Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-04-23
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole,uw.gov.pl
NIP organizatora7451116953
CPV45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.5.2018.AM
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium15 000,00 zł
Źródło przetargubudżet państwa,współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

  

      

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.5.2018.AM                                                                     Opole, dnia 8 maja 2018 r.

 

 

                                                                                                                                                                        Według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca

     

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 8 maja 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 06.04.2018 r. pod numerem 539947-N-2018 pn.: Renowacja
i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena,
  • gwarancja,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty

za cenę 546 120,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 20%

5 lat = 0 pkt.

6 lat = 5 pkt.

7 lat = 15 pkt

8 lat = 20 pkt

1 % = 1 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium

TERMIN WYKONANIA 20%

X

T = ----------  x 20

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 23 B

87-100 Toruń

546 120,00

C =  ------------------ x 60 = 46,21

709 122,06

6 lat = 5 pkt

30

C =  ----------  x 20 = 20 pkt

30

71,21

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

546 120,00

C =  ------------------  x 60 = 60

546 120,00

6 lat = 5 pkt

30

C =  ----------  x 20 = 20 pkt

30

85,00

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1A/2U

48-300 Nysa

546 120,00

C =  ------------------ x 60 = 50,98

642 685,11

6 lat = 5 pkt

15

C =  ----------  x 20 = 10 pkt

30

65,98

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Malinowska, Inspektor Wojewódzki OIiA Biura Obsługi Urzędu OUW, tel.: 077/45-24-221.

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.; Ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń
  2. MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski; Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty
  3. FHU TABASZEWSKI Wiesław Tabaszewski, ul. Tkacka 1A/2U, 48-300 Nysa

 

Podpisano: Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

 

 

„Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji”,

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

 

BOU.V.272.5.2018.AM                                                                        Opole, dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pn. „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej i drewnianych rolet w niższej części budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na potrzeby utworzenia Centrum Obsługi Cudzoziemca”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 661 017,66 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 3 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto zł

Zaoferowana gwarancja

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23 B

87-100 Toruń

709 122,06

6 lat

120 dni

(skrócenie o 30 dni)

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

546 120,00

6 lat

120 dni

(skrócenie o 30 dni)

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1a/2u

48-300 Nysa

642 685,11

6 lat

135 dni

(skrócenie o 15 dni)

Ponadto Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Malinowska Agnieszka
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka
Opublikował(a): Malinowska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 981

Data wytworzenia: 2018-04-06 13:13:16
Data publikacji: 2018-04-06 13:42:27
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:32:33
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:32:33

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:32:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-06-06 11:08:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Postępowanie zakończone.
2018-05-08 13:16:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-04-23 14:29:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Malinowska Agnieszka, Informacja z otwarcia ofert

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.