Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Organizacji, Kontroli i Skarg - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Organizacji, Kontroli i Skarg

Imię i nazwisko Kierownika

Katarzyna Piasecka

Kierownik

Skargi, wnioski i petycje

Koordynacja kontroli zewnętrznej

77 452 46 33

77 452 43 73 

77 452 42 29

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

prowadzenie spraw dotyczących planowania pracy w wydziale i sprawozdawczości w tym zakresie;

2) wykonywanie czynności koordynujących i organizacyjnych w odniesieniu do zadań wskazanych przez dyrektora wydziału;

3) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej wydziału;

4) analizowanie i porównywanie oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, Marszałka Województwa Opolskiego oraz przewodniczących rad gmin, przewodniczących rad miejskich, przewodniczących rad miasta, przewodniczących rad powiatów i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego;

5) współdziałanie z właściwymi urzędami skarbowymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w zakresie oświadczeń majątkowych, o których mowa w pkt 4;

6) występowanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego, o którym mowa w pkt 4, w przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę;

7) przedstawianie okresowej informacji dotyczącej uchybień stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych;

8) koordynowanie archiwizacji w wydziale;

9) obsługa korespondencji wpływającej do wydziału oraz ekspediowanej na zewnątrz;

10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

11) prowadzenie rejestru spraw sądowych;

12) koordynowanie kontroli zewnętrznej wykonywanej przez pracowników Urzędu, realizowanej przez  wydziały polegające na:

a) sporządzaniu planu kontroli zewnętrznych i aneksu do tego planu,

b) nadzorowaniu realizacji planu kontroli zewnętrznych,

c) sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej Urzędu,

d) przeprowadzaniu analiz poprawności realizacji i dokumentowania kontroli, wykonywanej przez wydziały oraz sygnalizowanie zagrożeń w tym zakresie Wojewodzie i dyrektorowi wydziału,

e) przeprowadzaniu okresowych, wieloaspektowych analiz działalności kontrolnej Urzędu oraz sygnalizowanie nieprawidłowości w tym zakresie Wojewodzie, Dyrektorowi Generalnemu Urzędu i dyrektorom wydziałów,

f) przeprowadzaniu okresowych ocen wewnętrznych, obejmujących wybrane (samoocena niepełna) lub wszystkie aspekty działalności kontrolnej (samoocena pełna), jako wynik analiz poprawności realizacji i dokumentowania kontroli oraz wieloaspektowych analiz działalności kontrolnej,

g) przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie zasad realizacji kontroli;

13) wykonywanie kontroli, z wyłączeniem kontroli finansowych:

a) organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach zespolonej administracji rządowej oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego,

b) realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:

- o swobodzie działalności gospodarczej,

- prawo o ustroju sądów powszechnych,

- o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- o fundacjach,

c) w jednostkach rządowej administracji zespolonej w województwie, wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, w tym szczególnie w zakresie:

- przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej,

- przestrzegania procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym,

d) w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

e) wewnętrznych w urzędzie;

14) ewidencjonowanie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez jednostki zewnętrzne oraz sprawowanie nadzoru nad terminowością udzielania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;

15) opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu rocznych informacji o wynikach - prowadzonych w Urzędzie - kontroli przez jednostki zewnętrzne;

16) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli oraz innymi organami kontroli państwowej w zakresie realizacji ich zadań ustawowych;

17) sprawowanie kontroli nad działalnością związków spółek wodnych oraz związków spółek wałowych, w tym:

a) powoływanie zarządu komisarycznego,

b) rozwiązywanie związku spółek oraz wyznaczenie likwidatora,

c) wnioskowanie o wykreślenie związku spółek z systemu informacji gospodarki wodnej;

18) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji;

19) bieżący nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości przez wydziały Urzędu;

20) bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji przez wydziały Urzędu;

21) wykonywanie kontroli w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skargi wniosków w jednostkach zespolonej administracji rządowej oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego;

22) rozpatrywanie wniosków w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał organów kolegialnych (rad i zarządów) jednostek samorządu terytorialnego;

23) opracowywanie okresowych analiz i ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w Urzędzie w danym roku i umieszczanie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

24) bieżące monitorowanie i nadzór nad procesem niezwłocznego zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji o rozpatrywanych petycjach w ramach właściwości Wojewody i Urzędu, w tym w szczególności prawidłowym odwzorowaniu cyfrowym (skanie) petycji oraz bieżącym aktualizowaniem informacji o danych dotyczących przebiegu postępowania zgodnie z przepisami ustawy o petycjach;

25) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu aktów prawa miejscowego wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

 

 

 

 

Wytworzył(a): Jóźków Paweł
Wprowadził(a): Jóźków Paweł
Opublikował(a): Jóźków Paweł
Liczba wyświetleń: 5792

Data wytworzenia: 2014-11-13 10:27:53
Data publikacji: 2014-11-13 10:28:10
Ostatnio aktualizował(a): Piasecka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-11 08:18:34

Historia zmian artykułu:
2020-02-11 08:18:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Piasecka Katarzyna, aktualizacja treści
2020-02-06 15:14:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Piasecka Katarzyna, zmiana treści
2019-08-12 13:03:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Piasecka Katarzyna, modyfikacja treści
2019-07-19 12:13:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2017-07-06 09:43:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jóźków Paweł, aktualizacja po zmianie RO
2016-11-02 08:34:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jóźków Paweł, aktualizacja

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.