Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Ochrony Ludności i Logistyki - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

ODDZIAŁ OCHRONY LUDNOŚCI I LOGISTYKI

KierownikPiotr JADCZAK
 tel. 77 45 24 352
 pok. 352
Zastępca kierownikaBarbara ZAJĄC
 tel. 77 45 24 434
 pok. 351

 

ZADANIA ODDZIAŁU

Na podstawie § 16 Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu -  Załącznik do Zarządzenia Nr 151/16 Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r.  (tekst ujednolicony- stan prawny na 1 stycznia 2019 r.)

Do zakresu działania Oddziału Ochrony Ludności i Logistyki należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 2. opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 3. realizacja wytycznych do wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
 4. opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
 5. przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej „Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego”;
 1. sporządzanie i aktualizacja Raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
 2. współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 3. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i przygotowań obronnych;
 4. przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych na szczeblu wojewódzkim o współpracy lub współdziałaniu podczas katastrof, klęsk żywiołowych oraz innych nadzwyczajnych wydarzeń;
 5. współudział w gromadzeniu i aktualizacji baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;
 6. współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
 7. zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych, w tym dokumentowanie ich prac;
 8. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 9. planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 10. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
 11. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planu operacyjnego realizowanego w województwie;
 12. opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii, w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi;
 13. współpraca w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, w tym uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej;
 14. wykonywanie zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej;
 15. realizowanie zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w szczególności:
 1. przygotowywanie wniosku wojewody do ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanie decyzji w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw,
 2. przygotowywanie wniosku wojewody do ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanie decyzji w sprawie nakazania producentom lub handlowcom sprzedaży określonej ilości zapasów obowiązkowych paliw wskazanym podmiotom,
 3. opracowywanie, aktualizowanie i nadzór nad realizacją zapisów „Planu działań zapewniających wdrożenie ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców w województwie opolskim;
 1. realizowanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, w szczególności:
 1. uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez przedsiębiorców energetycznych, wykonujących działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło,
 2. sporządzanie i aktualizowanie wykazu obiektów użyteczności publicznej, podlegających ochronie przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła w uzgodnieniu z organami samorządu terytorialnego,
 3. przygotowywanie zgłoszenia Wojewody stanowiącego podstawę dla ministra właściwego do spraw gospodarki do sporządzenia wniosku o wprowadzenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i dostawach ciepła,
 4. wydawanie odbiorcom, na ich wniosek, upoważnień do zakupu określonej ilości paliwa stałego,
  w przypadku wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych;
 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo atomowe, w szczególności opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych oraz wojewódzkiego planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem niewybuchów na obszarze województwa w zakresie określonym w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. określanie sposobu realizacji działań zawartych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów nr 163 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego przy współudziale innych jednostek administracji publicznej;
 4. Inicjowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  w zakresie opracowania procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP;
 5. opracowywanie i aktualizacja „Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności II i III stopnia województwa opolskiego;
 6. przygotowywanie i koordynowanie realizacji rządowych programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa;
 7. realizowanie zadań wynikających z ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmawianiem wydania lub cofaniem pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 2. organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad prowadzenia prac przy ich użyciu, a także przestrzegania obowiązków i ustaleń zawartych w ww. pozwoleniach;
 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym:
 1. sporządzanie szczegółowego wykazu obszarów, obiektów i urządzeń w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez wojewodę jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa;
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
 1. sporządzanie wykazu stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych nakładających na organizatora imprezy masowej w miejscu nie objętym wykazem, obowiązku utrwalania jej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 3. wydawanie decyzji administracyjnych zakazujących przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności lub wprowadzających na czas określony albo nieokreślony zakazu przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części,
 4. realizacja zadań z zakresu postępowań w sprawach zgromadzeń, w tym realizacja postępowań uproszczonych oraz wydawanie decyzji w przedmiocie zgody, albo cofnięcia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń oraz wydawanie zarządzeń zastępczych o zakazie zgromadzenia;
 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie dotyczącym Wojewody;
 2. realizowanie zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych, w tym:
 1. prowadzenie ewidencji straży gminnych na podstawie zawiadomień przekazywanych przez gminy o utworzeniu, bądź rozwiązaniu straży gminnej oraz przedkładanie ministrowi właściwemu
