Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wyświetlono rezultaty 51-75 z 99.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej w GOPS w Komprachcicach, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

KONTROLA PROBLEMOWA W OPS W KLUCZBORKU W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UG Olszanka

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 11 i 13 września 2019 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Porębie, w zakresie standardu usług socjalno – bytowych świadczonych przez Placówkę i przestrzegania praw mieszkańców.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu

Wystąpienie pokontrolne DD SENIOR+ Polska Cerekiew

Kontrola w zakresie realizacji zadania w ramach programu MALUCH+ 2018

Kontrola doraźna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

Kontrola kompleksowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w UM w Namysłowie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w MOPS w Prószkowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w OPS w Byczynie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UM w Paczkowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej TPBA w Jasienicy Górnej z wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2018 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Urzędu Gminy w Pakosławicach, przeprowadzonej z zakresu prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem: jej zgodności z celowym przeznaczeniem, stanem realizacji dotowanych zadań oraz zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UM Ujazd

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w OPS w Białej

Kontrolo problemowa w OPS w Grodkowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej Dziennego Domu Senior + w Głogówku, przeprowadzonej w zakresie standardu warunków lokalowych i zatrudnienia oraz zakresu usług świadczonych przez Placówkę.

Kontrola kompleksowa w OPS w Praszce w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Urzędu Gminy w Skoroszycach, przeprowadzonej z zakresu prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem: jej zgodności z celowym przeznaczeniem, stanem realizacji dotowanych zadań oraz zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontrola kompleksowa w OPS w Łambinowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE w dniach 1 i 3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

Kontrola problemowa w Starostwa Powiatowego w Opolu w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Kontrola problemowa w Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 10819

Data wytworzenia: 2019-03-08 08:48:02
Data publikacji: 2019-03-08 08:48:06
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 08:53:17

Historia zmian artykułu:
2019-03-08 08:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki