Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Najem, (dostawa oraz instalacja) urządzeń wielofunkcyjnych. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Najem, (dostawa oraz instalacja) urządzeń wielofunkcyjnych.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2019-01-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV30232140-7 - Plotery
Numer przetargu i/lub jego pozycja-
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetargubudżet państwa

                                                                                                                                                         Opole, dnia 15.01.2019 r.

Dotyczy: Wyboru Wykonawcy, w postępowaniu ofertowym: najem (dostawa i instalacja) urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OUW

 

  Do dnia 11.01.2019 r. na zapytanie ofertowe opublikowane na stronie BIP Zamawiającego oferty złożyły następujące firmy: 

 1. Cedartex        – ul. Głogowska 41, 45-315 Opole.
 2. Prof-serwis     – ul. Krawiecka 11, 45-024 Opole.
 3. Xermag          – ul. Dworska 15E, 41-219 Sosnowiec.

Na podstawie przeprowadzonych testów jakościowych, stanowiących punkt pierwszy „Kryteriów Oceny Oferty” w przedmiotowym postępowaniu Komisja dokonała oceny druków plików graficznych i tekstowych, zgodnie z procedurą testową, będącą załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego:

Ocena Wykonawcy

Cedartex

Prof–serwis

Xermag

Akceptacja

Akceptacja

Brak akceptacji

 

 

Urządzenie dostarczone przez firmę Xermag nie uzyskało pozytywnego wyniku
w testach jakościowych, stanowiących punkt pierwszy „Kryteriów Oceny Oferty”. Wobec powyższego, do drugiego etapu oceny zakwalifikowały się urządzenia dostarczone przez firmę Cedartex i Prof-serwis.

Poniżej, zebrane w formie tabelarycznej i podlegające ocenie, parametry jakości obsługi i parametry cenowe, zawarte w ofertach firmy Cedartex i Prof-serwis:

Kryteria jakościowe i cenowe

Oferta Firmy Cedartex

Oferta Firmy Prof-serwis

Czas obsługi technicznej [godz.]

24

8

Czas usunięcia usterki [godz.]

16

8

Czas od zgłoszenia do wykonania diagnostyki [godz.]

4

2

Cena brutto za 100 wydruków/kopii A3 mono [zł]

3,08

3,7

Cena brutto za 100 wydruków/kopii A3 kolor [zł]

18,45

21

Cena brutto za 100 wydruków/kopii A4 mono [zł]

3,69

3,7

Cena brutto za 100 wydruków/kopii A4 kolor [zł]

18,45

21

Wykorzystując dane z ofert, dokonano oceny punktowej parametrów:

 

Maksymalna ilość punktów

Cedartex

Prof-serwis

Czas obsługi technicznej [pkt.]

20

6,67

20,00

Czas usunięcia usterki [pkt.]

20

10,00

20,00

Czas od zgłoszenia do wykonania diagnostyki [pkt.]

20

10,00

20,00

Cena [pkt.]

40

40,00

35,87

Suma punktów

100

66,67

95,87

 

 

Jako, że kryterium cenowe składa się z czterech parametrów, sumaryczną ilość punktów obliczono według następującego wzoru:

Gdzie:

 • Cmin1...4 – najniższa cena spośród złożonych ofert w kolejnych kryteriach,
 • Cn1…4     – cena zaproponowana przez Wykonawcę.

Na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonych testów, dotyczących postępowania ofertowego na najem (dostawę i instalację) urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, wybrano ofertę firmy Prof-serwis.

Podpisano: Kierownik Oddziału Informatyki i Rozwoju  Wiesław Jania

 

 

Opole, dnia 18 stycznia 2019

Wykonawcy, którzy pobrali zapytaniae ofertowe

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Oferentów do postępowania o najem (dostawa oraz instalacja)  urządzeń wielofunkcyjnych

Pytanie 1.

Czy kopiarki testowe mogą być dostarczone 10-1-2018 ?

ODP: Urządzenia testowe można dostarczyć do 11.01.2019r. Oznacza to, że urządzenia testowe mogą być dostarczone również w dniu 10.01.2019r.

Pytanie 2.

Czy jeżeli oferujemy bliźniacze maszyny jednego producenta różniące się prędkością wydruku to musimy dostarczyć każde urządzenie o żądanej prędkości ?

ODP: Prędkości kopiowania/drukowania dla urządzeń będących przedmiotem zapytania ofertowego należy rozumieć jako prędkości minimalne. Dopuszczalnym jest zaoferowanie urządzeń o lepszych parametrach prędkości druku, choć te parametry nie wpłyną na ocenę oferty.

Pytanie 3.

Czy urządzenie A4 też podlega testom ?

ODP: W zapytaniu ofertowym jest:

„W terminie do 11.01.2019, zostaną nieodpłatnie dostarczone urządzenia testowe, zaoferowane przez Wykonawcę jako wzorcowe dla przeprowadzenia testów funkcjonalnych i jakościowych”

Od wiedzy Wykonawcy zależy, ile i jakich urządzeń do testów dostarczy. Jako urządzenie/urządzenia „wzorcowe” należy rozumieć takie, których jakość wydruków będzie tożsama z jakością wydruków wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia.

Pytanie 4.

Analizując wymagania dla urządzeń chcemy prosić o zmianę jednego z parametrów, który nie wpłynie na pracę urządzeń i jest minimalny .

Czas uzyskania pierwszej kopii dla 7 urządzeń A3 KOLOR:

JEST :

7 urządzeń -  B&W 6,4 sekund / Color 8,1 sekund

Prośba o zmianę na 7 urządzeń -  B&W 6,4 sekund / Color 8,0 sekund

ODP: Czas uzyskania pierwszej kopii proszę traktować jako czas maksymalny. Oferent może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych niż te, które znajdują się w ofercie. Nie wpłynie to jednak na ocenę oferty.

Podpisano:

Kierownik Oddziału Informatyki i Rozwoju

Wiesław Jania

                                                                                                                                       
 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                Najem, (dostawa oraz instalacja) urządzeń wielofunkcyjnych.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń w do dnia 31.01.2019

Przedstawienie oferty do dnia 10.01.2019     GODZ. 15:00

Dostawa urządzenia do testów do dnia 11.01.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY DLA URZĄDZENIA A3 kolor:

Prędkość kopiowania/ drukowania:

 • 1 urządzenia - 50 str./min. (A4) 
 • 5 urządzeń – 45 str./min. (A4)
 • 7 urządzenia – 35 str./min. (A4)

Czas uzyskania pierwszej kopii:

 • 1 urządzenia - B&W 4,7 sekund / Color 6,1 sekund
 • 5 urządzeń -  B&W 4,7 sekund / Color 6,1 sekund
 • 7 urządzenia -  B&W 6,4 sekund / Color 8,1 sekund

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

Gramatura papieru:

 • kasety na papier: 60 - 250 g/m²
 • podajnik ręczny: 60 - 250 g/m²

Format papieru A5 – A3

Rozdzielczość drukowania / skanowania minimum 600 x 600 dpi

Zoom 25 – 400% (co 1%)

Formaty plików wyjściowych JPEG/TIFF/PDF/XPS

Dupleks

Pamięć Dysku twardego minimum 160 GB

Domyślne sterowniki

Współpraca z Windows 7 i Windows 10

Wydruk poufny

Dostęp na kod – min. 100 użytkowników

Wysyłanie na maila

Wysyłanie do dedykowanych dla użytkowników zasobów protokołem IP

Książka adresowa – min. 100 użytkowników

Moduł Faxu

Pełny Moduł ADF  - automatyczne skanowanie dwustronne kolor

 

WYMAGANE PARAMETRY DLA URZĄDZENIA A4 kolor:

Prędkość kopiowania/ drukowania:

 • 1 urządzenie - 30 str./min. B&W & Color

Czas uzyskania pierwszej kopii B&W & Color do 15 sekund

Kopiowanie wielokrotne

Gramatura papieru:

 • kasety na papier: 64 – 220 g/m²
 • podajnik ręczny: 64 - 250 g/m²

Format papieru A5 – A4

Rozdzielczość drukowania / skanowania minimum 600 x 600 dpi

Zoom 25 – 400% (co 1%)

Formaty plików wyjściowych JPEG/TIFF/PDF/XPS

Dupleks

Pamięć Dysku twardego minimum 160 GB

Domyślne sterowniki

Współpraca z Windows 7 i Windows 10

Wydruk poufny

Dostęp na kod – min. 50 użytkowników

Wysyłanie na maila

Wysyłanie do dedykowanych dla użytkowników zasobów protokołem IP

Książka adresowa – min. 50 użytkowników

Moduł Faxu

Pełny Moduł ADF  - automatyczne skanowanie dwustronne kolor

 

W terminie do 11.01.2019, zostaną nieodpłatnie dostarczone urządzenia testowe, zaoferowane przez Wykonawcę jako wzorcowe dla przeprowadzenia testów funkcjonalnych i jakościowych. Wynik testów stanowił będzie wzorzec w procesie odbioru. Procedura przeprowadzenia testów opisana została w załączniku nr. 2 do zapytania ofertowego.

 

Wykonawca w ramach umowy najmu zobowiązuje się do:

Dostarczenia i uruchomienia  urządzeń :

 • W terminie do 31.01.2019, zostaną dostarczone i skonfigurowane urządzenia, których wykaz znajduje się w ofercie Wykonawcy i zainstalowane w miejscach przeznaczenia wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14,
 • Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji urządzeń do pracy w sieci urzędu wraz z przeniesieniem książek adresowych z obecnie użytkowanych urządzeń oraz przeszkolenia obsługi urządzenia,
 • Utrzymania dostarczonych urządzeń w stanie sprawności technicznej, zapewniającej ciągłą i bezawaryjną pracę urządzeń, w tym w szczególności koszt obsługi serwisowej, zapewnienia wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, potrzebnych do korzystania z urządzeń, poza papierem.

Wykonania:

 • obsługi technicznej urządzenia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia,
 • usunięcia usterki do maksymalnie 2 dni roboczych (16 godzin roboczych) liczonych od momentu zgłoszenia (diagnostyka w lokalizacji urządzenia do 4 godzin – jest wliczona do czasu usunięcia usterki),
 • W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w terminie do maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawca w ciągu kolejnych 2 dni roboczych zobowiązany jest do zainstalowania zastępczego urządzenia o tożsamych parametrach, po jego uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 550

Data wytworzenia: 2019-01-04 13:42:02
Data publikacji: 2019-01-04 13:54:14
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-05-27 09:38:14

Historia zmian artykułu:
2019-05-27 09:38:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zadanie zakończone.
2019-01-16 13:39:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
2019-01-08 15:16:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź na pytania

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.