Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 27.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w UM w Głubczycach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kontrola realizacji zadania w ramach programu MALUCH+ 2018

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli z zakresu realizacji zadania w ramach programu MALUCH+ 2018

Wystąpienie z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu .

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UG w Pokoju

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki Zgromadzenia Córek Św. Kamila w Sławicach

Wystąpienia Pokontrolnego z kontroli kompleksowej w OPS w Turawie

Wystąpienie pokontrolne do p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju z kontroli kompleksowej Dziennego Domu „Senior+” w Pokoju w zakresie standardu warunków lokalowych i zatrudnienia oraz zakresu usług świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli z zakresu realizacji zadania w ramach programu MALUCH+ 2017 (Gmina Zawadzkie)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie, przeprowadzonej w zakresie zgodności kwalifikacji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie z kwalifikacjami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

kontrola problemowa w Gminnej Spółce Wodnej w Popielowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jakubowicach.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Opolu

Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu „Senior+” w Polskiej Cerekwi

Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Niemodlinie

Sprawozdanie z kontroli dorażnej

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne do Kierownika „Rezydencji Seniora Edessa”” w Ładzy

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu z kontroli kompleksowej w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli z zakresu realizacji zadania w ramach Programu MALUCH–edycja 2016, Moduł 2

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich z zakresu przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wytworzył(a): Bińkowska Sylwia
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia
Opublikował(a): Bińkowska Sylwia
Liczba wyświetleń: 776

Data wytworzenia: 2017-10-11 08:22:54
Data publikacji: 2017-10-11 08:22:58
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2020-05-26 11:15:57
Zarchiwizowano: 2020-05-26 11:15:57

Historia zmian artykułu:
2020-05-26 11:15:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki