Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Programów Rządowych i Europejskich w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 64071 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Programów Rządowych i Europejskich w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 64071
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-06-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 64071 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

starszy inspektor

Oddział Programów Rządowych i Europejskich w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.

Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

Zakres zadań

Dokonywanie kontroli formalnej i merytorycznej wniosków o refundację środków budżetu państwa oraz

dokumentów rozliczonych we wnioskach;

Opracowywanie projektu budżetu Wojewody we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, oraz przekazywanie środków z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020;

Przeprowadzanie kontroli administracyjne trwałości oraz kontroli na miejscu dot. zachowania trwałości

zrealizowanych projektów w ramach PO WT RCz - RP 2007 – 2013;

Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

Przeprowadzenie kontroli realizacji projektów na miejscu, kontroli poprawności stosowanych przez

beneficjentów procedur zarządzania finansowego oraz kontroli procedur przetargowych;

Opracowywanie Ministrowi Rozwoju, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Ministrowi Rolnictwa i

Rozwoju Wsi informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzanie sprawozdań oraz badania efektywności Programów;

Opracowywanie projektu budżetu Wojewody we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego;

Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów, opiniowanie zmiany w realizowanych

projektach i monitorowanie ich realizacji;

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie w administracji publicznej

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

Znajomość ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość ustawy o finansach publicznych

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

Znajomość ustawy o dochodach j.s.t.,

Znajomość ustawy o rachunkowości;

Znajomość ustawy o VAT,-

Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość zagadnień związanych z Europejską Współpracą Terytorialną oraz funduszami UE

Bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych -

komunikatywność i wysoka kultura osobista, - umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,

samodzielność, odpowiedzialność, - umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem).

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe kierunkowe

doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie związane z realizacją zadań dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 ;

Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych;

Odporność na stres;

Umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie;

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego;

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 24 czerwca 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 64071 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Nazwa stanowiska: starszy inspektor

Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 296

Data wytworzenia: 2020-06-10 12:43:34
Data publikacji: 2020-06-10 12:43:36
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2020-07-17 12:55:23

Historia zmian artykułu:
2020-07-17 12:55:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.