Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”. CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”. Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-07-27
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7451116953
CPV22852000-7 Foldery; 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne; 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW; 79822500-7 Usługi projektów graficznych; 92000000-1 Usługi rekreacyjne – kulturalne – sportowe; 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.14.2018
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.14.2018.MP                                                             Opole, dnia 6 sierpnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”.

CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”.

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonano wyboru oferty nr 2, jako najkorzystniejszej, złożonej przez firmę:

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25, 71-037 Szczecin

za cenę brutto 67 650,00 zł.

W/w oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena oferty – 60 %
  • doświadczenie personelu kluczowego - 40%

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

DOŚWIADCZENIE PERSONELU KLUCZOWEGO

 

40%

Ilość punktów

Razem

1

Fundacja Sztuk Krytycznych

„SU” Zuzanna Paluch

ul. Plutonu Torpedy 27

02-495 Warszawa

 

67650,00

C = ---------------  x 60 =

98 537,10

 

41,40 pkt.

 

Zgodnie z SIWZ

wykonanie 6 działań = 40 pkt

81,40 pkt.

2

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25,

71-037 Szczecin

 

67650,00

C = ---------------  x 60 =

67650,00

 

60 pkt.

 

Zgodnie z SIWZ

wykonanie 6 działań = 40 pkt

100 pkt.

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

BOU.V.272.14.2018.MP                                                             Opole, dnia 6 sierpnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”.

Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonano wyboru oferty firmy:

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25

71-037 Szczecin;

jako najkorzystniejszej, za cenę brutto 104 550,00 zł.

W/w oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena oferty – 60 %
  • gwarancja jakości - 40%,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono n/w oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

GWARANCJA JAKOŚCI

 

40%

Ilość punktów

Razem

3

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25,

71-037 Szczecin

 

104550,00

C = ---------------  x 60 =

104550,00

 

60 pkt.

 

Zgodnie z SIWZ

 

24 m-ce = 0 pkt.

60 pkt.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.14.2018.AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opole, dnia 27 lipca 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

z dnia 17 lipca 2018 r. pn.:

 

„Realizacja projektu własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”.

CZ.1.  Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”.

Cz.2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. o godz.:08:30 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie Cz.1 i Cz.2 zamówienia przeznaczył kwotę: 190 800,00 zł brutto.

 

Do upływu wyznaczonego terminu do składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 3 oferty w zestawieniu jak poniżej:

  • W zakresie Cz. 1 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Doświadczenie osoby koordynatora zespołu ds. działań promocyjnych

- wskazanie ilości zorganizowanych działań promocyjnych

1

Fundacja Sztuk Krytycznych

„SU” Zuzanna Paluch

ul. Plutonu Torpedy 27

02-495 Warszawa

 

98 537,10 zł.

wykonanie 6 działań

2

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25,

71-037 Szczecin

67 650,00 zł.

wykonanie 6 działań

  • W zakresie Cz. 2 zamówienia:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji jakości:

3

SUN&MORE Sp. z o.o.

Ul. Grodowa 25,

71-037 Szczecin

104 550,00 zł

 

w tym:

jednostkowa cena ryczałtowa wykonania 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej:

1 045,50 zł

24 miesiące

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.14.2018.AT                                                                        Opole, dnia 24 lipca 2018 r.

 

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 17.07.2017r. pn.: „Realizacja projektu  własnego Wojewody Opolskiego pn.: „Ścieżki Pamięci Narodowej” w ramach rządowego programu „Niepodległa”.

CZ.1. Działania promocyjne w zakresie opracowania bazy danych miejsc i wydarzeń o znaczeniu historycznym na terenie Województwa Opolskiego oraz stworzenie strony internetowej, organizację konkursu tematycznego i publikację folderu i filmu dotyczącego rządowego programu „Niepodległa”.

  Cz. 2. Opracowanie, wykonanie i montaż 100 tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Województwa Opolskiego na temat wydarzeń i miejsc o znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego.”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz dotyczące części 1 przedmiotu zamówienia, cytowane poniżej:

Pytanie 1:

Czy strona ma być administrowana po oddaniu? jeżeli tak to przez jaki czas?

Odpowiedź 1:

Strona ma być administrowana do 31 grudnia 2018 roku.

Pytanie 2:

Czy jest wykupione lub posiadacie  miejsce na serwerze czy tym też zajmuje się wykonawca?

Odpowiedź 2:

Wykup domeny i miejsca na serwerze na okres 3 lat znajduje się po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy zawartość informacji na mapie będzie dostarczona w jakimś stopniu przez Zamawiających czyli was czy całość jest po naszej stronie i ludzi którzy będą wpisywać swoje sugestie w konkursie?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie będzie dostarczał własnych treści na mapę. Wykonawca po przygotowaniu bazy danych będzie jednak zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego.

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, postanowił w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych, dokonać zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Cz. 1 poprzez dodanie następującego zapisu w Zał. Nr 1a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w poz. 1 tabeli – Stworzenie strony internetowej:

„Strona będzie administrowana przez Wykonawcę do 31 grudnia 2018 roku.”

 

Mając na uwadze konieczność dokonania niezbędnych zmian w ofertach, Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu przedłuża terminy:

  • składania ofert – z dnia 25 lipca 2018 r. godz: 10:00 na dzień 27 lipca 2018 r., godz. 08:15
  • otwarcia ofert – z dnia 25 lipca 2018 r. godz: 10:15 na dzień 27 lipca 2018 r. godz. 08:30

Niniejsze zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.  

 

 

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Izabela Bryja

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 703

Data wytworzenia: 2018-07-17 14:47:38
Data publikacji: 2018-07-17 15:07:54
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:35:52
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:35:52

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:35:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-08-28 09:33:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Postępowanie przetargowe zakończone.
2018-08-06 11:18:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
2018-07-27 12:23:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert
2018-07-24 13:36:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Udzielenie odpowiedzi na pytania do SIWZ + zmiana treści SIWZ
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki