Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Nazwa oddziału

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Imię i nazwisko Kierownika

Szymon WIENER

Telefon

Tel. 77 4524 715

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym udział w opracowaniu dokumentacji organizacyjnej stałego dyżuru oraz uczestnictwo w treningach i szkoleniach;
 7. zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń o charakterze kryzysowym, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania systemów i środków łączności w stałej gotowości do pracy;
 8. gromadzenie i aktualizowanie baz danych wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności;
 9. współdziałanie z właściwymi komórkami administracji zespolonej i niezespolonej, organizacjami pozarządowymi itp. w sytuacjach kryzysowych;
 10. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa;
 11. przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 12. uruchamianie procedur na wypadek sytuacji kryzysowej;
 13. prowadzenie treningów w zakresie prognozowania skażeń wg normy ATP-45B, w tym udział w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 14. współdziałanie z właściwymi organami w zakresie krajowego przewozu towarów niebezpiecznych na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 15. planowanie, organizowanie i szkolenie (treningi) jednostek systemu wykrywania i alarmowania (SWA);
 16. realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej województwa;
 17. uruchomienie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
 18. nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania sieci łączności radiowej zarządzania wojewody na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa;
 19. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z modernizacją, konserwacją i utrzymaniem w sprawności wojewódzkiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności;
 20. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia nowoczesnej łączności dla potrzeb kierowania akcją ratunkową i sprawnego obiegu informacji;
 21. udział w organizacji i szkoleniu jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 22. dokonywanie uzgodnień rejonowych planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz planów operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Wytworzył(a): Śmiech Wiesław
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław
Opublikował(a): Śmiech Wiesław
Liczba wyświetleń: 1191

Data wytworzenia: 2014-11-12 11:45:29
Data publikacji: 2014-11-12 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 12:14:13
Zarchiwizowano: 2014-11-12 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2014-11-12 12:14:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław, V1
2014-11-12 11:59:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław, Wersja kolejna
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki