Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

PJM, SJM, SKOGN - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

 

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

 • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
 • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok(at)opole(.)uw(.)gov(.)pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP

   Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka     lub   /55s5j1nbiz/SkrytkaESP

 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, I piętro, pokój nr 151.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Wojewody Opolskiego, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Opolski Urząd Wojewódzki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

WPIS DO REJESTRU TŁUMACZA

Wojewoda Opolski prowadzi i udostępnia rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi tłumacza na obszarze województwa opolskiego. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Informacje szczegółowe znajdują się w Karcie usługi .

Poniżej dokumenty udostępniane przez Urząd, niezbędne do wykonania usługi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email:
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • umówienia spotkania z tłumaczem,
 • prowadzenia i publikacji „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych”.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art. 12 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą również publikowane na stronie BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:                   Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez 10 lat.  
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie niewpisanie Pani/Pana do Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 6. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 11002

Data wytworzenia: 2014-11-12 16:25:26
Data publikacji: 2014-11-12 16:25:29
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-01-23 13:56:27

Historia zmian artykułu:
2020-01-23 13:56:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja wyciągu z rejestru tłumaczy
2020-01-13 09:05:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-12-16 08:45:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja wyciągu z rejestru
2018-08-23 12:21:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-23 12:19:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-23 12:17:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-23 12:01:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-23 11:56:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-08-23 11:54:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-11-22 14:16:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja rejestru tłumaczy
2017-11-08 09:44:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Buba Marcin , Zmina technologii wyświetlania filmu.
2017-10-10 08:35:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-10-10 08:04:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2017-04-07 09:57:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja rejestru tłumaczy
2017-03-13 07:36:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja wykazu tłumaczy
2016-10-21 08:22:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Aktualizacja wykazu tłumaczy
2016-10-10 14:49:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja rejestru tłumaczy
2016-09-21 08:37:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Edycja artykułu
2016-09-21 08:35:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, Aktualizacja rejestru tłumaczy.
2016-05-18 14:17:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja rejestru
2016-01-14 12:48:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja informacji
2015-11-30 14:53:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja.14
2015-11-30 10:53:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja w.14
2015-11-30 09:27:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie obrazu 2
2015-11-30 09:12:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artykułu
2015-11-30 09:03:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2015-11-30 08:58:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2015-09-29 12:28:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-26 13:34:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2014-11-25 10:47:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2014-11-25 09:45:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-25 09:41:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-25 09:38:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-19 22:11:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-13 11:34:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:48:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:47:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:47:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:43:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:42:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:18:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 09:08:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2014-11-13 08:50:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1
2014-11-13 08:47:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1
2014-11-13 08:43:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1
2014-11-13 08:36:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-13 08:29:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-12 18:21:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 18:19:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 18:18:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2014-11-12 18:13:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.