputerów stacjonarnych
1/ procesor - wydajność  20%
10000 – 0 pkt

powyżej 10000 - 11000 – 5pkt
powyżej 11000 - 12000 – 10 pkt
powyżej 12000 -13000 – 15 pkt
powyżej 13000 – 20 pkt

2/ RAM – pojemność     5%
 8 GB – 0 pkt
12 GB – 2 pkt
16 GB – 5 pkt

Łączna liczba punktów

1

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38
99-300 Kutno

OFERTA ODRZUCONA
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

3

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz
ul. Kośnego 50
45-372 Opole

OFERTA ODRZUCONA
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

 

4

SUNTAR Sp. z o. o.
ul. B. Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

     201 277,20
C=---------------x60= 49,32  
    244 862,25

60 m - cy = 15

1/ powyżej 13 000 = 20

2/ 16 GB = 5

89,32

5

CEZAR C. Machnio
 i P. Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolności 8 lok. 4
26-200 Radom

     201 277,20
C=---------------x60= 51,88  
     232 777,50

60 m - cy = 15

 

1/ powyżej 13 000 = 20
2/ 16 GB = 5

91,88

6

P.U.H OPKOM
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

     201 277,20
C=-----------------x 60=60     
     201 277,20

60 m - cy = 15

1/ pow. 11 000-12 000 = 10
2/ 8 GB = 0

85,00

           

Jednocześnie Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono:

 1. Ofertę nr 1 złożoną przez MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, Kutno

Uzasadnienie prawne

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku analizy złożonej przez Wykonawcę dnia 28.01.2019 r. szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono, że oferta w zakresie dostawy monitorów jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W karcie produktu, tabela parametryczna zawiera informację o braku wbudowanych głośników w ofertowanych monitorach. Wbudowane głośniki o mocy min. 2W były jednym z parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Ofertę nr 3 złożoną przez ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz, ul. Kośnego 50, Opole

Uzasadnienie prawne

Odrzucenie oferty Wykonawcy następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku analizy złożonej przez Wykonawcę dnia 28.01.2019 r. szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono, że oferta w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w charakterystyce parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagał, aby pojemność pamięci operacyjnej RAM wynosiła minimum 8 GB.

Z przedłożonej przez Wykonawcę karty charakterystyki produktu wynika, że oferowane komputery wyposażone są w pamięć RAM 4 GB oraz objęte są gwarancją na okres 1 roku. W tym zakresie Zamawiający wymagał okresu gwarancji min. 36 miesięcy.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości 262 623,00 zł.

            Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

  „Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

                                                           

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                                                                            Opole, 30 stycznia 2019 r.

Według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 30 stycznia 2019 r. dokonał wyboru oferty nr 7 złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Elektrotechniki „ELTROPOL”

Pl. Piłsudskiego 15-17C

45-706 Opole

jako najkorzystniejszej za cenę:

netto: 19 360,00 zł

brutto: 23 812,80 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

a) CENA  –   60 %                   

b) OKRES GWARANCJI NA SPRZĘT – 20%    

c) PARAMETRY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH – 20 %

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60 %

                     C min.

C =  --------------- x 60
   C bad.


     1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium
Parametry materiałów eksploatacyjnych
1/ Urządzenie wielofunkcyjne A3  laserowe, kolor (toner czarny

Wydruk 15 tys. str. z 1 tonera   0 pkt
Wydruk pow. 15 do 16 tys. str. z 1 tonera  5 pkt
Wydruk powyżej 16 tys. stron z 1 tonera   10pkt
2/ Urządzenie wielofunkcyjne A4 laserowe, kolor (toner czarny) 

Wydruk 9 tys. str. z 1 tonera   0 pkt
Wydruk pow. 9 do 12 tys. str. z 1 tonera   5 pkt
Wydruk pow. 12 tys. stron z 1 tonera      10 pkt              

Ilość punktów do zdobycia w kryterium

 GWARANCJA
na sprzęt 20 %

36 m-cy = 0 pkt
48 m-cy = 10 pkt
60 m-cy i więcej =     20 pkt

1 % = 1 pkt

 