  do spraw wewnętrznych informacji otrzymanych od Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) przy pomocy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych i miejskich;
 1. współdziałanie z Komendantem Wojewódzkim PSP przy określaniu zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) funkcjonowania krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
 2. opracowywanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Obrony Cywilnej oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;
 3. opracowywanie projektu, aktualizacja i realizacja „Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej Województwa na okres 10 - letni”;
 4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem zadań w zakresie obrony cywilnej dla terenowych organów obrony cywilnej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organizacji społecznych i innych jednostek organizacyjnych;
 5. dokonywanie rocznej oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie;
 6. tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego;
 7. inicjowanie działań organizacyjnych i wydawanie wytycznych do tworzenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej w województwie oraz nadzór nad ich tworzeniem, funkcjonowaniem i ewidencją;
 8. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 9. prowadzenie i aktualizacja wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 10. dokonywanie uzgodnień rejonowych planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 11. tworzenie i aktualizacja bazy danych urządzeń sieci łączności radiowej zarządzania wojewody oraz systemu alarmowania i ostrzegania ludności;
 12. realizacja zadań związanych z modernizacją, konserwacją i utrzymaniem w sprawności wojewódzkiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności;
 13. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia nowoczesnej łączności dla potrzeb kierowania akcją ratunkową i sprawnego obiegu informacji;
 14. przygotowywanie rocznego planu szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i systemu powiadamiania ratunkowego,  sporządzanie dokumentacji szkoleń organizowanych przez Wydział oraz  sprawozdań z realizacji planu szkoleń;
 15. planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowania gier decyzyjnych, treningów sztabowych i ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim z zakresu spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 16. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych poświęconych problematyce ochrony ludności;
 17. sprawowanie nadzoru nad szkoleniami w zakresie obrony cywilnej prowadzonymi przez organy samorządowe, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społeczeństwa w zakresie powszechnej samoobrony ludności;
 18. organizowanie i prowadzenie kontroli z zakresu:
 1. realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. przestrzegania przez przedsiębiorców zasad prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także przestrzegania obowiązków i ustaleń zawartych w pozwoleniach,
 3. przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej;
 1. koordynowanie i nadzorowanie działań zmierzających do zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny;
 2. inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania i zapewnienia funkcjonowania budowli ochronnych;
 3. uzgadnianie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie potrzeb ochrony bezpieczeństwa państwa;
 4. prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu Wojewódzkiej Bazy Magazynowo – Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, w tym wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego poprzez:
 1. przyjmowanie i wydawanie sprzętu OC zgodnie z dokumentami przychodowo - rozchodowymi,
 2. prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 3. wykonywanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu, przechowywanego w magazynie;
 1. prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia ochrony ludności będącego w dyspozycji wydziału;
 2. zaopatrywanie organów i formacji OC w sprzęt, umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz koordynowanie przedsięwzięć zapewniających właściwą gospodarkę sprzętem OC na terenie województwa;
 3. organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji sprzętu OC w województwie, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi;
 4. planowanie, realizacja i okresowa ocena wydatków budżetowych w działach i rozdziałach obsługiwanych przez wydział w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w szczególności:
 1. opracowywanie materiałów do projektów budżetu,
 2. sporządzanie planów jednostkowych wydatków,
 3. prowadzenie ewidencji finansowej z podziałem na zadania rzeczowe oraz działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 4. przygotowywanie faktur i rachunków do realizacji,
 5. opracowywanie okresowych aktualizacji budżetu oraz sprawozdań wykorzystania środków finansowych;
 1. opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Wydziału;
 2. prowadzenie sekretariatu wydziału;
 3. rejestrowanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do wydziału w Elektronicznym Systemie Zarządzania Dokumentacją;
 4. organizacja obiegu korespondencji niejawnej;
 5. prowadzenie ewidencji w zakresie spraw związanych z obecnością w pracy pracowników wydziału (listy obecności, ewidencja wyjść w godzinach służbowych, wystawianie delegacji służbowych i ich ewidencjonowanie);
 6. zabezpieczenie pracowników wydziału w materiały biurowe;
 7. przekazywanie akt spraw załatwionych do Archiwum Zakładowego;
 8. realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne, w tym:
 1. wzywanie właścicieli ujęć wody do przekazania analizy ryzyka, dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej,
 2. opracowywanie, przy współudziale Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, projektów aktów prawa miejscowego  dotyczących ustanowienia lub zniesienia strefy ochronnej,
 3. opracowywanie, przy współudziale Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, projektów aktów prawa miejscowego  dotyczących ustanowienia obszaru ochronnego.

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 1070

Data wytworzenia: 2019-06-28 10:03:36
Data publikacji: 2019-06-28 10:03:43
Ostatnio aktualizował(a): Kolisz Lesław
Data ostatniej zmiany: 2019-06-28 11:12:53

Historia zmian artykułu:
2019-06-28 11:12:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kolisz Lesław, formatowanie tekstu
2019-06-28 10:08:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.