Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Termin składania ofert2019-05-22
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV80500000-9
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.I.2402.4.1.2019
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn.: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

BOU.I.2402.1.2019.JZ                                                                                             

   Opole, dnia 10 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich” przeprowadzonym jako zamówienie na usługi społeczne, Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu w dniu 6 czerwca 2019 r. zawarł umowę na kwotę 17 388 zł z Wykonawcą:

KONSORCJUM

MOC BIZNESU
Joanna Pisula

ul. Robotnicza 70 J

53-608 Wrocław

IZABELA PISULA

dietetyk kliniczny

ul. Rogowska 94/7

54-440 Wrocław

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl.

Podpisano: Dyrektor Generalny
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn.: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

BOU.I.2402.4.1.2019.JZ                                                                                                                                                                                                                                                                Opole, dnia 29 maja 2019  r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na wykonanie usługi społecznej pn.: „Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez KONSORCJUM MOC BIZNESU Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70 J, 53-608 Wrocław, IZABELA PISULA dietetyk kliniczny, ul. Rogowska 94/7, 54-440 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi i warunki udziału
w postępowaniu oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane przez Zamawiającego kryteria.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Firma (nazwa)
lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena
– max 60 pkt

Doświadczenie trenera nr 1
– max 20 pkt

Doświadczenie trenera nr 1
– max 20 pkt

1

KONSORCJUM

MOC BIZNESU Joanna Pisula

ul. Robotnicza 70 J

53-608 Wrocław

IZABELA PISULA dietetyk kliniczny

ul. Rogowska 94/7

54-440 Wrocław

60 pkt

20 pkt

20 pkt

2

ADEPT Spółka Cywilna

Ewa i Michał Kaszyńscy

Ul Zacna 26

80-283 Gdańsk

48,28 pkt

15 pkt

15 pkt

3

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

57,97 pkt

20 pkt

20 pkt

4

DOSKAM Sp. z o.o.

ul. W. Pola 16

44-100 Gliwice

55,32 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn.: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

BOU.I.2402.4.1.2019.JZ                                                                                                                                                                                                                                                                                Opole, dnia 22 maja 2019   r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 14.05.2019 r. na „Organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich”

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję że:

 1. na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 42 500,00 zł brutto.
 2. do godz. 1000 do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęło 6 ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena jednostkowa oferty
za 1 uczestnika/

brutto zł

Doświadczenie trenera nr 1

(w realizacji wykładów/ warsztatów/szkoleń
z tematyki związanej
z zakresu radzenia sobie
ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta)

LICZBA GODZIN

Doświadczenie trenera nr 2

(w realizacji wykładów/ warsztatów/szkoleń
z tematyki związanej
z zakresu radzenia sobie
ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta)

LICZBA GODZIN

1

KONSORCJUM
MOC BIZNESU Joanna Pisula

Ul. Robotnicza 70 J

53-608 Wrocław

IZABELA PISULA dietetyk kliniczny

Ul. Rogowska 94/7

54-440 Wrocław

828,00 zł

161

160

2

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o

Ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk

710,00 zł

196

336

3

ADEPT Spółka Cywilna

Ewa i Michał Kaszyńscy

Ul Zacna 26

80-283 Gdańsk

1 029,00 zł

185

179

4

GOWIT

Małgorzata Witańska

Ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 9/6

05-200 Wołomin

1 180,00 zł

176

176

5

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.

Ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

857,00 zł

461

232

6

DOSKAM Sp. z o.o.

Ul. W. Pola 16

44-100 Gliwice

898,00 zł

240

288

 
 1. Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej „Informacji z otwarcia ofert” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp –zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. Oświadczenie składa się wobec Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dyrektor Generalny
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że w dniu 16 i 17 maja 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną zapytania do treści opublikowanego Ogłoszenia o zamówieniu odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
na które Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W nadrzędnym dokumencie – Ogłoszeniu oraz w Wykazie osób nie ma wymogu aby trenerzy mieli doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z określonego tematu dla pracowników administracji publicznej, zatem czy zapis w formularzu oferty (…) skierowanych do pracowników administracji publicznej jest omyłką pisarską?

Odpowiedz nr 1.

W załączniku nr 1 do ogłoszenia – formularzu ofertowym zapis „skierowanych do pracowników administracji publicznej” jest omyłką pisarską. Nie ma wymogu, aby trenerzy posiadali doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki dla pracowników administracji publicznej.

Pytanie nr 2:

Konieczność zakwaterowania uczestników zaraz po przyjeździe przy harmonogramie przewidującym szkolenia zaraz po zameldowaniu i zakwaterowaniu rodzi konieczność zbędnego wydatkowania środków publicznych.

Zatem czy zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania uczestników szkolenia najpóźniej do godz. 13:30?

Odpowiedz nr 2.

Zamawiający dopuszcza, aby zakwaterowanie uczestników w pokojach nastąpiło około przerwy obiadowej (13:30-14:15), przy jednoczesnym zapewnieniu przechowania bagażu tuż po przyjeździe na miejsce szkolenia w budynku hotelu.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację czy wymagają Państwo, aby wykazać tylko doświadczenie trenerów w prowadzeniu wykładów/warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta skierowanych do pracowników administracji publicznej – jak zostało to zaznaczone jedynie w formularzu oferty, czy po prostu ma być to doświadczenie z tego zakresu niezależnie od grupy odbiorców o czym świadczą zapisy w Zapytaniu ofertowym/OPZ.

Odpowiedz nr 3.

Patrz odpowiedź nr 1.

Niniejsze odpowiedzi na pytania do treści Ogłoszenia o zamówieniu zostaną opublikowane na stronie podmiotowej BIP zamawiającego i są wiążące dla Wykonawców. Zamawiający informuje, że zmieniony Załącznik nr 1 zostanie również zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

Dyrektor Generalny 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ nr BOU.I.2402.4.1.2019         

I. OGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn.:

Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego
z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego
do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 11/7-2017/OG-FAMI pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

Adres: ul. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE

E-mail:

Tel: 77 45 24 125

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 1603 i 2215), dalej Pzp. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów dot. środków odwoławczych, o których mowa w Pzp. W sprawach nie przewidzianych w ogłoszeniu Zamawiający w celu ich rozstrzygnięcia zastosuje w drodze analogii przepisy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego zamkniętego dla 25 osób, z zakresu radzenia sobie ze stresem i obsługi trudnego klienta, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich, które odbędzie się
  w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), usytuowanym w miejscu atrakcyjnym przyrodniczo, położonym w odległości 50 - 200 km w linii prostej od granic administracyjnych Miasta Opola, dalej jako usługa szkoleniowa. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników szkolenia, w granicach 5 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie wskazana Wykonawcy na etapie podpisywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zwiększenia liczby użytkowników ponad 25 osób Zamawiający zapłaci za rzeczywistą liczbę uczestników szkolenia,
 1. zajęcia 2 dniowe, grupowe w formie wykładu interaktywnego, warsztatów, ćwiczeń, dyskusji oraz ewentualnie innych technik zaproponowanych przez Wykonawcę,
 2. długość trwania szkolenia: 2 dni w dowolny weekend, w okresie: maj- połowa czerwca 2019 r., łącznie 11 godzin zegarowych,
 3. termin realizacji zamówienia: do 16 czerwca 2019 r.
 1. Obowiązki wykonawcy:
 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich,
 2. opracowanie materiałów szkoleniowych,
 3. zapewnienie przynajmniej trzech osób do realizacji zamówienia– dwóch trenerów i koordynatora szkolenia,
 4. zakwaterowanie w czasie trwania szkolenia w jednym hotelu wszystkich uczestników z jednym noclegiem, w pokojach 2-osobowych,
 5. zapewnienie sali szkoleniowej w miejscu zakwaterowania uczestników szkolenia,
 6. zapewnienie w miejscu zakwaterowania uczestników szkolenia w czasie trwania usługi szkoleniowej pełnego wyżywienia dla każdego uczestnika szkolenia w części restauracyjnej hotelu oraz zapewnienie zgodnie z harmonogramem przerw kawowych wszystkim uczestnikom szkolenia w miejscu odbywania się szkolenia,
 7. zapewnienie przewozu wszystkich uczestników szkolenia wraz z bagażem na miejsce szkolenia i z powrotem, autokarem, nie starszym niż 7 lat wraz ze schowkiem na bagaż podróżny, sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu,
 8. ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników szkolenia w czasie trwania usługi szkoleniowej – na czas przejazdu i pobytu,
 9. przekazanie w dniu rozpoczęcia szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej na pendrive’ach,
 10. wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia.
 1. Usługa jest w całości finansowana ze środków publicznych.
 2. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):80500000-9– usługi szkoleniowe.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przy czym unieważnienie przed terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej tj.

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeśli:

 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3 do oferty,
 2. Wykonawca wykaże, iż do realizacji szkolenia skieruje trenerów, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz wykazują się co najmniej 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów/warsztatów lub szkoleń i w tym okresie przeprowadzili co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 4 do oferty.

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia / nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca składa wraz z ofertą:

 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone– załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
  oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
 3. Informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia trenerów skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z wykazem wykładów/ szkoleń/warsztatów przez nich realizowanych z podaniem tematów i ilości godzin oraz podmiotów na rzecz których zostały one wykonane– załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do ogłoszenia.
  Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogę elektroniczną.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem oraz tytułem zamówienia określonym w ogłoszeniu.
 3. Zawiadomienie, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wnioskodawcę powinny być składane na adres: Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, sekretariat Biura Obsługi Urzędu pok. 221.
 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: bil_zp[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane elektronicznie wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informacje o zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. https://bipouw.e-wojewoda.pl
 8. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. https://bipouw.e-wojewoda.pl
 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym:

1/ Anna BARTOSZEK-DEC – Zastępca Dyrektora, Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców, Opolski Urząd Wojewódzki, Numer telefonu
: 77/45 24 159

2/ Anna MARCZAK-PUC – Kierownik Oddziału Organizacji i Zarządzania Dokumentami Biuro Obsługi Urzędu, Opolski Urząd Wojewódzki, Numer telefonu: 77/45 24 207

3/ Adres e-mail: bil_zp[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferta musi zawierać:

 1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ogłoszenia,
 3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeśli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.

8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania.

9. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno.

10. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:

OFERTA p.n.:

…….

NIE OTWIERAĆ PRZED ………………………… r. GODZ……………….

                                             (wpisać datę otwarcia ofert)    (wpisać godzinę otwarcia ofert)

11. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI, składane są w oryginale.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

 1. zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
  W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem,
 2. wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

X.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 10:00 (
Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14,
45-082 Opole, sekretariat Biura Obsługi Urzędu pok. 221).

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w pok. 223 II.p. w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bipouw.e-wojewoda.pl informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 3. ceny ofert złożonych w terminie.

XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę za organizację szkolenia.

2. Cena oferty powinna stanowić wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w ogłoszeniu.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena oferty powinna być podana liczbowo.

XII.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBIE OCENY OFERT

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

 1. CENA  –  60%
 2. Doświadczenie trenera nr 1 – 20%
 3. Doświadczenie trenera nr 2 – 20%

 

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

 1. w kryterium CENA:

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ----------------  x 60%                                           1% - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min.cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad.cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 60 pkt (Oferta
z najniższą ceną otrzymuje
60 pkt),

 1. w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 1:

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji o liczbie godzin zegarowych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, podanej w formularzu ofertowym- stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Godziny wykładów/warsztatów/szkoleń zostaną zsumowane, a punkty zostaną przyznane według następującego wartościowania:

 

DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 1

(w realizacji wykładów/warsztatów/szkoleń
z tematyki związanej z zakresu radzenia sobie ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta)

(LICZBA GODZIN)

Ilość punktów do uzyskania

 Min. 100

5 pkt

101-120

10 pkt

121-150

15 pkt

Powyżej 150

20 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 20 pkt.

Minimalna liczba godzin zrealizowanych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 1, wynosi 100 godzin,

 1. w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 2:

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji o liczbie godzin zegarowych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, podanej w formularzu ofertowym- stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Godziny wykładów/warsztatów/szkoleń zostaną zsumowane, a punkty zostaną przyznane według następującego wartościowania:

 

DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 2

(w realizacji wykładów/warsztatów/szkoleń
z tematyki związanej z zakresu radzenia sobie ze stresem i/lub obsługi trudnego klienta)

(LICZBA GODZIN)

Ilość punktów do uzyskania

 Min. 100

5 pkt

101-120

10 pkt

121-150

15 pkt

Powyżej 150

20 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 20 pkt.

Minimalna liczba godzin zrealizowanych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA NR 2, wynosi 100 godzin,

 1. obliczenia w powyższych kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie,
 2. łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych
  w podanych wyżej kryteriach,
 3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według powyższych wzorów zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
 4. jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
 5. jeżeli cena całkowita oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
 • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
 • pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
 • wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
 • powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
 • wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII.      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny.

4. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pełna treść istotnych postanowień umowy znajduje się w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
tel. 774524125, email:

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub poprzez adres email:

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
 3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Komu przekazujemy Państwa dane?

 1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
 3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uprawnieniach personelu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikiem: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

 

Dyrektor Generalny
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Izabela Bryja

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 465

Data wytworzenia: 2019-05-14 09:26:20
Data publikacji: 2019-05-14 09:43:33
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 13:00:07

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 13:00:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Zmiana statusu na zakończone.
2019-06-10 11:55:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia
2019-05-29 14:57:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, Publikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
2019-05-22 15:27:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, Publikacja informacji z otwarcia ofert
2019-05-17 12:54:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, Publikacja odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia oraz zmienionego załącznika nr 1
2019-05-17 12:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, publikacja odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia oraz zmienionego załącznika nr 1
2019-05-14 09:55:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.