Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: Obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 67028 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: Obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 67028
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-08-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 67028 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw: obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

 

WARUNKI PRACY

1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych prowadzenie, kontroli.

2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub

przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

4. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

5. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

Kontrola formalna i merytoryczna wniosków o wypłatę środków budżetu państwa oraz dokumentów rozliczonych we wnioskach,

Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów, opiniowanie zmian w realizowanych projektach i monitorowanie ich realizacji,

Przeprowadzanie weryfikacji administracyjnej trwałości oraz uczestniczenie w kontrolach na miejscu dot. zachowania trwałości zrealizowanych projektów współpracy transgranicznej,

Uczestniczenie w przeprowadzaniu naborów wniosków o dofinansowanie,

Uczestniczenie w kontrolach realizacji projektów na miejscu, kontrolach poprawności stosowanych przez beneficjentów procedur zarządzania finansowego oraz kontrolach procedur przetargowych,

Opracowywanie Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzanie sprawozdań oraz badanie efektywności Programów,

Opracowywanie projektu budżetu Wojewody we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,

Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

Znajomość ustawy o służbie cywilnej,

Znajomość ustawy o finansach publicznych

ustawy o finansach publicznych,

ustawy Prawo zamówień publicznych, o VAT

ustawy o dochodach j.s.t.

ustawy o rachunkowości,

Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych,

znajomość zagadnień związanych z programami rządowymi

bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych

komunikatywność i wysoka kultura osobista, - umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, - samodzielność, odpowiedzialność, - umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy

Język obcy: j. angielski Poziom: B1

- odporność na stres, - umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych, -

umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 sierpnia 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy

administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko:

 Inspektor do spraw obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

ogłoszenie nr 67028 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz. 8.30

w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45 24 504 lub 77 45 24 215.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 67028 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Nazwa stanowiska: Inspektor do spraw obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Wyniki naboru:

Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata: Zofia Malik, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 317

Data wytworzenia: 2020-08-10 15:05:08
Data publikacji: 2020-08-10 15:05:12
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-08-31 13:41:12

Historia zmian artykułu:
2020-08-31 13:41:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v3
2020-08-26 11:24:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.