Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze nr 63968 na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze nr 63968 na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2020-06-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 63968 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor

do spraw: reagowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Urzędu.
Częste kontakty zewnętrzne.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla
osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
Monitorowanie potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić i oddziaływać na województwo, w tym odbieranie
ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, redagowanie komunikatów
Przekazywanie bieżących informacji, komunikatów właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom
Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, w tym zbieranie informacji na temat przyczyn, przebiegu, skutków
zdarzeń oraz przewidywanego rozwoju sytuacji, uczestniczenie w koordynacji działania służb, instytucji biorących
udział w likwidacji skutków zdarzenia
Obsługa niejawnej poczty elektronicznej
Obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, łączności radiowej, systemu telefaksowego wykorzystywanego w
WCZK, oraz aplikacjo i narzędzi informatycznych
Przygotowywanie i przekazywanie do instytucji centralnych dobowych meldunków sytuacyjnych z terenu
województwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenie w pracy w administracji publicznej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe w kierunku : Zarządzanie Kryzysowe lub Bezpieczeństwo wewnętrzne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 czerwca 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszeni ..."

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą
jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:
bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">
Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd
Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45 24 715

Wyniki naboru

Nabór anulowano

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bach-Starzecka Edyta
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta
Opublikował(a): Bach-Starzecka Edyta
Liczba wyświetleń: 436

Data wytworzenia: 2020-06-08 12:41:53
Data publikacji: 2020-06-09 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bach-Starzecka Edyta
Data ostatniej zmiany: 2020-06-25 11:32:43

Historia zmian artykułu:
2020-06-25 11:32:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v3
2020-06-09 08:02:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v4
2020-06-09 07:57:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v3
2020-06-09 07:56:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.