Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Przebudowa parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Przebudowa parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-05-28
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten; 45400000-1; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.8.2018.AT
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium30 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

BOU.V.272.8.2018.MP                                                          Opole, dnia 11 czerwca 2018 r.

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

 

      Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 11 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 8 maja 2018 r. pod numerem 554736-N-2018 pn.: „Przebudowa parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
 • cena,
 • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

ENERGOPOL TRADE OpoleSp. z o.o.

ul. Gosławicka 2

45-446 Opole

za cenę 1 330 000,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. W w/w postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium TERMIN 40%

X

T = ----------  x 40

Y

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Zakład Remontowo-Budowlany s.c. „A&S”

Janusz M. Adamów-

Renata Adamów

ul. Polna 4A

48-250 Twardawa

1 330 000,00

C =  ------------------  x 60 = 40,8 pkt

1 953 632,25

5

C =  ----------  x 40 = 5,0 pkt

40

45,8 pkt.

2

ENERGOPOL TRADE Opole  Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2

45-446 Opole

1 330 000,00

C =  ------------------  x 60 = 60,0 pkt

1 330 000,00

40

C =  ----------  x 40 = 40,0 pkt

40

100 pkt

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.8.2018.AT                                                                                                                                                                                                                    Opole, dnia 28 maja 2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 8 maja 2018 r. pn.: „Przebudowa parteru niższej części budynku opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca.”

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godz.: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę:
1 333 701,25 zł brutto.

 

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 2 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

Zakład Remontowo-Budowlany s.c. „A&S”

Janusz M. Adamów-

Renata Adamów

ul. Polna 4A

48-250 Twardawa

1 953 632,25 zł.

155 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 5 dni)

2

ENERGOPOL TRADE Opole  Sp. z o.o.

ul. Gosławicka 2

45-446 Opole

1 330 000,00 zł.

120 dni od dnia podpisania umowy

(skrócenie o 40 dni)

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

 

 

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Izabela Bryja

 

 

 

 

 

 

 

BOU.V.272.8.2018.MP                                                                            Opole, dnia 21 maja 2018 r.

 

     Wykonawcy

     którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.03.2018 r. „Przebudowa parteru niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca”

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz.

Zamawiający informuje, że na stronie BIP zamieszcza:

 • odpowiedż na zapytania do treści SIWZ,
 • poprawiony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,
 • uzupełniony przedmiar robót,
 • zestawienie stolarki drzwiowej,
 • inwentaryzację (plik dwg),
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W związku z prawidłowym przygotowaniem ofert oraz wprowadzeniem niezbędnych  zmian w ofertach, na skutek udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ, Zamawiający przedłuża terminy:

- składania ofert z dnia 23 maja 2018 r. godz:10:00 na dzień 28 maja 2018 r. na godz.: 10:00

oraz

- otwarcia ofert z dnia 23 maja 2018 r. godz:10:15 na dzień 28 maja 2018 r. na godz.: 10:15.

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1200

Data wytworzenia: 2018-05-08 14:16:24
Data publikacji: 2018-05-08 14:29:45
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:35:00
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:35:00

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:35:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-07-26 13:28:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zmiana statusu postępowania: zakończone
2018-06-11 09:54:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2018-05-28 16:05:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert.
2018-05-21 14:32:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.