Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 64070 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 64070
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-06-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 64070 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: Kontroler Krajowy

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

WARUNKI PRACY

1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

2. Praca w siedzibie i poza urzędem.

3. Zagrożenie korupcją.

4. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

5. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik

dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

Kontrolowanie wydatków poniesionych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów w

tym dokonywanie kontroli postępowań przetargowych przeprowadzanych przez beneficjentów;

Uczestnictwo w kontrolach na miejscu realizacji projektów w instytucjach zewnętrznych i przygotowywanie

informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli/wizyt;

Opiniowanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania;

Wystawianie Poświadczenia kwalifikowalności wydatków jednocześnie wprowadzając wysokość wydatków kwalifikowalnych za daną część projektu do systemu informatycznego MS2014+, 

Weryfikowanie poprawności wystawienia Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez kontrolerów pozostałych partnerów projektu;

Przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie, prowadzenie obsługi komisji oceniających projekty w ramach programów rozwoju regionalnego;

Opracowywanie odpowiednim Ministrom informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz badania efektywności Programów;

Przeprowadzanie weryfikacji administracyjnej trwałości oraz uczestnictwo w kontrolach na miejscu dot. zachowania trwałości zrealizowanych projektów w ramach PO WT RCz - RP 2007 – 2013 oraz Programu INTERREG V-A;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie w obszarze administracji publicznej.

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

Znajomość ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość ustawy o finansach publicznych

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

Znajomość ustawy o dochodach j.s.t.,

Znajomość ustawy o rachunkowości;

Znajomość ustawy o VAT,-

Znajomość ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego;

Znajomość zagadnień związanych z Europejską Współpracą Terytorialną oraz funduszami UE;

Bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych;

Komunikatywność i wysoka kultura osobista,

Samodzielność, odpowiedzialność, - umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem).

Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe kierunkowe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie związane z realizacją programów rozwoju

regionalnego lub pozyskiwaniem i rozliczaniem środków UE

znajomość języka angielskiego na poziomie B1 ; czeskiego na poziomie: komunikatywnym

odporność na stres,

-umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych,

umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,

zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka

obcego;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24 czerwca 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego

siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po

przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą

być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom

trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3

miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w

przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez

czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c

RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie

cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w

procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak

wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą

też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w

urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni

telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 64070 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 257

Data wytworzenia: 2020-06-10 12:26:06
Data publikacji: 2020-06-10 12:26:12
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2020-07-17 12:54:56

Historia zmian artykułu:
2020-07-17 12:54:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.