Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Kontroli Finansowej - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Kontroli Finansowej

Imię i nazwisko 

 Kierownika

Henryk Wróbel

Telefon

77/45-24-115

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. opracowywanie projektów rocznych planów kontroli finansowych oraz wniosków w sprawie wprowadzenia korekty do planu kontroli;
 2. opracowywanie programów kontroli finansowych, z wyjątkiem kontroli prowadzonych w trybie uproszczonym;
 3. przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie, w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w tym obszarze;
 4. przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji (środków finansowych) udzielonych z budżetu państwa (Wojewody), pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania;
 5. przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa;
 6. przeprowadzanie kontroli zleconych lub powierzonych przez resortowych ministrów
  oraz uczestnictwo w zespołach kontrolnych powoływanych przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 7. sporządzanie dokumentacji przedstawiającej stan faktyczny w zakresie problematyki objętej kontrolą w formie: dowodów zgromadzonych w toku kontroli, notatek służbowych, projektów wystąpień pokontrolnych i stanowisk wobec wniesionych zastrzeżeń do ich treści, wystąpień pokontrolnych zawierających w razie potrzeby zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia uchybień lub nieprawidłowości;
 8. analiza informacji dotyczących wykonania zaleceń lub wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych oraz występowanie do kierowników jednostek kontrolowanych o ewentualne uzupełnienie przedmiotowych informacji;
 9. przygotowywanie projektów decyzji Wojewody o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; przekazywanie do Ministra Finansów odwołań od ww. decyzji;
 10. opracowywanie zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
 11. przygotowywanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. sporządzanie informacji dotyczących wyników przeprowadzonych kontroli, prawidłowości wykonania budżetu i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa (Wojewody) oraz rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej i oceny jej skuteczności;
 13. współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wykorzystania przekazanych do wiadomości Wojewody materiałów i ustaleń z kontroli w jednostkach otrzymujących z budżetu państwa (Wojewody) środki finansowe.

Wytworzył(a): Lubasińska Agnieszka
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka
Opublikował(a): Lubasińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 5379

Data wytworzenia: 2014-11-13 12:53:40
Data publikacji: 2014-11-13 12:53:43
Ostatnio aktualizował(a): Lubasińska Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 12:47:35

Historia zmian artykułu:
2017-10-05 12:47:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, Zmiana danych
2016-12-02 12:47:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, v.8
2016-12-02 12:45:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, Aktualizacja stanowiska p.o. kierownika
2016-11-02 08:00:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja treści zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 151/16 z dnia 28 października 2016 r.
2016-10-26 11:27:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, aktualizacja danych
2016-08-23 13:15:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Zmiana numeru kontaktowego.
2015-10-01 13:30:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Usunięto sharer
2015-04-01 14:19:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja stanowiska Kierownika Oddziału

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.