Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości

Imię i nazwisko Kierownika

Beata Łomzik-Rainczuk

Telefon

77/45-24-283

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. obsługa rachunków bankowych wydatków (środków krajowych i europejskich) dysponenta głównego budżetu Wojewody:
  1. ewidencja środków budżetowych otrzymywanych z rachunków centralnych Ministerstwa Finansów,
  2. bieżąca współpraca w tym zakresie z Narodowym Bankiem Polskim - O/Okręgowym w Opolu oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Oddziałem w Opolu;
 2. obsługa rachunku bankowego dochodów budżetu państwa, rachunków środków unijnych prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
 3. obsługa rachunku bankowego Funduszu Pracy w zakresie przekazywania gminom środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 4. obsługa pomocniczego rachunku bankowego Funduszu Skarbu Państwa;
 5. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
  1.  sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  2. zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe,
  3. zarządzania harmonogramem wydatków i dochodów;
 6. opracowywanie projektów – prognoz dochodów budżetowych oraz przychodów Funduszu Skarbu Państwa;
 7. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody na każdy rok budżetowy, w oparciu o projekt ustawy budżetowej oraz ustawę budżetową, oraz dokonywanie jego zmian w ciągu roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, zwiększających budżet Wojewody środkami z rezerw celowych;
 8. sporządzanie w okresach miesięcznych i przekazywanie do Ministerstwa Finansów potrzeb finansowych na finansowanie zadań objętych budżetem Wojewody oraz dokonywanie dekadowych i dziennych jego uaktualnień;
 9. opracowywanie na potrzeby kierownictwa Urzędu bieżących analiz i ocen zasilania budżetu Wojewody w środki z budżetu państwa;
 10. opracowywanie strategii zarządzania środkami budżetowymi w sytuacjach zagrożenia prawidłowej realizacji budżetu;
 11. przygotowywanie i wydawanie dyspozycji uruchomienia środków dla jednostek wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej i jednostki podległej Wojewodzie, na podstawie planów finansowych tych jednostek i harmonogramu wydatków;
 12. przekazywanie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych i niepublicznych na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami, powierzone oraz własne;
 13. przekazywanie środków przeznaczonych na wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań należących do kompetencji innych wydziałów, dla których organem nadzoru lub organem wyższego stopnia jest Wojewoda;
 14. przekazywanie zgromadzonych dochodów do budżetu państwa w terminach ustalonych ustawowo;
 15. prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie zadań objętych obsługą finansowo-księgową budżetu Wojewody:
  1. ewidencja planu wydatków i przekazywanych środków krajowych i europejskich z budżetu Wojewody w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,
  2. ewidencja środków Funduszu Pracy,
  3. ewidencja dochodów budżetu państwa z tytułu:
   • realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej,
   • opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez organy nadzoru budowlanego,
   • innych należności budżetu państwa, w tym orzeczonych wyrokami sądowymi,
   • ewidencja środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  4. ewidencja należności Funduszu Skarbu Państwa w zakresie realizacji zadań, wynikających z art. 7b ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016, poz. 154 t.j. z późn. zm.),
  5. ewidencja należności budżetu państwa z tytułu grzywien nakładanych
   w drodze mandatów karnych;
 16. realizacja dochodów budżetowych objętych planem, przychodów Funduszu Skarbu Państwa oraz bieżące monitorowanie stanu zaległości w należnościach budżetu państwa i Funduszu Skarbu Państwa;
 17. aktualizacja należności budżetu państwa oraz Funduszu Skarbu Państwa, w tym bieżące naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności;
 18. windykacja należności budżetu państwa oraz Funduszu Skarbu Państwa;
 19. bieżące rozliczenia kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych z organami egzekucyjnymi w kraju;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności budżetu państwa;
 21. dokonywanie zwrotów nadpłaconych dochodów budżetowych i regulowanie zobowiązań budżetu państwa (w tym kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych);
 22. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej (miesięcznej, kwartalnej i rocznej) z realizacji dochodów i przekazanych dotacji do samorządów i innych jednostek/beneficjentów otrzymujących dotacje;
 23. sporządzanie sprawozdania finansowego;
 24. weryfikacja formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych i finansowych otrzymanych z jednostek wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej i jednostki podległej Wojewodzie, sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej finansowo-budżetowej (miesięcznej, kwartalnej i rocznej, w tym bilansów, rachunków zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki), z realizacji:
  1. dochodów i wydatków w budżecie Wojewody,
  2. zobowiązań oraz zaległości w należnościach budżetowych,
  3. stanów zatrudnienia i wielkości wynagrodzeń w sferze budżetowej,
  4. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;
 25. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej z wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych z budżetu Wojewody, na podstawie sprawozdań jednostek samorządowych;
 26. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa oraz w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności należności i zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa;
 27. końcowe rozliczenie finansowe środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym windykacja środków unijnych przypisanych do zwrotu;
 28. współdziałanie i współpraca w zakresie bieżącej realizacji budżetu z Ministerstwem Finansów, jednostkami samorządowymi, wydziałami Urzędu, jednostkami wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej i jednostką podległą Wojewodzie, instytucjami kontrolnymi – zwłaszcza NIK, UKS oraz urzędami skarbowymi, syndykami masy upadłościowej, komornikami sądowymi i innymi instytucjami w sprawach dotyczących windykacji należności budżetu państwa.

Wytworzył(a): Lubasińska Agnieszka
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka
Opublikował(a): Lubasińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 7073

Data wytworzenia: 2014-11-13 12:21:10
Data publikacji: 2014-11-13 12:21:16
Ostatnio aktualizował(a): Ciołczyk Urszula
Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 08:23:40

Historia zmian artykułu:
2016-11-02 08:23:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja treści zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 151/16 z dnia 28 października 2016 r.
2016-02-23 12:11:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja zadań Oddziału oraz powołanie nowego Kierownika
2015-10-01 13:23:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Usunięto sharer
2015-02-02 07:51:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja stanowiska zwiazana z objęciem funkcji głównego księgowego
2015-01-22 09:47:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja informacji w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego OUW

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.