Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Administracyjny - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Administracyjny

Imię i nazwisko Kierownika

 

Telefon

77 45 24 327

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

1) planowanie, realizacja i monitoring wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu
w zakresie zadań realizowanych przez Oddział w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

2) opracowanie planu remontów i inwestycji w budynkach zajmowanych przez Urząd;

3) przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości i lokali zajmowanych przez Urząd;

4) planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu;

5) sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez biuro;

6) rozliczanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez biuro;

7) zbieranie zapotrzebowań, planowanie i realizacja zakupów bieżących na potrzeby Urzędu, w tym obsługa systemu help desk;

8) sprawowanie kontroli merytorycznej dokumentów księgowych dot. zadań realizowanych przez Oddział;

9) realizowanie zamówień publicznych na potrzeby Urzędu w tym:

a) przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,

b) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu;

10) opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie;

11) sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu;

12) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Urząd;

13) sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych realizowanych przez Urząd;

14) współpraca z Centrum Usług Wspólnych przy KPRM w zakresie zamówień centralnych realizowanych przez CUW na potrzeby Urzędu w tym:

a) przygotowywanie zapotrzebowań/danych do postępowań centralnych na dostawy i usługi,

b) obsługa platformy zakupowej;

15) prowadzenie rejestru umów dotyczących realizacji zadań prowadzonych przez biuro;

16) prowadzenie rejestru faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów podlegających zapłacie wpływających do Urzędu, z uwzględnieniem zamówień realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

17) przekazywanie faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów podlegających zapłacie do opisu odpowiednim komórkom merytorycznym, monitoring terminów płatności oraz przekazywanie opisanych merytorycznie dokumentów księgowych do Głównego Księgowego OUW;

18) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzenie ksiąg składników majątkowych będących na ewidencji pozabilansowej - ilościowej, z wyjątkiem sprzętu Obrony Cywilnej;

19) klasyfikacja środków trwałych;

20) gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu;

21) współpraca z osobami gospodarującymi składnikami majątkowymi w wydziałach, biurach i zespołach;

22) opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarowanie składnikami majątkowymi Urzędu;

23) przygotowywanie danych o stanie środków trwałych do bilansu jednostki, do umieszczenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i sporządzenia sprawozdania F03;

24) udział w komisjach związanych ze składnikami majątkowymi Urzędu w tym, inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości;

25) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Urzędu lub użytkowanych przez Urząd;

26) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Urzędu, w tym:

a) wnioskowanie do Ministerstwa Skarbu Państwa o ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości użytkowanymi przez Urząd,

b) wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wprowadzenie zmian zapisów w Księgach Wieczystych,

c) współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie gospodarowania nieruchomościami,

d) przygotowywanie i aktualizacja informacji kierowanych do Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczących nieruchomości;

27) administrowanie budynkami i lokalami Urzędu, w szczególności:

a) prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości, lokali i pomieszczeń zajmowanych przez Urząd, przekazanych w użytkowanie jednostkom zewnętrznym i rejestrowanie zmian,

b) wnioskowanie do Ministerstwa Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na najem, dzierżawę i użyczenie podmiotom zewnętrznym części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu oraz sporządzanie informacji dla MSP dot. administrowania nieruchomościami,

c) przygotowywanie i zawieranie umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd,

d) dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu pobierania opłat czynszowych, komunalnych i eksploatacyjnych na podstawie zawartych umów i ich analiza,

e) prowadzenie ewidencji kosztów przypadających na poszczególnych użytkowników obiektów OUW i ich analiza,

f) wnioskowanie do Oddziału Księgowości i Budżetu o naliczanie obciążeń wynikających z zawartych umów oraz informowanie Oddziału o zaistniałych zmianach w tym zakresie,

g) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości podatków od nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd,

h) współpraca z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi nieruchomościami zajmowanymi przez Urząd;

28) sporządzanie planu dochodów z realizacji umów dzierżawy, najmu i użyczenia i jego aktualizacja;

29) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu;

30) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat z tytułu użytkowania odbiorników RTV;

31) współudział w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących użytkowanie telefonów komórkowych w Urzędzie;

32) sporządzanie umów użyczenia telefonów komórkowych i modemów internetowych zawieranych z pracownikami Urzędu;

33) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania tj. arkuszy „spisu z natury”;

34) prowadzenie rejestru dokumentów zastrzeżonych biura;

35) zapewnienie funkcjonowania sekretariatu biura.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 2312

Data wytworzenia: 2014-11-13 21:21:27
Data publikacji: 2014-11-13 21:21:29
Ostatnio aktualizował(a): Gabriel Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2016-09-28 13:03:02
Zarchiwizowano: 2016-11-02 06:59:56

Historia zmian artykułu:
2016-09-28 13:03:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Gabriel Katarzyna, asd
2016-04-01 09:01:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Gabriel Katarzyna, aktualizacja metryczki

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.