 

Łączna liczba punktów

2

CEDARTEX
C. Kula D. Żukowski Sp. J
ul. Głogowska 41
45-315 Opole

     23 812,80

C=-------------- x 60 = 57,11    

     25 018,20

1/ Wydruk powyżej 16 tys stron z 1 tonera = 10
2/ Wydruk 9 tys. stron z 1 tonera = 0

60 miesięcy = 20

 

 

87,11

7

Zakład Elektrotechniki
„ELTROPOL”

Pl. Piłsudskiego 15-17C
45-706 Opole

     23 812,80

C=--------------- x 60 = 60  

      23 812,80

 

1/ Wydruk powyżej 16 tys. stron z 1 tonera= 10

2/ Wydruk pow. 12 tys. stron z 1 tonera = 10

60 miesięcy = 20

 

 

100,00

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  Izabela Bryja

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                                                Opole, dnia 18 stycznia 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi CudzoziemcaCz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 250 280,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły oferty w zestawieniu jak poniżej:

Cz. I Dostawa sprzętu komputerowego - 5 ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Okres gwarancji na komputery stacjonarne

Parametry i serwis dla oferowanych komputerów stacjonarnych
1/ procesor - wydajność     
    obliczeniowa
2/ RAM – pojemność

1

MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 38
99-300 Kutno

193 946,62

60 miesięcy

1/ powyżej 13 000
2/ 16 GB

3

ATABAJT
Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J.
ul. Kośnego 50,
45-372 Opole

198 381,78

36 miesięcy

1/ powyżej 11 000 do 12 000 /wskazano 11 643/
2/ 16 GB

4

SUNTAR Sp. z o. o.
ul. B. Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

244 862,25

60 miesięcy

1/ powyżej 13 000
/wskazano 15 134/
2/ 16 GB

5

CEZAR C. Machnio
 i P. Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolności 8 lok. 4
26-600 Radom

232 777,50

60 miesięcy

1/ powyżej 13 000
/wskazano 13 431/
2/ 16 GB

6

P.U.H OPKOM
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 22/2
45-062 Opole

201 277,20

60 miesięcy

1/ powyżej 11 000 do 12 000
2/ 16 GB


Cz. II Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - 2 oferty

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Parametry materiałów eksploatacyjnych

1/ Urządzenie wielofunkcyjne   A3 laserowe, kolor: tonerczarny 

2/ Urządzenie wielofunkcyjne A4  laserowe, kolor (toner czarny)          

Zaoferowany okres gwarancji

2

CEDARTEX Cezary Kula Dariusz Żukowski Sp. Jawna
ul. Głogowska 41
45-315 Opole

25 018,20

1/ Wydruk powyżej 16 tys. stron           z 1 tonera
2/ Wydruk 9 tys. stron z 1 tonera

60 miesięcy

7

Zakład Elektrotechniki
„ELTROPOL”
Pl. Piłsudskiego 15-17C
45-706 Opole

23 812,80

1/ Wydruk powyżej 16 tys. stron  z 1 tonera
2/ Wydruk 12 tys. stron z 1 tonera

60 miesięcy

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Podpisano:      wz. Dyrektora Generalnego Urzędu
                                      Mieczysław Wojtaszek
                         Dyrektor Wydziału Polityki Spolecznej i Zdrowia

 

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                                                                                                                                                                         Opole, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Wykonawcy,
którzy pobrali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia

   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2019 r. pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniach 14 - 15.01.2019 r., do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

Pytania z dnia 14 stycznia 2019 r.

Pytanie nr 1.

