Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-09-11
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego; 48820000-2 - Serwery
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.16.2018.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium12 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.16.2018.MP                                                                                    Opole, dnia 20 września 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.09.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 30.08.2018 r. pod numerem 610896-N-2018

pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty – 60 %,
  • zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy – 40 %;

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

ADT GRUP Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35;

za cenę 599 010,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%  (1 % = 1 pkt)

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy

Łączna liczba punktów

1

ADT Grup Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

599010,00

C =  ---------  x 60 = 60 pkt

599010,00

Zgodnie z SIWZ

12 miesięcy = 40 pkt

100 pkt

      Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.).

Podpisano: Dyrektor Generalny  Oplskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.16.2018.MP                                                                     Opole, dnia 11 września 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 11 września 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 580 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy

1

ADT Grup Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

599 010,00

12 miesięcy

 

Ponadto Wykonawca w swojej ofercie potwierdził: termin gwarancji – 5 lat, termin realizacji zamówienia - do 60 dni od dnia podpisania umowy oraz termin płatności - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i po podpisaniu protokołu stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisano: Dyrektor Generalny  Oplskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.16.2018.MP                                                                       Opole, dnia 6 września 2018 r.

 Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację  Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz.

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy OPZ:

Zamawiający opisuje: „2.4 Dostawa 3 szt. systemów operacyjnych Microsoft Windows Server Datacenter spełniających niżej wymienione minimalne parametry:

  1. Licencja minimum Microsoft Windows Server 2016 Datacenter umożliwiająca na instalowanie nieograniczonej liczby wirtualnych systemów operacyjnych na fizycznym serwerze z pkt. 2.1.
  2. Licencja grupowa.”

Czy zamawiający dopuści aby wyżej opisane licencje, były przypisane do serwerów oferowanych w tym postępowaniu?  tzw. licencje OEM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aby licencje były przypisane do serwerów.

Pytanie 2. Dotyczy OPZ :

Zamawiający opisuję: „2.5 Dostawa 1 pakietu licencji dostępowych Windows CAL spełniających niżej wymienione minimalne parametry:

  1. 500 szt. Windows Server minimum 2016 CAL per user (na użytkownika)
  2. Licencja grupowa.”

Czy zamawiający dopuści aby wyżej opisane licencje, były przypisane do serwerów oferowanych w tym postępowaniu?  tzw. licencje OEM

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aby opisane licencje były przypisane do serwerów.

            Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano: Dyrektor Generalny  Oplskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 945

Data wytworzenia: 2018-08-30 14:09:15
Data publikacji: 2018-08-30 14:46:56
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:38:37
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:38:37

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:38:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-10-15 10:45:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Postępowanie zakończone.
2018-09-20 14:57:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-09-11 12:45:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert
2018-09-06 14:30:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki