Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Programów Rządowych i Europejskich - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Oddział Programów Rządowych i Europejskich

Imię i nazwisko Kierownika Justyna Sperczyńska  telefon 77 45-24-239

 

Zadania Oddziału (krótki opis najważniejszych zadań):

1) wykonywanie zadań w zakresie przekazywania środków z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie:
    • kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych - (podatku VAT) ponoszonych w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
    • kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji zgłoszonych do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z wyłączeniem wyprzedzającego finansowania zadań w zakresie scalań i wymiany gruntów,
2) przygotowywanie wystąpień do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o środki przeznaczone na dotacje dla gmin na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań i rozliczeń z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz weryfikacja wniosków gmin;
3) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem Samorządowi Województwa dotacji na finansowanie bezpłatnych i ulgowych biletów w pasażerskich przewozach autobusowych;
4) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem Samorządowi Województwa dotacji na finansowanie  zakupu lub modernizacji pasażerskich pojazdów szynowych;
5) badanie trwałości projektów zrealizowanych w ramach ZPORR i INTERREG, w tym:
     • realizacja zadań wynikających z Systemu Informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (SION);
     • prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu środków w ramach ZPORR i INTERREG, w tym przygotowywania projektów decyzji dotyczących zwrotu środków, sporządzanie informacji na temat środków odzyskanych i pozostałych do odzyskania;
6) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem Samorządowi Województwa z rezerwy celowej BP na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego,
7) obsługa programów rozwoju regionalnego finansowanych z budżetu państwa, w tym:
     • przeprowadzanie naborów wniosków oraz obsługa komisji oceniających projekty,
     • weryfikacja dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie,
     • przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie projektów,
     • opiniowanie i wprowadzanie zmian w projektach,
     • kontrola realizacji projektów w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie, oraz przepisami prawa (w tym m.in. ustawą o finansach publicznych, ustawą prawo zamówień publicznych),
     • monitorowanie poprawności realizowanych projektów,
     • weryfikacja sprawozdań z realizowanych projektów,
     • sporządzanie sprawozdań z realizacji programów rozwoju regionalnego w województwie opolskim,
     • przygotowywanie wzorów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji programów rozwoju regionalnego,
     • kontrola dokumentów finansowych rozliczających wykorzystane dotacje,
     • weryfikacja wniosków o płatność oraz sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji,
     • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
     • sporządzanie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
     • współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu w zakresie przekazywania podziału środków otrzymanych z rezerw celowych budżetu państwa, zapotrzebowania na środki z rezerw celowych budżetu państwa, dyspozycji wypłaty środków,
     • działania informacyjno – promocyjne związane z propagowaniem efektów programów rozwoju regionalnego;
8) wdrażanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:
     • sporządzanie dla Ministra właściwego ds. rozwoju informacji o każdym przypadku zaistnienia nieprawidłowości, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Ministra,
     • opracowywanie Ministrowi właściwemu ds. rozwoju informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz badania efektywności Programu,
     • kontrola trwałości projektów w formie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu realizacji projektu;
9) wdrażanie Programu Operacyjnego INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020w zakresie:
     • współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu przy sporządzaniu finansowych postanowień umowy o dofinansowaniu projektu,
     • wstępnej kontroli projektu na miejscu przed wydaniem decyzji o udzieleniu dofinansowania/umowy o dofinansowanie,
     • opiniowania zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania,
     • wykonywania kontroli wydatków poniesionych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu, w tym:
         - weryfikacji dostarczenia produktów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, 
         - badania zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdrażanych na terytorium Polski, jak również zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i polskimi,
     • dokonywania kontroli na miejscu realizacji projektu oraz projektu Parasolowego i sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych wizyt,
     • sporządzania rocznych planów kontroli,
     • weryfikacji poprawności formalnej wystawienia Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez pozostałych partnerów projektu,
     • wystawienia Certyfikatu kontroli pierwszego stopnia oraz przekazywanie go właściwemu partnerowi projektu,
     • nakładania korekt finansowych oraz informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności odzyskiwania środków od beneficjenta, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Ministra,
     • sporządzania Raportów o nieprawidłowościach w systemie IMS, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Ministra
     • opracowywania Ministrowi właściwemu ds. rozwoju informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz badania efektywności Programu,
     • przygotowywania wytycznych dla beneficjentów dotyczących rozliczania projektów,
     • prowadzenia szkoleń dla beneficjentów i udzielanie im informacji w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wymogów kontroli w ramach programu,
     • współpracy ze Wspólnym Sekretariatem i Instytucją Krajową w zakresie opracowywania i koordynowania procedur kontroli finansowej,
     • uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,
     • kontroli trwałości projektów w formie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu realizacji projektu,
     • sporządzania wniosków do rezerwy celowej budżetu państwa o środki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu,
     • sporządzania oraz rozliczanie projektów własnych pomocy technicznej w ramach INTERREG V-A 2014-2020;
10) sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania lub wniosków o środki z rezerwy celowej budżetu państwa dla państwowych jednostek budżetowych realizujących projekty dofinansowane ze środków UE;
11) współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu przy planowaniu budżetowym środków dla państwowych jednostek budżetowych, realizujących projekty dofinansowane ze środków UE;
12) sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla Euroregionu Pradziad w związku z pełnieniem funkcji podmiotu zarządzającego Funduszem Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A 2014-2020 ze środków UE;
13) sporządzanie wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pełniącego funkcję Podmiotu Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A 2014-2020;
14) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Dyrekcja Wydziału

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 12471

Data wytworzenia: 2016-11-15 12:51:23
Data publikacji: 2016-11-15 12:54:11
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 10:55:07

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 39801

Data wytworzenia: 2016-11-02 07:49:51
Data publikacji: 2016-11-02 07:50:19
Ostatnio aktualizował(a): Mistygacz Jolanta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 14:54:35

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 11428

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:17:10
Data publikacji: 2016-12-20 12:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-05-29 09:42:10

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 5827

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:28:44
Data publikacji: 2016-12-20 12:28:48
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 14:49:39

Oddział Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 6471

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:34:59
Data publikacji: 2016-12-20 12:35:02
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 12:56:56

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 3959

Data wytworzenia: 2016-12-20 13:05:39
Data publikacji: 2016-12-20 13:05:42
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 13:05:42

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.