Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego

Imię i nazwisko Kierownika  Jarosław Świder  Telefon 77 45 24 459

Imię i nazwisko Zastępca Kierownika Wojciech Skakuj  Telefon 77 45 24 368


Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)
1. Przekazywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin;
2. Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin – komunalizacja;
3. Przekazywanie mienia Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie powiatów i województwa samorządowego;
4. Przekazywanie lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych;
5. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
6. Stwierdzanie czy nieruchomość przejęta na własność Skarbu Państwa podlegała przepisom dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej;
7. Stwierdzanie nieważności decyzji o przejęciu gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa;
8. Uwłaszczanie przedsiębiorstw państwowych, państwowych osób prawnych oraz Banku Gospodarki Żywnościowej;
9. Uwłaszczanie przedsiębiorstwa państwowego  PKP;
10. Gospodarowanie mieniem z tytułu darowizn i spadków przypadających Skarbowi Państwa, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanym starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
11. Stwierdzanie nabycia nieruchomości zajętych pod linie kolejowe, a nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., na rzecz Skarbu Państwa;
12. Stwierdzanie nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, na rzecz Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego;
13. Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie z tego tytułu odszkodowania;
14. Ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie:
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
     • ustawy o transporcie kolejowym,
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
     • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
     • ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
15. Ustalanie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie:
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
     • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
16. Wygaszanie i ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach w trybie:
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
     • ustawy o transporcie kolejowym,
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
     • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
     • ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
17. Stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa oraz prawa własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach w trybie:
     • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
     • ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
18. Wygaszanie zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w trybie:
     • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
     • ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
     • ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
19. Przekazywanie nieruchomości, przeznaczonych na cele budowy autostrady, w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
20. Prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach dotyczących nieruchomości:
      • określonych w ustawie  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
      • ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
21. Prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach dotyczących nieruchomości:
      • określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
      • określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
      •  ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod infrastrukturę kolejową;
22. Rozpatrywanie zażaleń na bezczynność  lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę w sprawach określonych:
      • w  ustawie  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
      • w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
      • w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
      • związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
23. Stwierdzanie nieważności decyzji o wywłaszczeniu lub przejęciu nieruchomości przez podmiot publicznoprawny;
24. Prowadzenie spraw rewindykacyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa (w oparciu o przepisy szczególne) i wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami;
25. Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa;
26. Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
27. Prowadzenie wojewódzkiego rejestru osób uprawnionych do rekompensaty;
28. Wyrażanie zgody wojewody jako organu nadzorującego w ramach kompetencji wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
29. Wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty w ramach kompetencji wojewody wynikających z przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
30. Rozpatrywanie skarg na starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami;
31. Kontrolowanie działalności starostów gospodarujących mieniem Skarbu Państwa;
32. Kontrolowanie wykonania obowiązków przez starostę wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
33. Reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych związanych z ustalaniem odszkodowania lub wykupem nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
34. Wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Dyrekcja Wydziału

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 12471

Data wytworzenia: 2016-11-15 12:51:23
Data publikacji: 2016-11-15 12:54:11
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 10:55:07

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 39801

Data wytworzenia: 2016-11-02 07:49:51
Data publikacji: 2016-11-02 07:50:19
Ostatnio aktualizował(a): Mistygacz Jolanta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 14:54:35

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 11428

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:17:10
Data publikacji: 2016-12-20 12:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-05-29 09:42:10

Oddział Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 6472

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:34:59
Data publikacji: 2016-12-20 12:35:02
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 12:56:56

Oddział Programów Rządowych i Europejskich

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 3959

Data wytworzenia: 2016-12-20 13:05:39
Data publikacji: 2016-12-20 13:05:42
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 13:05:42

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 5828

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:28:44
Data publikacji: 2016-12-20 12:28:48
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 14:49:39

Historia zmian artykułu:
2018-03-08 14:49:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, uaktualniono opis zadań oddziału dot. ANR
2018-02-05 11:30:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, dodano informacje o zastępcy kierownika oddziału
2016-12-20 12:52:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.