Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Remont dachu budynku nr 2 w Luboszycach zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiej Bazy Magazynowo - Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Remont dachu budynku nr 2 w Luboszycach zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiej Bazy Magazynowo - Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2018-09-03
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7451116953
CPV45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.2500.6.2018.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.2500.6.2018.MP                                                                                                                     Opole, dnia 23.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: realizacji zamówienia obejmującego wykonanie remontu dachu budynku nr 2 w Luboszycach zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiej Bazy Magazynowo - Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej.

 1. Zamawiający:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 1. Zakres zamówienia:

Remont dachu budynku nr 2 w Luboszycach zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiej Bazy Magazynowo - Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej.

Powierzchnia dachu: 188 m².

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. docieplenie dachu wełną mineralną o łącznej grubości 25 cm,
 2. pokrycie dachu 3 warstwami papy termozgrzewalnej,
 3. remont istniejących kominów,
 4. wykonanie dwóch nowych kominów wentylacyjnych (od poziomu stropodachu nad I piętrem),
 5. montaż nowych rynien z tymczasowym podłączeniem do istniejących rur spustowych,
 6. wykonanie instalacji odgromowej na dachu z podłączeniem do istniejących przewodów uziemniających,
 7. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących obejmujących miedzy innymi obróbki blacharskie, roboty demontażowe, zabezpieczenie terenu budowy itp.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przedmiotowego obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – Andrzej Dominiak tel. 77 45 24 434; tel. kom. 603 689 019.

 1. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
 1. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na wykonane roboty: 5 lat
 1. W zakresie doświadczenia zawodowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia i wartości co najmniej 50 000 zł brutto.

W ofercie należy podać rodzaj robót, ich wartość, czas realizacji oraz podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane. Na potwierdzenie powyższego należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 1. Zamawiający wymaga, aby funkcję kierownika budowy pełniła osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz była członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum 2 osoby realizujące zamówienie w zakresie robót budowlanych.

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W przypadku niezapewnienia w trakcie realizacji zamówienia w/w osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień niezatrudniania każdej z osób na podstawie umowy o pracę.

 1. Ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Zamawiający wymaga podania w ofercie w szczególności ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych danych zawartych w formularzu ofertowym.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 221, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10.00.

Kopertę należy opisać: Biuro Obsługi Urzędu - Oferta na remont dachu budynku nr 2 w Luboszycach - Nie otwierać przed dniem 03.09.2018r. godz. 10.00

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
 1. Agnieszka Tatarzyńska - Kierownik Oddziału Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 77/45 24 327
 2. Andrzej Dominiak - Zastępca kierownika Oddziału Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 77 45 24 434; tel. kom. 603 689 019.
 3. Małgorzata Parobiec – Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Inwestycji i Administracji, tel.: 77/45 24 221

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 •  
 1. Dokumentacja projektowa
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 628

Data wytworzenia: 2018-08-23 14:11:57
Data publikacji: 2018-08-23 14:31:31
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 12:26:58
Zarchiwizowano: 2020-05-29 12:26:58

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 12:26:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2019-05-27 09:36:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zadanie zakończone.
2018-08-23 14:34:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Dodanie załącznika.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.