Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - na zastępstwo - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - na zastępstwo
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-02-26
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaWojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE NABORU

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze  z dnia 12 lutego 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego 

Liczba etatu:

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Pełnienie dyżuru na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego    w  Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu, ul. Oleska 123
 2. Koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, spoza jednego rejonu operacyjnego,
 3. Rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego,
 4. udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 5. współpraca z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego,
 6. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
 7. Uzyskiwanie od podmiotów leczniczych informacji o:
 • gotowości do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • czasowym, całkowitym lub częściowym braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • czasowym wyłączeniu z użycia aparatury wysokospecjalistycznej,
 • aktualnej liczbie wolnych stanowisk intensywnej terapii, łóżek szpitalnych, stanowisk operacyjnych z zespołami operacyjnymi, stanowisk zabiegowych,
 • liczbie osób będących w stanie nagłego zagrożenia zwrotnego, stanie tych osób (wg kodów ICD10), ich danych osobowych.
 1. Monitorowanie zdarzeń, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób.
 2. Sporządzanie raportu z pełnionego dyżuru.
 3. Wykonywanie obowiązków służbowych wykorzystując dostępne narzędzia teleinformatyczne, m.in.:
 • strony internetowej „Łóżka na oddziałach szpitalnych Opolszczyzny”,
 • Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • służbowej pocztowej elektronicznej.  

Wymagania konieczne

Wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego może być:

-   lekarz systemu   

-    ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia  i posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego -posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa  medycznego.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, 
 • znajomość ustawy:
 • z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U   z 2019 r.  poz. 993);
 • z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( Dz. U  z 2019 r.  poz. 1077);
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1655)

 Informacje dodatkowe:

 • stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza  korpusem służby cywilnej;
 • praca w systemie zmianowym  12/24 h;
 • praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę   i święta;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dodatkowe informacja można uzyskać pod nr telefonu   77/421 68 32.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 26  lutego 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego"

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail   lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 421 68 32.

 

 

Wyniki naboru

Wybrano: Aneta Karsznia, Krapkowice

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bach-Starzecka Edyta
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta
Opublikował(a): Bach-Starzecka Edyta
Liczba wyświetleń: 745

Data wytworzenia: 2020-02-11 10:03:06
Data publikacji: 2020-02-11 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-03-20 15:01:59

Historia zmian artykułu:
2020-03-20 15:01:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2020-02-11 12:13:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v3
2020-02-11 11:49:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.