Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego), etap III - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego), etap III
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-04-09
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.7.2018
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium30 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet państwa

 

BOU.V.272.7.2018.MP                                                                                                                                                         Opole, dnia 24.04.2018 r.                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap III.

 

      Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 22.03.2018 r. pod numerem 533905-N-2018 pn.: Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap III.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena,
  • gwarancja,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty

za cenę 1 167 270,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 20%

5 lat = 0 pkt.

6 lat = 5 pkt.

7 lat = 15 pkt

8 lat = 20 pkt

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia

punktów w kryterium

TERMIN 20%

X

T = ----------  x 20

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 23 B

87-100 Toruń

1 167 270,00

C =  ------------------  x 60 = 38,8

1 803 911,85

6 lat = 5 pkt

45

C =  -------  x 20 = 20

45

63,8

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

1 167 270,00

C =  ------------------  x 60 = 60

1 167 270,00

6 lat = 5 pkt

10

C =  --------  x 20 = 4,44

45

69,44

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1A/2U

48-300 Nysa

1 167 270,00

C =  ------------------  x 60 = 57,2

1 224 573,57

5 lat = 0 pkt

0

C =  -------  x 20 = 0

45

57,2

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.7.2018.MP                                                                         Opole, dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pn. „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet

w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

(od strony Amfiteatru Opolskiego), etap III”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje że w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 1 226 952,36 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 3 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowana gwarancja

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 23 B

87-100 Toruń

1 803 911,85

6 lat

165 dni

(skrócenie o 45 dni)

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

1 167 270,00

6 lat

200 dni

(skrócenie o 10 dni)

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1a/2u

48-300 Nysa

1 224 573,57

5 lat

210 dni

(skrócenie o 0 dni)

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

BOU.V.272.7.2018.MP                                                                            Opole, dnia 29 marca 2018 r.

 

 

     Wykonawcy

     którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 22.03.2018 r. pn. „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego), etap III”

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w dniu 28.03.2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ, którego treść i odpowiedź zamieszczamy poniżej.

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej zamieszczony został kosztorys na pakiet 6 okienny.

Czy aby prawidłowo obliczyć wartość oferty należy wszystkie ilości kosztorysu pomnożyć przez 162 szt. okien?

Odpowiedź:

Załączony do SIWZ przedmiar robót obejmuje zakres robót dla pakietu 6 – okiennego. Do przybliżonego określenia zakresu robót należy przyjąć, że 162 okna stanową 27 pakietów 6-okiennych (162/6 = 27).

Informujemy, że uwagi na usytuowanie ścianek działowych między pokojami, nie wszystkie 162 okna będące przedmiotem zamówienia wchodzą w skład pełnych 6-okiennych pakietów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na indywidualny charakter zamówienia, Wykonawca winien dokonać wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej i oględzin, a przedmiar robót na potrzeby wyceny potraktować jedynie jako element pomocniczy, a nie podstawowy.

Zamawiający informuje, że w/w odpowiedź na pytanie stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1146

Data wytworzenia: 2018-03-22 12:53:47
Data publikacji: 2018-03-22 13:17:58
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:30:51
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:30:51

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:30:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-05-08 14:33:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zakończenie postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty. Udzielenie zamówienia.
2018-04-24 12:27:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-04-09 14:00:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert
2018-03-29 13:10:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedź na pytania do SIWZ.
2018-03-22 13:30:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Publikacja załączników.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.