Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Nazwa oddziału

Oddział Spraw Obywatelskich oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Imię i nazwisko Kierownika

Tomasz Rippel

Telefon

77 45-24-332

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym:
 •  realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej,
 •  wnioskowanie o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości.
 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych.
 2. Prowadzenie spraw dot. odznaczeń państwowych.
 3. Nadzór i kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP, w tym nad rejestracją osób i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 4. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań określonych w ustawach: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
 5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Wydawanie decyzji odwoławczych od decyzji organów gmin w sprawach:
 • obowiązku meldunkowego,
 • dowodów osobistych,
 • odmowy udostępniania danych osobowych,
 • rejestracji stanu cywilnego,
 • zmian imienia i nazwiska,
 • powszechnego obowiązku obrony RP.
 1. Wydawanie potwierdzeń i zaświadczeń w sprawie powoływania i zmiany organów kościelnych osób prawnych.
 2. Unieważnianie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenia.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim:
  - wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego -
    tel. 77 45-24-673, 77 45- 24-319,
  - wydawanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego - tel. 77 45-24-673, 77 45-24-319,
  - przyjmowanie wniosków o nadanie i zrzeczenie obywatelstwa polskiego oraz opiniowanie ich w celu przekazania do MSW - tel. 77 45-24-673, 77 45-24-319.

Wytworzył(a): Średniawska Magdalena
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena
Opublikował(a): Średniawska Magdalena
Liczba wyświetleń: 10737

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:54:03
Data publikacji: 2014-11-12 11:05:51
Ostatnio aktualizował(a): Średniawska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 11:18:06

Historia zmian artykułu:
2016-12-20 11:18:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2016-11-02 09:50:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, aktualizacja
2016-11-02 09:45:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, aktualizacja
2016-08-19 08:54:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana, Edycja tekstu
2015-06-17 11:23:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki