Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -64075 na zastępstwo - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -64075 na zastępstwo
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-06-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Ogłoszenie o naborze nr 64075 z dnia 10 czerwca 2020 r.
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
starszy inspektor do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1 - na zastępstwo nieobecnego pracownika 

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Urzędu.
Częste kontakty z klientem zewnętrznym.
Zagrożenie korupcją.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik
dostosowane dla osób niepełnosprawnych
ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji
łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę
i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót;
Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji
łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynuje działania dotyczące nabywania
nieruchomości w ramach tych postępowań;
Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji
łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na
realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i
koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
W ramach działania organu I instancji rozpatrywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na
budowę;
Wykonywanie obowiązków dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o
wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego);
Wydawanie dzienników budowy stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych;
Uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego;
Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych przez
Wojewodę Opolskiego) oraz prowadzi kontrole terminowości wydanych przez starostów pozwoleń na
budowę;
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze
budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
komunikatywność; umiejętność analitycznego myślenia ;
umiejętność stosowania prawa w praktyce;
umiejętność rozwiązywania problemów;
umiejętność obsługi komputera;
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość ustawy wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość ustawy Prawo budowlane
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe wyższe: budownictwo, architektura i urbanistyka
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24 czerwca 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego
pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego
siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po
przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3
miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w
przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez
czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy
administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie
cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w
procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni
telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 64075 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 244

Data wytworzenia: 2020-06-10 13:34:25
Data publikacji: 2020-06-10 13:34:27
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2020-07-17 12:58:57

Historia zmian artykułu:
2020-07-17 12:58:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.