Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nazwa oddziału

Oddział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Imię i nazwisko koordynatora

Agnieszka Lubasińska

Justyna Kostuś-Wójcik

Telefon

077/45-24-364

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. Sporządzanie Poświadczeń IPOC do IC na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymanych od IZ RPO WO. W uzasadnionych przypadkach wstrzymywanie procesu certyfikacji;
 2. Weryfikacja elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania/wycofanych po anulowaniu prowadzonej przez IZ w KSI (SIMIK 07-13);
 3. Analiza prognoz płatności otrzymanych od IZ RPO WO;
 4. Wykorzystywanie w procesie certyfikacji danych zawartych w sprawozdaniach i informacjach z realizacji RPO WO;
 5. Gromadzenie i analiza informacji o nieprawidłowościach;
 6. Sporządzanie rocznego planu kontroli oraz koordynacja i nadzór nad jego realizacją;
 7. Przeprowadzanie, kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WO lub instytucjach jej podległych;
 8. Gromadzenie, analizowanie wyników kontroli prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WO, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych i przekazywanie niezbędnych informacji do Oddziału ds. Certyfikacji;
 9. Koordynacja prac w zakresie analizy Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO i instrukcji wykonawczych oraz zmian do instrukcji wykonawczych, zawierających wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej RPO WO, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli, dotyczących realizacji RPO WO; 
 10. Obsługa prac związanych z udziałem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Komitecie Monitorującym RPO WO;
 11. Zbieranie i analiza informacji nt. systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WO.

Wytworzył(a): Lubasińska Agnieszka
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka
Opublikował(a): Lubasińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 2145

Data wytworzenia: 2014-11-13 12:54:57
Data publikacji: 2014-11-13 12:54:59
Ostatnio aktualizował(a): Ciołczyk Urszula
Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 08:02:36
Zarchiwizowano: 2016-11-02 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-11-02 08:02:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Aktualizacja treści zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 151/16 z dnia 28 października 2016 r.
2016-02-19 10:57:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, Zmiana Regulaminu Organizacyjnego OUW w Opolu
2015-10-01 13:31:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ciołczyk Urszula, Usunięto sharer
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki