Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenie o naborze nr. 65856 na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki sprzętem i ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze nr. 65856 na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki sprzętem i ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2020-07-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy inspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

do spraw: gospodarki sprzętem i ochrony ludności

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ADRES URZĘDU:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.

Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla

osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie i uczestnictwo w komisjach związanych z gospodarowaniem składników majątkowych Urzędu, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych;
 • Opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działań zapewniających wdrożenia ograniczeń          w zakresie obrotu paliw płynnych oraz procedury postępowania na wypadek wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
 • Koordynacja realizowanych zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych wywołanych m.in. brakiem lub zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, wystąpieniu skażenia na ujęciu, unieruchomienia wodociągu komunalnego czy powodzi
 • Prowadzenie ewidencji budowli ochronnych ( ukrycia i schrony ) na terenie województwa
 • Uczestnictwo w opracowaniu projektów planów i wieloletnich programów z zakresu obrony cywilnej
 • Podejmowanie działań w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyznaczając miejsca przeznaczone do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Prowadzenie badań rynku zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych
 • Prowadzenie szkoleń doskonalących, udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ochrony ludności

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw:  o zasadach zarządzania mieniem państwowym;  o powszechnym obowiązku obrony RP;  o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ;  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;  o służbie cywilnej oraz kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: średnie profil techniczny

Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Umiejętność pracy w zespole,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 lipca 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251 Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem

"oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą

jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 74524125, email:

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z

Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd

Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie

przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy

ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z

przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora

danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.

imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do

zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można

odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

Profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lubmailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: 77 452 44 25

Wykaz osób spełniających wymagania

WYKAZ OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00

w Sali 203 znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr  77 45 24 255.

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata:


Adam Wodała  Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bach-Starzecka Edyta
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta
Opublikował(a): Bach-Starzecka Edyta
Liczba wyświetleń: 375

Data wytworzenia: 2020-07-16 11:03:57
Data publikacji: 2020-07-17 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bach-Starzecka Edyta
Data ostatniej zmiany: 2020-08-27 12:15:36

Historia zmian artykułu:
2020-08-27 12:15:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v12
2020-08-27 12:11:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v11
2020-08-24 09:47:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v7
2020-07-16 11:06:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.