Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rzemieślnik/specjalista nr 38/2020 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko rzemieślnik/specjalista nr 38/2020
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2020-07-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskarzemieślnik/ specjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Rzemieślnik/specjalista w BiurzeObsługi Urzędu

 

Liczba etatów:  1  

Miejsce wykonywania pracy: Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie prac malarskich i remontowo-konserwacyjnych w obiektach OUW.
 2. Dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i materiały
 3. Utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy 
 4. Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i regulaminów na stanowisku pracy
 5. Rozliczanie się z pobranych materiałów i narzedzi 
 6. Informowanie kierownika Oddziału o zaistniałych awariach oraz o zauważonych usterkach i wadach: instalacji, sprzętów i wyposażenia  obiektach OUW
 7. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem sal narad do eksploatacji 
 8. Wykonywanie napraw i remontów w obiektach OUW zgodnie z zaleceniami 
 9. Uczestniczenie w pracach porządkowych i transportowych mebli, sprzetu oraz wyposażenia na terenie obiektów i posesji OUW
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora BOU oraz Kierownika OOU

Wymagania na stanowisku pracy:

 1. Posiadanie obywatelstwa  polskiego
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych 
 3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Odpowiedzialność 
 5. Dobra organizacja czasu pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Życiorys i list motywacyjny

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 1. Kopie innych dokumentów i oświadczeń

Miejsce składania dokumentów

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego; pok. 251

Piastowska 14 , 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy: ogłoszenie na stanowisko rzemieślnika/specjalisty nr 38/2020  w Biurze Obsługi Urzędu”

Termin składania dokumentów: 27.07.2020r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: 
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail  lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 224/(77) 4 524 110.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 222

Data wytworzenia: 2020-07-16 12:48:29
Data publikacji: 2020-07-16 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-07-16 13:01:20

Historia zmian artykułu:
2020-07-16 13:01:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2020-07-16 12:58:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2020-07-16 12:51:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.