Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Spraw Obronnych - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Oddział Spraw Obronnych

KierownikAndrzej DOMINIAK
 tel. 77 45 24 302
 pok. 302

ZADANIA ODDZIAŁU

Na podstawie § 16 Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu -  Załącznik do Zarządzenia Nr 151/16 Wojewody Opolskiego z dnia 28 października 2016 r.  (tekst ujednolicony- stan prawny na 1 stycznia 2019 r.)

Do zadań Oddziału Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. określanie szczegółowych kierunków działania dla organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań obronnych na obszarze województwa;
 2. opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania województwa
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (POFW) oraz nadzorowanie opracowania i aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych przez komórki organizacyjne Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i podmioty zewnętrzne zobowiązane do ich opracowania;
 3. sporządzanie wypisów z POFW dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz koordynowanie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ocena i przygotowanie tych planów do zatwierdzenia przez Wojewodę;
 4. uzgadnianie z organami administracji zespolonej, niezespolonej i innymi podmiotami sposobu realizacji zadań operacyjnych ujętych w POFW;
 5. realizacja zadań w przedmiocie bezpieczeństwa państwa, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Wojewody na stanowisku kierowania;
 6. opracowywanie i utrzymywanie w aktualności Wojewódzkiego Programu Mobilizacji Gospodarki oraz koordynowanie opracowania gminnych i zakładowych PMG;
 7. realizacja zadań wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa i ich szczególnej ochrony, w tym:
 1. opracowywanie decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców wykonywanie zadań obronnych,
 2. opracowywanie i przygotowanie do podpisania umów cywilnoprawnych na realizację zadań obronnych,
 3. prowadzenie nadzoru nad pracami planistyczno-organizacyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorców, w tym przygotowywanie regulaminów organizacyjnych specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych i planów formowania tych jednostek do zatwierdzenia przez Wojewodę,
 4. planowanie w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych środków finansowych
  na realizację zadań związanych z militaryzacją i prowadzeniem  ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa  i obronności państwa kategorii II,
 5. ustalanie programów szkolenia oraz organizowanie i nadzorowanie szkoleń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  i szczególnej ochrony,
 6. planowanie i organizowanie kontroli ww. jednostek;
 1. opracowywanie w latach nieparzystych i aktualizacja w latach parzystych Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa opolskiego na okres 10-letni;
 2. koordynowanie i nadzorowanie alarmowego systemu uzupełniania Sił Zbrojnych RP oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie;
 3. rozpatrywanie odwołań od decyzji organów samorządu terytorialnego w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
 4. nadzorowanie zadań związanych z planowaniem, typowaniem i nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie województwa;
 5. prowadzenie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych oraz zbiorczego wykazu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie województwa;
 6. programowanie, planowanie i organizacja szkolenia obronnego w województwie, w tym:
 1. opracowywanie w latach nieparzystych i aktualizacja w latach parzystych programów szkolenia obronnego województwa opolskiego na okres 6-letni oraz rocznych planów szkolenia,
 2. opracowywanie corocznych wytycznych do szkolenia obronnego dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców,
 3. koordynowanie szkoleń obronnych organizowanych przez Marszałka Województwa, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów;
 1. organizacja stanowiska stałego dyżuru  Wojewody oraz koordynowanie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, organach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach, prowadzenie w tym zakresie szkoleń i treningów;
 2. coroczne zbieranie danych i wypełnianie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
 3. planowanie i koordynowanie przedsięwzięć wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS), współdziałanie w tym zakresie z organami zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie, organami samorządu terytorialnego;
 4. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań oraz wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, w tym:
 1. opracowanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 2. koordynowanie i nadzorowanie tworzenia oraz funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa,
 3. sporządzanie bilansu personelu medycznego na terenie województwa i opracowywania wojewódzkiego planu przeniesień personelu medycznego na podstawie bilansów,
 4. określanie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa;
 1. monitorowanie rozmieszczenia rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych na terenie województwa;
 2. prowadzenie postępowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników wydziału;
 3. zapewnienie funkcjonowania Bazy Szkoleniowo – Warsztatowo – Garażowej w Opolu, w tym organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych prac remontowo – modernizacyjnych na obiekcie;
 4. przygotowywanie  projektów aktów prawnych Wojewody w zakresie spraw obronnych;
 5. udział w planowaniu, realizacji i okresowej ocenie wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadaniem medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” pracownikom administracji publicznej, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;
 7. udział w przygotowywaniu rocznego planu szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i systemu powiadamiania ratunkowego, sporządzanie dokumentacji szkoleń organizowanych przez Wydział oraz  sprawozdań z realizacji planu szkoleń;
 8. planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowania gier decyzyjnych, treningów sztabowych i ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim z zakresu spraw obronnych;
 9. organizowanie i prowadzenie kontroli z zakresu wykonywania zadań obronnych, w tym przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne.

Wytworzył(a): Kolisz Lesław
Wprowadził(a): Kolisz Lesław
Opublikował(a): Kolisz Lesław
Liczba wyświetleń: 896

Data wytworzenia: 2019-06-28 12:49:24
Data publikacji: 2019-06-28 12:49:29
Ostatnio aktualizował(a): Kolisz Lesław
Data ostatniej zmiany: 2019-06-28 12:50:25

Historia zmian artykułu:
2019-06-28 12:50:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kolisz Lesław, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.