Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Spraw Obronnych - OUW

Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Spraw Obronnych

Imię i nazwisko Kierownika

Andrzej Dominiak

 

Telefon

77 4524 434

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

1. Organizowanie, planowanie i kontrolowanie realizacji zadań obronnych w podległych i nadzorowanych przez Wojewodę jednostkach organizacyjnych, zakładach służby zdrowia, urzędach administracji samorządowej oraz przedsiębiorców, na których Wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych;

2. Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania województwa (POFW) w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz nadzorowanie opracowania szczegółowych planów realizacji zadań przez zobowiązane do tego jednostki organizacyjne i wydziały Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

a) sporządzanie wypisów z POFW dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz koordynowanie opracowania planów operacyjnych przez te jednostki;

b) uzgadnianie z organami administracji zespolonej, niezespolonej i innymi podmiotami procedury realizacji zadań operacyjnych;

3. Realizacja zadań w przedmiocie stanowisk kierowania, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania Wojewody na stanowisku kierowania;

4. Opracowywanie i utrzymywanie w aktualności Wojewódzkiego Programu Mobilizacji Gospodarki oraz koordynowanie opracowania gminnych i zakładowych PMG;

5. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U nr 210,poz.1612), m.in.:

a) opracowywanie wniosków o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji,

b) sporządzenie wojewódzkiego zestawienia zadań w przedmiocie militaryzacji,

c) sporządzenie wyciągów z wojewódzkiego zestawienia zadań i przesłanie ich przedsiębiorcom, których przewiduje się objąć militaryzacją;

6. Opracowywanie w latach nieparzystych i aktualizacja w latach parzystych Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa opolskiego na okres 10-letni;

7.  Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r., o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U nr 122, poz.1320 ze zm.), w tym:

a) ustalenie wykazu przedsiębiorców, uzgodnienie z nimi możliwości wykonania określonych zadań i uzyskanie zgody na ich realizację,

b) przygotowanie projektu decyzji wojewody w sprawie nałożenia zadań na przedsiębiorców,

c) opracowanie i zawarcie umów z przedsiębiorcami w przedmiocie realizacji zadań obronnych i sposobu ich finansowania;

8. Koordynowanie i nadzorowanie alarmowego systemu uzupełniania Sił Zbrojnych RP oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań w tym zakresie;

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów samorządu terytorialnego w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony;

a) nadzorowanie zadań związanych z planowaniem, typowaniem i nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie województwa;

b) prowadzenie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych oraz zbiorczego wykazu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie województwa;

10. Koordynowanie realizacji zadań związanych z ochroną obiektów kat. II uznanych
za szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

11. Programowanie, planowanie i organizacja szkolenia obronnego w województwie, w tym :

a) opracowywanie w latach nieparzystych i aktualizacja w latach parzystych programów szkolenia obronnego województwa opolskiego na okres 6-letni oraz rocznych planów szkolenia,

b) opracowywanie corocznych wytycznych do szkolenia obronnego dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców,

c) organizowanie zaplanowanych szkoleń obronnych na szczeblu województwa,

d) koordynowanie szkoleń obronnych organizowanych przez Marszałka Województwa, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów;

12. Koordynowanie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, organach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach, prowadzenie w tym zakresie szkoleń i treningów;

13. Współudział w planowaniu, realizacji i okresowej ocenie wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

14. Coroczne zbieranie danych i wypełniania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

15. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS), współdziałanie w tym zakresie z organami zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie, organami samorządu terytorialnego;

16. Planowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, w tym:

a) opracowanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

b) koordynowanie i nadzorowanie tworzenia oraz funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa,

c) sporządzanie bilansu personelu medycznego na terenie województwa i opracowywania wojewódzkiego planu przeniesień personelu medycznego na podstawie bilansów,

d) określanie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa,

e) określenie ilości stabilnego jodu oraz miejsc przechowywania i sposobu dystrybucji tych preparatów na terenie województwa na wypadek zdarzenia radiacyjnego;

17. Monitorowanie rozmieszczenia rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych na terenie województwa;

18. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obronnych;

19. Planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

20. Prowadzenie postępowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników wydziału;

21. Zapewnienie funkcjonowania Bazy Szkoleniowo – Warsztatowo – Garażowej w Opolu, w tym organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych prac remontowo – modernizacyjnych na obiekcie;

22. Udział w pracach komisji przetargowej Urzędu przy realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków obronnych;

23. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” pracownikom administracji publicznej, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;

24. Udział przy określaniu sposobu realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

25. Przygotowywanie rocznego planu szkoleń w zakresie ochrony ludności, dokumentacji szkoleń organizowanych przez Wydział oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń.

 

Wytworzył(a): Podlaski Marek
Wprowadził(a): Podlaski Marek
Opublikował(a): Podlaski Marek
Liczba wyświetleń: 4701

Data wytworzenia: 2014-11-21 10:44:59
Data publikacji: 2015-12-21 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Podlaski Marek
Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 11:48:51
Zarchiwizowano: 2017-03-13 11:48:51

Historia zmian artykułu:
2017-03-13 11:48:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Podlaski Marek, zmiana struktury WBiZK
2015-12-21 09:21:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Podlaski Marek, Zmiana nazwiska kierownika oddziału
2014-11-21 11:28:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Podlaski Marek, v.5
2014-11-21 11:15:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Podlaski Marek, v.4
2014-11-21 11:09:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v3
2014-11-21 11:04:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, Przeniesienie z sekcji "Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego" do sekcji "Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego"

© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.