Czy zgodzicie się Państwo na zmianę w opisie 56 komputerów stacjonarnych z:

„Wyprowadzenie na zewnątrz obudowy w postaci 2 gniazd:
     a) HDMI
     b) DVI

Zamiast gniazda HDMI dopuszczalne jest gniazdo DVI lub DPort, z dołączonym adapterem do HDMI, adapter nie może blokować miejsca do zamontowania wtyczki od kabla do drugiego gniazdka graficznego”.

na:

„Wyprowadzenie na zewnątrz obudowy w postaci 2 gniazd:
     a) HDMI
     b) DisplayPort z Adapterem do DVI

Adapter nie blokuje miejsca do zamontowania wtyczki od kabla do drugiego gniazdka graficznego.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający podtrzymuje konieczność wyprowadzenia gniazdka graficznego w postaci portu DVI, jednocześnie dopuszczając zastosowania przejściówki do DVI. Czyli w razie złożenia oferty na komputer nie posiadający wbudowanego portu DVI, natomiast posiadający wbudowany port DPort, to taka oferta zostanie przyjęta, pod warunkiem dołączenia przejściówki do DVI.

W konsekwencji  dokonanej zmiany, modyfikacji ulegają następujące dokumenty, które zostaną opublikowane na stronie BIP Zamawiającego:  

Załącznik 1a do SIWZ – OPZ w zakresie Cz. Itabela w pkt. 6 Monitory, zmianie ulega zapis: „Plamka maks. 0,24 mm” na: „Plamka maks. 0,25 mm”

Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy w zakresie Cz. I - tabela w pkt. 1 Komputery, w zakresie Grafiki, Zamawiający dokonał zmiany zapisu: „b) DVI” na: „b) DVI lub Display Port z Adapterem do DVI”.

Pytania z dnia 15 stycznia 2019 r.

Pytanie nr 2.

W opisie przedmiotu zamówienia (komputery) dotyczącego grafiki Zamawiający wymaga złącza HDMI i DVI. Czy Zamawiający dopuści komputer ze złączem HDMI i DP? Jeżeli Państwu bardzo zależy na starszym porcie DVI czy Zamawiający  dopuści kabel  lub adapter DP na DVI?

Odpowiedź nr 2.

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3.

W opisie przedmiotu zamówienia (monitory), Zamawiający wymaga plamkę max 0,24mm. Plamka dla monitorów 21-22" wynosi 0,248 mm.

Czy Zamawiający  dopuści monitor z plamką 0,248 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający dopuści ofertę na  monitor z plamką 0,248 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

W następstwie wprowadzonej zmiany, modyfikacji ulegają następujące dokumenty, które zostaną opublikowane na stronie BIP Zamawiającego: 

Załącznik 1a do SIWZ, OPZ w zakresie Cz. Itabela w pkt. 6 Monitory, zmianie ulega zapis: „Plamka maks. 0,24 mm” na: „Plamka maks. 0,25 mm”

Załącznik nr 2a do SIWZ, formularz ofertowy - w tabeli nr 6.6 Monitory, Zamawiający dokonał zmiany zapisu: „Plamka maks. 0,24 mm” na: „Plamka maks. 0,25 mm”

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 17 stycznia 2019 r. godz.: 10:00 na dzień 18 stycznia 2019 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 17 stycznia 2019 r. godz.: 10:15 na dzień 18 stycznia 2019 r., godz. 10:15.

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

 

 


Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

BOU.V.272.1.2019.AM                                                                         Opole, dnia 14 stycznia 2019 r.

 

  Wykonawcy,
 którzy pobrali Specyfikację
 
Istotnych Warunków Zamówienia

 

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.01.2019 r. pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w celu wyposażenia Centrum Obsługi Cudzoziemca, Cz. I - Dostawa sprzętu komputerowego, Cz. II - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniach 10 - 11.01.2019 r., do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

 

Pytania z dnia 10 stycznia 2019 r.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w części I Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby zaoferowane 56 komputerów stacjonarnych (pozycja nr 1) były wyposażone w płytę główną wyposażoną
w moduł TPM zintegrowany fabrycznie z płytą główną.

Mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu który będzie dedykowany moduł producenta płyty głównej umieszczony na etapie produkcji komputera w dedykowanym na płycie do tego celu złączu?

Aktualny kształt wymogu wskazany przez Zamawiającego w SIWZ znacząco ogranicza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, gdyż zaoferowanie produktu, który będzie dedykowany moduł producenta płyty głównej umieszczony na etapie produkcji komputera w dedykowanym na płycie do tego celu złączu w pełni spełnia cel Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający podtrzymuje wymóg aby moduł TPM był fabrycznie zintegrowany z płytą główną komputera.

 

Pytanie nr 2.

W opisie przedmiotu zamówienia (komputery) dotyczącego grafiki Zamawiający wymaga złącza HDMI i DVI, natomiast w formularzu ofertowym  Zamawiający  wymaga  złącza  HDMI  i  DVI  lub DPort. Proszę o określenie jakie porty są wymagane?

Odpowiedź nr 2.

Wymagane porty to:

 1. HDMI
 2. DVI

Zamiast gniazda HDMI dopuszczalne jest gniazdo DVI lub DPort, z dołączonym adapterem do HDMI, adapter nie może blokować miejsca do zamontowania wtyczki od kabla do drugiego gniazdka graficznego.

W efekcie dokonanej zmiany, modyfikacji ulega Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy, który zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.
W tabeli nr 6.7 Komputery, w zakresie Grafiki, Zamawiający dokonał zmiany zapisu:
„a) HDMI, b) DVI lub DPort, na: „ a) HDMI,  b) DVI”.

Pytanie nr 3.

W opisie przedmiotu zamówienia (komputery) dotyczącego gwarancji Zamawiający wymaga gwarancję 3 lata  OnSite i pozostawienie dysku twardego u Zamawiającego, natomiast
w formularzu ofertowym Zamawiający  wymaga  gwarancji minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru,  gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, czas usunięcia awarii maksymalnie
3 dni robocze od zgłoszenia.

Czy Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, czas usunięcia awarii maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. W  przypadku uszkodzenia  dysku twardego  dysk pozostaje u Zamawiającego?  Możliwość sprawdzenia gwarancji na stronie producenta sprzętu. Serwis realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, czas usunięcia awarii maksymalnie 3 dni robocze od zgłoszenia. W przypadku uszkodzenia dysku twardego dysk pozostaje
u Zamawiającego.  Serwis realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Pytanie nr 4.

W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego przełącznika KVM Zamawiający wymaga przełącznika ze złączem HDMI, natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający wymaga  przełącznika KVM  ze złączem VGA? Czy przełącznik ma być, ze złączem HDMI?

Odpowiedź nr 4.

Tak, przełącznik KVM ma być wyposażony w złącza (OUT/IN) HDMI.

W konsekwencji dokonanej zmiany, modyfikacji ulega Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy. W tabeli nr 6.7 Przełączniki KVM, Zamawiający dokonał zmiany następujących zapisów:

 • złącza wejściowe „1xVGA,15 pin, żeńskie (monitor)” na: „1xHDMI (monitor)”,
 • porty wyjściowe (do komputerów): „2 x VGA, 15 pin, męskie” na: „2 x HDMI”.

Pytanie nr 5.

W formularzu ofertowym dotyczącym myszy komputerowej jest wymóg współpracy z KVM
z punktu 8.7, KVM znajduje się pod punktem 6.7.

Odpowiedź nr 5.

Doszło do błędu pisarskiego. Oczywiście chodzi o KVM opisany w punkcie 6.7 formularza ofertowego w zakresie Cz. I zamówienia.

Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy, który zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego, uwzględnia skorygowane punkty (tabela 6.2).

Pytanie nr 6.

Zamawiający wymaga dostarczenia nośnika zawierającego system operacyjny, przy użyciu którego przygotowano komputery oraz podział dysku na dwie partycje 50:50. Obecnie większość producentów nie dołącza nośników z systemem operacyjnym. System jest  zainstalowany fabrycznie na dysku twardym z partycją recovery.

Czy Zamawiający dopuści komputer z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym z partycją recovery i dyskiem przygotowanym do pracy przez producenta, bez podziału na dwie partycje 50:50?

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający dopuści komputer z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym
z partycją recovery bez dołączania nośnika z systemem operacyjnym oraz bez podziału na partycje w stosunku 50:50. Pozostałe wymagania dotyczące sposobu przygotowania komputer pozostają bez zmian.

W konsekwencji dokonanej zmiany, modyfikacji ulega Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, który zostanie opublikowany na stronie BIP Zamawiającego.
W pkt. 9 „Pozostałe wymagania stawiane oferowanym urządzeniom” Zamawiający usunął zapis:  a) Podział dysku na dwie partycje C i D, w stosunku 50:50. W następstwie zmianie uległy kolejne punktory literowe.

Pytania z dnia 11 stycznia 2019r

Pytanie nr 7.

Czy akceptują Państwo obudowę małogabarytową, której suma wymiarów: długość +szerokość +wysokość nie przekroczy 82 cm?  Typu Small Form Factor. Zasilacz o mocy max 280W, osiągający sprawność minimum 85% przy obciążeniu 50%. Pragniemy zauważyć, że proponowana zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność oferowanego komputera i zwiększa ilość producentów mogących brać udział w postępowaniu.

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający podtrzymuje wymóg aby suma wymiarów długość+szerokość+wysokość nie przekroczyła 80 cm.

Pytanie nr 8.

W opisie przedmiotu zamówienia (komputery) OPZ napędy i gniazda kart pamięci Zamawiający wymaga :

1) Nagrywarka DVD±RW DL Interfejs SATA z funkcjonalnością nagrywania i kopiowania płyt oraz odtwarzania zapewniona przez system Windows.

2) Czytnik kart pamięci SD, SDHC.

 Natomiast w formularzu ofertowym jest napisane :

1) Nagrywarka DVD±RW DL Interfejs SATA.

Oprogramowanie: do nagrywania i kopiowania płyt DVD±R(W) i CD-R(W) oraz do odtwarzania płyt DVD dołączone wraz z nośnikiem instalacyjnym.

2) Czytnik kart pamięci SD, SDHC.

W przypadku drugiego zapisu: oprogramowanie  do nagrywania i kopiowania płyt DVD±R(W) i CD-R(W) oraz do odtwarzania płyt DVD, Zamawiający dopuści oprogramowanie zainstalowane przez producenta sprzętu na dysku bez nośnika?

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający dopuści oprogramowanie zainstalowane przez producenta sprzętu na dysku twardym komputera będącego przedmiotem oferty.

W Załączniku nr 2a do SIWZ – Formularz ofertowy, w tabeli 6.1 Komputery, kolumnie Element urządzenia: Napędy i gniazda kart pamięci, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu:

„1) Nagrywarka DVD±RW DL Interfejs SATA.

Oprogramowanie: do nagrywania i kopiowania płyt DVD±R(W) i CD-R(W) oraz do odtwarzania płyt DVD dołączone wraz z nośnikiem instalacyjnym”

na zapis:

„1) Nagrywarka DVD±RW DL Interfejs SATA z funkcjonalnością nagrywania i kopiowania płyt oraz odtwarzania zapewniona przez system Windows”.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 16 stycznia 2019 r. godz.: 10:00 na dzień 17 stycznia 2019 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 16 stycznia 2019 r. godz.: 10:15 na dzień 17 stycznia 2019 r., godz. 10:15.

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi na pytania do SIWZ, jak również dokonane zmiany treści SIWZ, są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1786

Data wytworzenia: 2019-01-08 13:21:10
Data publikacji: 2019-01-08 14:14:02
Ostatnio aktualizował(a): Malinowska Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-03-07 09:05:05

Historia zmian artykułu:
2019-03-07 09:05:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zakończenie postępowania
2019-02-08 12:38:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Cz.I
2019-02-07 14:23:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Sprostowanie
2019-02-01 15:06:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert
2019-01-30 14:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-01-18 14:01:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert
2019-01-15 14:31:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Odpowiedzi na pytania Wykonawców
2019-01-14 13:25:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Publikacja odpowiedz na pytania zadane do treści SIWZ
2019-01-08 14:29:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.