Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-11-15
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.19.2018.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium3 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

                          BOU.V.272.19.2018.MP                                               Opole, dnia 27 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 23.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 07.11.2018 r. pod numerem 645231-N-2018.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty – 60 %,
  • okres gwarancji mechanicznej – 40 %;

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:  TECHNOTOP Sp. z o.o.  z siedzibą: Konopnica 164A, 21-030 Motycz.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

     C min.

C =  -------------  x 60

     C bad.

1 % = 1 pkt

OKRES GWARANCJI MECHANICZNEJ

Łączna liczba punktów

1

TECHNOTOP Sp. z o.o.

Konopnica 164A

21-030 Motycz

154 584,00

C =  -----------------  x 60 = 55,2. pkt

167 280,00

Zgodnie z SIWZ

48 miesięcy bez limitu kilometrów

40 pkt

95,2 pkt

2

B.CH. Bogdan Chwaliński

Ul. Korczaka 3

49-120 Dąbrowa

154 584,00

C =  ------------------  x 60 = 60 pkt

154 584,00

Zgodnie z SIWZ

24 miesiące lub 100 000 km

0 pkt

60,0 pkt

  1. Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

      Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.19.2018.AT                                               Opole, dnia 15 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 7 listopada 2018 r.

pn.: „Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up.”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. o godz.: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie
z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły następujące oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Możliwy do zaoferowania przez okres gwarancji mechanicznej

1

TECHNOTOP Sp. z o.o.

Konopnica 164A

21-030 Motycz

Netto: 136 000 zł

Brutto: 167 280  zł

 

48 miesięcy bez limitu kilometrów

2

B.CH. Bogdan Chwaliński

Ul. Korczaka 3

49-120 Dąbrowa

Netto: 125 689,18 zł

Brutto: 154 594,00 zł

 

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące lub 100 000 km

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 150.000,00 zł brutto.
  • Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „Informacji z otwarcia ofert” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 okt.23 ustawy Pzp –zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.  Oświadczenie składa się wobec Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.19.2018.MP                                                                                                                                                                                                       Opole, dnia 14 listopada 2018 r.

 

 

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację

Istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up."

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986) informuję, że w dniu 14 listopada 2018 r. wpłynęło pocztą mailową do Zamawiającego zapytanie do treści siwz.

Poniżej zamieszczamy pytanie i odpowiedź:

Pytanie 1

Dotyczy pkt 1.8 „Średnia Emisja spalin do 190 g/km”

Czy Zamawiający dopuści pojazdy z silnikiem o średniej emisji dla skrzyni automatycznej 205 g/km z normą EMISJI EURO 6   spełniający a nawet przewyższający  pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany przedmiot zamówienia – samochód terenowy spełniający normę EMISJI EURO 6 posiadał silnik wysokoprężny o średniej emisji spalin do 250g/km.

Mając powyższe na uwadze, jak i zarówno odpowiedzi na pytania do SIWZ udzielone w dniu 13 listopada 2018 r., Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Zał. Nr 1 do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę następujących parametrów:

  1. W pkt. 1.6 OPZ  z parametrów:  „Pojemność silnika:  2,0 – 3,0 dm3” na następujący: „Pojemność silnika:1,8 – 3,2 dm3”;
  2. W pkt. 1.8 OPZ  z parametrów:  „Średnia Emisja spalin do 190 g/km” na następujący:
  3. Średnia Emisja spalin do 250 g/km

Jednocześnie zmianie ulega Zał. Nr 2a do SIWZ – Oferta – Opis Przedmiotu Zamówienia, który zostanie zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

            W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz dokonanej w powyższym zakresie zmiany treści SIWZ Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Odpowiedzi na w/w pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawcy

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.19.2018.MP                                                                     Opole, dnia 13 listopada 2018 r.

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa terenowego samochodu osobowego z nadwoziem typu pick-up.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986) informuje, że w dniu 10.11.2018 r. wpłynęły pocztą mailową do Zamawiającego zapytania do treści siwz.

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

Prosimy o wyjaśnienie  zapisów SIWZ w sprawie wymogów :

Pytanie 1:

Dotyczy pkt. 1.6. „Pojemność silnika:  2,0 – 3,0 dm3”

Czy Zamawiający dopuści pojazdy z silnikiem o pojemności  1,8 dm3 spełniający, a nawet przewyższający  pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany przedmiot zamówienia – samochód terenowy, posiadał silnik wysokoprężny o pojemności w przedziale 1,8 – 3,2 dm3.

Pytanie 2:

Dotyczy pkt.2.6. „Reflektory przednie i światła do jazdy dziennej: Wymaga się, aby samochód był wyposażony w reflektory przednie i światła do jazdy dziennej w technologii LED”

Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w reflektory główne w technologii typu projekcyjnego z żarówką halogenową  spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu terenowego, będącego przedmiotem zamówienia, w reflektory wykonane w technologii typu projekcyjnego.

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na w/w pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 671

Data wytworzenia: 2018-11-07 11:43:40
Data publikacji: 2018-11-07 12:04:35
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:40:09
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:40:09

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:40:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-12-12 14:41:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona
2018-11-27 10:56:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2018-11-15 15:51:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert.
2018-11-14 14:48:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Odpowiedź na pytanie do SIWZ + zmiana treści SIWZ
2018-11-13 14:32:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź na pytania dot. treści SIWZ
2018-11-07 12:11:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Uzupełnienie załącznika

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.