Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap II, cz. 2
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2017-10-06
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.14.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium5 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.14.2017.MP                                                       Opole, dnia 16 październik 2017r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 21.09.2017r. pod numerem 590234-N-2017 na „roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej
i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru) – etap II, cz. 2.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:
    • cena oferty;
    • gwarancja na roboty ogólnobudowlane;
    • termin wykonania przedmiotu zamówienia

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: FHU TABASZEWSKI Wiesław Tabaszewski, z siedzibą: ul. Tkacka 1A/2U, 48-300 Nysa za cenę 228 755,62 zł (brutto).

Wykonawca otrzymał najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych
w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono 1 ofertę:
  1. Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Liczba punktów do przyznania w kryterium GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 20%

36 m-cy = 0 pkt.

48 m-cy = 5 pkt.

54 m-cy = 15 pkt

60 m-cy = 20 pkt

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 20%

X

T = ----------  x 20 %

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1A/2U

48-300 Nysa

228 755,62

C =  ----------------  x 60 = 60

228 755,62

 

36 m-cy = 0 pkt

0

C =  ----  x 20 = 0 pkt

14

60,00

 

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń w holu głównym – parter  OUW oraz na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

 

wz. Dyrektora Generalnego Urzędu

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Małgorzata Parobiec
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 976

Data wytworzenia: 2017-09-21 10:16:43
Data publikacji: 2017-09-21 10:20:09
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:21:13
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:21:13

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:21:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-02-15 12:20:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Edycja statusu zamówienia.
2017-10-17 09:05:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-10-06 13:37:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Dodanie informacji z otwarcia ofert
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki