Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
„Zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-11-02
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV32420000-3; 50312300-8
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.18.2018
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetargubudżet państwa

 

BOU.V.272.18.2018.AM                                                                                                                                       Opole, dnia 5 listopada 2018 r.

 

                                                                                                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 5 listopada 2018 r. dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

ADT Group Sp. z o. o.
ul. Poleczki 36
02-822 Warszawa

jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 26 808,94 zł
brutto: 32 975,00 zł


Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • CENA  –   60 %                       
  • OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO WYKONAWCY -  40 %  

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty, niepodlegające odrzuceniu:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium

CENA 60 %

                                  C min.
                         
C =  --------------- x 60
                                 
 C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium OKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO WYKONAWCY

3 m-ce -  0 pkt

6 m-cy - 20 pkt

12 m-cy - 40 pkt

Łączna liczba punktów

1

IT ARTE Sp. z o.o. Sp. k

ul. Zielona 37

00-108 Warszawa

        32975,00
C = ---------------- x 60 = 59,97    
        32993,77

12 miesięcy - 40

99,97

2

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

        32975,00
C = ---------------- x 60 = 60,00    
        32975,00

12 miesięcy - 40

100,00

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.18.2018.AM                                                                                                   Opole, dnia 2 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

„Zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 2 listopada 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 33 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji

1

IT ARTE Sp. z o.o.

ul. Zielona 37

00-108 Warszawa

32 993,77

12 miesięcy

2

ADT Group Sp. z o.o.

ul. Poleczki 36

02-822 Warszawa

32 975,00

12 miesięcy

 

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „Informacji z otwarcia ofert” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Podpisano: Z upoważnienia Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 567

Data wytworzenia: 2018-10-25 14:45:51
Data publikacji: 2018-10-25 14:57:59
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:55:56
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:55:56

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:55:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2020-05-29 11:41:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-12-12 14:45:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2018-11-05 15:21:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-11-02 12:43:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki