Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Oddział Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa

Imię i nazwisko Kierownika Jerzy Janik  telefon 77 45-24-682

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań):
1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych oraz uzgodnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas imprez o charakterze religijnym;
2) prowadzenie rejestru oraz kontrola: przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;
4) wykonywanie zadań związanych z egzaminowaniem kierowców w celu uzyskania kwalifikacji wstępnej;
5) prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem kandydatów na instruktorów nauki jazdy.
6) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
7) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem postępowań likwidacyjnych bądź upadłościowych przedsiębiorstw państwowych, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz propozycji podziału zysku lub sposobu pokrycia strat;
8) obsługa spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie gospodarki i przekształceń własnościowych;
9) przygotowywanie i przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwartalnych oraz rocznych informacji o pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom oraz przygotowywanie i przekazywanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji miesięcznych i rocznych o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie;
10) odtwarzanie z zasobów archiwalnych akt kierowców;
11) przygotowywanie upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego kredytowego;
12) prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewody Opolskiego związaną z przyjętymi przez rząd „Założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”;
13) sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących obszarach:
      • ewidencji działalności gospodarczej,
      • ruchu drogowego (z wyjątkiem badań lekarskich kierowców),
      • transportu drogowego (z wyjątkiem przewozu towarów niebezpiecznych),
      • usług turystycznych;
14) wykonywanie zadań wojewody wynikających z ustawy Prawo łowieckie;
15) weryfikacja zgłoszeń samorządów gmin o wystąpieniu w gospodarstwach rolnych strat o charakterze klęski oraz weryfikacja protokołów z szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych skutkami klęski żywiołowej;
16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz nadzór nad wykorzystaniem tych dotacji:
      • w infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego,
      • w korytach rzek i w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych;
17) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie  analizy realizacji planów, programów i strategii dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych;
18) prowadzenie spraw w zakresie przekazywania na rzecz Samorządu Województwa dotacji na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych;
19) współudział z Wydziałem Finansów i Budżetu w uzgadnianiu projektów decyzji Marszałka Województwa dotyczących wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa;
20) udzielanie spółkom wodnym dotacji podmiotowych z budżetu Wojewody oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;
21) uzgadnianie aktów prawa miejscowego wydawanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dotyczących:
      • ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
      • warunków korzystania z wód w dorzeczach i zlewniach rzek;
      • ustanawianie i zmiany granic obwodów rybackich.
22) uzgadnianie aktów prawa miejscowego wydawanych przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu dotyczących:
      • ustanawiania planów ochrony dla rezerwatów przyrody;
      • ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
      • ustanawianie rezerwatów przyrody;
23) przygotowywanie stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych dotyczących:
      • ochrony środowiska;
      • gospodarki wodnej;
      • gospodarki odpadowej
      • oraz innych obszarów działania związanych z oddziaływaniem na środowisko.
24) prowadzenie spraw dotyczących  wniosków, skarg i interwencji w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochrony przyrody;
25) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Dyrekcja Wydziału

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 12471

Data wytworzenia: 2016-11-15 12:51:23
Data publikacji: 2016-11-15 12:54:11
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 10:55:07

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 39801

Data wytworzenia: 2016-11-02 07:49:51
Data publikacji: 2016-11-02 07:50:19
Ostatnio aktualizował(a): Mistygacz Jolanta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 14:54:35

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 11428

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:17:10
Data publikacji: 2016-12-20 12:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-05-29 09:42:10

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 5827

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:28:44
Data publikacji: 2016-12-20 12:28:48
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 14:49:39

Oddział Programów Rządowych i Europejskich

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 3959

Data wytworzenia: 2016-12-20 13:05:39
Data publikacji: 2016-12-20 13:05:42
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 13:05:42

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 6472

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:34:59
Data publikacji: 2016-12-20 12:35:02
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 12:56:56

Historia zmian artykułu:
2016-12-20 12:56:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.