Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze nr 64198 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze nr 64198 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-06-30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 64198 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw: rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • Opracowanie projektu planu/planu wydatków budżetu Wojewody w zakresie środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (za wyjątkiem programu Rodzina 500+), ustawy Prawo energetyczne w zakresie wypłaty dodatków energetycznych, ustawy o pomocy społecznej w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu oraz zasiłków dla cudzoziemców, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w szczególności w zakresie działania 1.4. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, działania 4.7 Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, działania 5.1 Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny;
 • Opracowanie wzorów kwartalnych i rocznych sprawozdań dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań i weryfikowanie sprawozdań składanych przez gminy, powiaty, samorząd województwa w ramach nadzoru nad realizowanymi zadaniami;
 • Rozpatrywanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i przygotowanie miesięcznych informacji w zakresie planowania wielkości środków do realizacji poszczególnych form pomocy;
 • Przygotowanie i opracowanie materiałów do oceny stopnia wykorzystania dotacji budżetu Wojewody w zakresie realizowanych zadań oraz dokonywanie zmian w planie;
 • Realizowanie zadań wynikających z programów rządowych poprzez zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego, opracowanie stosownych umów i dokumentów;
 • Sporządzanie wystąpień do Ministra Finansów o dodatkowe środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji;
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Znajomość ustawy Prawo energetyczne w zakresie wypłaty dodatków energetycznych;
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu oraz zasiłków dla cudzoziemców;
 • Znajomość Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Znajomość programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie działania 1.4. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, działania 4.7 Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, działania 5.1. Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w komórkach finansów publicznych lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Prawidłowa komunikacja interpersonalna;
 • Kreatywność działania;
 • Odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 30 czerwca 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251

Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia 64198"

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email: bok[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail   lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 528.

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko

inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia.

Ogłoszenie nr: 64198 z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 9.00

w Sali 501 znajdującej się na V piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45 24 528 lub 77 45 24 215.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 64198 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Nazwa stanowiska: inspektor wojewódzki ds. rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej  i Zdrowia.

Wyniki naboru:

nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

Anny Kowalskiej, zam. w  Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Branicka Katarzyna
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna
Opublikował(a): Branicka Katarzyna
Liczba wyświetleń: 312

Data wytworzenia: 2020-06-16 08:59:52
Data publikacji: 2020-06-16 09:00:54
Ostatnio aktualizował(a): Branicka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-07-16 14:52:08

Historia zmian artykułu:
2020-07-16 14:52:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, V3
2020-07-08 11:11:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Branicka Katarzyna, V2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.