Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kompletny wniosek wraz z odciskami palców można złożyć wyłącznie podczas umówionej wizyty.

Rezerwacja wizyty: http://webqms3.pl/ouw/public/

 

 

Regulamin rezerwacji internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 1. Dokonując rezerwacji wizyty w polu "Imię i nazwisko" należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/uzupełnienia/odcisków palców, odbiór karty pobytu/innych dokumentów.
 2. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 3. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać dane, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz adres email.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy przybyć do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 6. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób ( w tym małoletnich dzieci). W przypadku składania wniosków o zezwolenie na pracę można złożyć maksymalnie do 5 wniosków dziennie. Na złożenie każdego z wniosków należy dokonać odrębnej rezerwacji na dzień i godzinę.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta w sprawach cudzoziemców, dokonując rezerwacji internetowej należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby której dotyczy wniosek.
 12. Wskazanie nazwy firmy oraz numeru NIP  jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę.
 13. Dokonanie rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do złożenia wniosku w sprawach cudzoziemców, dotyczących legalizacji pobytu, przedłużenia zezwolenia na pracę oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
 14. INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,45-082 Opole.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu pod adresem: iod[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

[] warunkiem internetowej rezerwacji wizyty i wynika z udzielonej zgody,

[] dobrowolne, jednak niezbędne do internetowej rezerwacji wizyty; cofnięcie zgody uniemożliwi rezerwację wizyty.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji, potwierdzam zapoznanie się z informacją o prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

Wytworzył(a): Kamińska Bogusława
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława
Opublikował(a): Kamińska Bogusława
Liczba wyświetleń: 18336

Data wytworzenia: 2018-08-03 13:44:38
Data publikacji: 2018-08-03 13:44:41
Ostatnio aktualizował(a): Radosz-Adamek Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-13 14:17:58

Historia zmian artykułu:
2020-02-13 14:17:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Radosz-Adamek Katarzyna, aktualizacja
2019-06-25 14:47:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 4
2019-06-25 14:44:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 3
2019-04-18 09:10:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 3
2019-03-27 08:48:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, wersja 2.
2018-11-08 10:39:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 2
2018-08-24 08:01:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 2018-08-24
2018-08-03 13:45:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, Zmiana tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki