Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2020-07-22
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttps://www.opole.uw.gov.pl/
NIP organizatora7541116953
CPV79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
Numer przetargu i/lub jego pozycjaWZO.272.1.2020
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

                                                                                                                                                                                                                          Opole, dnia 23 lipca 2020 r.
Dotyczy: Unieważnienia zapytania ofertowego WZO.272.1.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. na
„Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu”


W opisie przedmiotu zamówienia nieprawidłowo określono częstotliwość pełnienia
zadań Inspektora Ochrony Danych. W związku z koniecznością uszczegółowienia opisu
przedmiotu podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w powyższej sprawie.

Podpisano przez:

Przewodniczącą
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu
Magdalena Kowalewska.

 

 

 

Znak sprawy: WZO.272.1.2020                                                                                                                                                     Opole, dnia 10 lipca 2020 r.

                                                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – Zamawiający – zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
którego przedmiotem jest:
„Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu”


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Do obowiązków IOD należeć będzie realizacja zadań:
1) określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w szczególności art.39;
2) wynikających z przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;
3) oraz innych zadań dotyczących ochrony danych osobowych zleconych przez
Administratora, w tym m.in.:
a) zapewnienie pomocy Administratorowi w zakresie tworzenia i aktualizacji
dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym m.in. wsparcia w prowadzeniu i
aktualizacji rejestru czynności przetwarzania, analizy ryzyka, klauzul zgód,
obowiązku informacyjnego, umów powierzenia danych osobowych, imiennych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
b) opiniowanie i doradztwo w zakresie procesów wewnętrznych Administratora,
których wprowadzenie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo
danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
c) przygotowywanie propozycji odpowiedzi do osób składających zapytanie
w sprawie przetwarzania ich danych osobowych;
d) monitorowanie zmian w przepisach prawnych i interpretacji organu nadzorczego
dotyczących przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych;
e) współpraca z IT w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z zasadami
ochrony danych stosowanych rozwiązań informatycznych;
f) regularne, co najmniej 1 raz w kwartale wizyty w siedzibie Administratora w celu
wydawania stosownych zaleceń dotyczących funkcjonowania systemu ochrony
danych osobowych i kontroli ich realizacji, a w razie potrzeby częściej.


II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: umowa zawarta zostanie na czas określony
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.


III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagania stawiane osobie pełniącej funkcję IOD:
1) wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: prawo lub zarządzanie
bezpieczeństwem informacji;
2) ukończone studia podyplomowe z wykonywania funkcji administratora
bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych;
3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej i co najmniej
6 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony danych osobowych;
4) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrona
Danych;
5) posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających wiedzę z zakresu
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
6) znajomość obowiązujących europejskich i krajowych przepisów o ochronie danych
osobowych;
7) wiedza fachowa dotycząca prawa i praktyk ochrony danych osobowych;
8) posiadanie certyfikatu Audytora normy PN-EN ISO/IEC 27001.


IV. Wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zapisanych w warunkach
udziału w postępowaniu (pkt III).


V. Zawartość oferty:
Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


VI. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Biurze
Podawczym i/lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: .
w terminie do dnia 22 lipca 2020 r.
VII. Kryteria oceny ofert:
Cena – waga 100%.


VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spełniającemu warunki
udziału w postępowaniu, jeżeli były one określone, którego oferta:
1) spełnia wymagania odnoszące się do przedmiotu objętego zamówieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.


IX. Udzielenie zamówienia:
Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie: umowy zlecenia.


X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Podpisano przez:

Przewodniczącą
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu
Magdalena Kowalewska.

Wytworzył(a): Magdalena Kowalewska
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Opublikował(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Liczba wyświetleń: 131

Data wytworzenia: 2020-07-10 12:31:38
Data publikacji: 2020-07-10 12:32:01
Ostatnio aktualizował(a): Łukaszczykiewicz Andrzej
Data ostatniej zmiany: 2020-07-23 14:13:21

Historia zmian artykułu:
2020-07-23 14:13:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej, Edycja artykułu
2020-07-10 12:37:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej, Edycja artykułu
2020-07-10 12:34:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej, Edycja artykułu
2020-07-10 12:33:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łukaszczykiewicz Andrzej, Edycja artykułu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.