Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Rejestr lekarzy odbywających specjalizację na obszarze województwa opolskiego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej
Menu pomocnicze

Nazwa rejestru

 

Rejestr lekarzy odbywających specjalizację na obszarze województwa opolskiego

Podstawa prawna powstania rejestru

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 415)

Zakres danych gromadzonych w rejestrze

 

Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej określonego układu danych:

 1. numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:

a) dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członem identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.5)),

b) czternastoznakowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2,

c) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

 1. imię (imiona) i nazwisko lekarza;
 2. miejsce i data urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;
 3. numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 4. obywatelstwo (obywatelstwa);
 5. numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej;
 6. numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
 7. posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;
 8. numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;
 9. tryb odbywania i zasady finansowania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego przez lekarza cudzoziemca;
 10. data i numer skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz nazwa organu kierującego; numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur medycznych;
 11. nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której jest odbywane szkolenie specjalizacyjne;
 12. imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadana specjalizacja i zajmowane stanowisko oraz dane, o których mowa w pkt 4;
 13. data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 14. data przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone albo skrócone;
 15. data i wynik PES w zakresie uzyskanej specjalizacji;
 16. adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne, tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania szkolenia specjalizacyjnego;
 17. adnotacja dotycząca wykreślenia lekarza z rejestru.

 

Sposób udostępniania danych z rejestru

 

Na wniosek złożony w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej który zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych wpisanych do rejestru;
 2. uzasadnienie interesu prawnego do uzyskania danych wpisanych do rejestru;
 3. określenie zakresu danych i wskazanie okresu, którego mają dotyczyć udostępniane dane;
 4. wskazanie sposobu udostępnienia danych oraz podanie odpowiednio adresu do korespondencji albo adresu poczty elektronicznej;
 5. własnoręczny podpis, w przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej;
 6. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej.

 

Lik do rejestru*

 -

Wytworzył(a): Jaskiernia Justyna
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 3647

Data wytworzenia: 2014-11-12 14:57:21
Data publikacji: 2014-11-12 14:57:23
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 14:57:23

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.