Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Termin składania ofert2018-11-19
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV80500000-9
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.20.2018
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ nr BOU.V.272.20.2018           

I. OGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn.:

Organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 11/7-2017/OG-FAMI pt. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO

Nazwa organizacji: OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

Adres: ul. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE

E-mail:

Tel: 77 45 24 125

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów dot. środków odwoławczych, o których mowa w Pzp. W sprawach nie przewidzianych w ogłoszeniu Zamawiający w celu ich rozstrzygnięcia zastosuje w drodze analogii przepisy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. organizacja i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla 28-30 osób, z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich,
 2. zajęcia 1 dniowe, grupowe w formie warsztatów: trzy grupy (ok. 10 osób każda grupa),
 3. długość trwania szkolenia dla jednej grupy: 8 h lekcyjnych w dni pracujące
  w godzinach od 8 do 16,
 4. termin realizacji zamówienia: do 7 grudnia 2018 r.,
 5. miejsce realizacji zamówienia: Miasto Opole.
 1. Obowiązki wykonawcy:
 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego -Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich,
 2. opracowanie materiałów szkoleniowych,
 3. zapewnienie sali szkoleniowej na terenie Miasta Opola,
 4. zapewnienie obiadu i dwóch przerw kawowych wszystkim uczestnikom szkolenia w miejscu odbywania się szkolenia,
 5. przekazanie w dniu rozpoczęcia szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej,
 6. wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia.
 1. Usługa jest w całości finansowana ze środków publicznych.
 2. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):80500000-9– usługi szkoleniowe.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przy czym unieważnienie przed terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia – wzorze umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej tj.

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeśli:

 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3 do oferty
 2. Wykonawca wykaże, iż do realizacji szkolenia skieruje trenera, który posiada wyższe wykształcenie oraz wykazuje się co najmniej 2 letnim doświadczeniem
  w prowadzeniu wykładów/warsztatów i szkoleń i w tym okresie przeprowadził co najmniej 16 godzin szkoleń z zakresu metod postępowania i właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 4 do oferty.

Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia / nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca składa wraz z ofertą:

 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone– załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

 1. Informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia trenera skierowanego do realizacji zamówienia, wraz z wykazem wykładów/ szkoleń/warsztatów przez niego realizowanych z podaniem tematów i ilości godzin oraz podmiotów na rzecz których zostały one wykonane– załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogę elektroniczną.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem oraz tytułem zamówienia określonym w ogłoszeniu.
 3. Zawiadomienie, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wnioskodawcę powinny być składane na adres: Opolski Urząd Wojewódzki
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, sekretariat Biura Obsługi Urzędu pok. 221.
 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres:
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane elektronicznie wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informacje o zmianie Zamawiający zamieści
  na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. https://bipouw.e-wojewoda.pl
 8. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. https://bipouw.e-wojewoda.pl
 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym:

1/ Agnieszka TATARZYŃSKA – Kierownik Oddziału Inwestycji i Administracji, Biuro Obsługi Urzędu, Opolski Urzęd Wojewódzki, Numer telefonu: 77/45 24 327

2/ Anna MARCZAK-PUC – Kierownik Oddziału Organizacji i Zarządzania Dokumentami Biuro Obsługi Urzędu, Opolski Urząd Wojewódzki, Numer telefonu: 77/45 24 207

3/ Adres e-mail:

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferta musi zawierać:

 1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ogłoszenia,
 3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument,
  z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa,
  do dokonania takiej czynności, jeśli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe
  do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.

8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane
(w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę podpisującą ofertę lub osobę upoważnioną do jej podpisania.

9. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno.

10. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:

OFERTA p.n.:

…….

NIE OTWIERAĆ PRZED ………………………… r. GODZ……………….

                                             (wpisać datę otwarcia ofert)    (wpisać godzinę otwarcia ofert)

11. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI, składane są w oryginale.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

 1. zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
  i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.
  W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem,
 2. wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

X.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 10:00 (
Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14,
45-082 Opole, sekretariat Biura Obsługi Urzędu pok. 221).

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w pok. 223 II.p. w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bipouw.e-wojewoda.pl informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 3. ceny ofert złożonych w terminie.

XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę za organizację szkolenia.

2. Cena oferty powinna stanowić wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w ogłoszeniu.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku. Cena oferty powinna być podana liczbowo.

XII.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBIE OCENY OFERT

 

Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

 1. CENA  –  60%
 2. Doświadczenie trenera – 40%

 

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

 1. w kryterium CENA:

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ----------------  x 60 %                                          1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min.cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad.cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 60 pkt (Oferta
z najniższą ceną otrzymuje
60 pkt),

 1. w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA:

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji o liczbie godzin zegarowych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, podanej w formularzu ofertowym- stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Godziny wykładów/warsztatów/szkoleń zostaną zsumowane, a punkty zostaną przyznane według następującego wartościowania:

 

DOŚWIADCZENIE TRENERA

(w realizacji wykładów/warsztatów/szkoleń
z tematyki związanej z metodami postępowania i zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia)

(LICZBA GODZIN)

Ilość punktów do uzyskania

 Min. 16

10 pkt

17-24

20 pkt

25-32

30 pkt

Powyżej 32

40 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 40 pkt.

Minimalna liczba godzin zrealizowanych wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia w kryterium DOŚWIADCZENIE TRENERA, wynosi 16 godzin,

c) obliczenia w obydwu kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie,

d) łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych
w podanych wyżej kryteriach,

e) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według powyższych wzorów zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,

f) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

g)  jeżeli cena całkowita oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

 • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
 • pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
 • wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
 • powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
 • wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XIII.      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ponownego badania
i oceny.

4. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pełna treść istotnych postanowień umowy znajduje się w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-82 Opole.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
  w Opolu: iod[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiadają Państwo:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
   w art. 18 ust. 2 RODO; 
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Państwu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikiem: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

 Dyrektor Generalny
 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 Izabela Bryja

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn.: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

BOU.V.272.20.2018.AT                                                            Opole, dnia 19 listopada 2018r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 09.11.2018r. na „Organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich”

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) informuję że:

 1. na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 22 174,00 zł brutto.
 2. do godz. 1000 do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Doświadczenie trenera

(w realizacji wykładów/warsztatów/szkoleń z tematyki związanej z metodami postępowania i zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia)

LICZBA GODZIN ZEGAROWYCH

1

GOWIT

Małgorzata Witańska

Ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 9/6

05-200 Wołomin

16 500,00 zł.

Powyżej 32 godzin

Ponadto Wykonawca w swojej ofercie potwierdził termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz termin realizacji zamówienia tj. do dnia 07.12.2018r.

 Dyrektor Generalny
 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 Izabela Bryja

 

Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn.: „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

BOU.V.272.20.2018.AT                                                                                                                                   Opole, dnia 3 grudnia 2018r.

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego z zakresu właściwego zachowania i sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia, skierowanego do pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich” przeprowadzonym jako zamówienie na usługi społeczne, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w dniu 23 listopada 2018r. zawarł umowę
na kwotę 16 500,00 z Wykonawcą:

GOWIT

Małgorzata Witańska

Ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 9/6

05-200 Wołomin

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl.

 

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 749

Data wytworzenia: 2018-11-09 11:15:43
Data publikacji: 2018-11-09 11:16:14
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 12:13:15
Zarchiwizowano: 2020-05-29 12:13:15

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 12:13:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2019-11-25 09:51:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Zmiana statusu na zakończone.
2018-12-03 14:17:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja o wyborze oferty
2018-11-20 12:28:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.