Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap IV - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap IV
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-06-04
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.8.2019
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium25 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

BOU.V.272.8.2019.MP                                                                             Opole, dnia 14 czerwca 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap IV.

      Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 13.06.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 20.05.2019 r. pod numerem 546016-N-2019 pn.: Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – etap IV.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

  • cena,
  • gwarancja,
  • termin wykonania przedmiotu zamówienia,

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58; 12-120 Dźwierzuty

za cenę 1 016 964,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ------------------ x 60

C bad.

 

1 % = 1 pkt

Ilość punktów do zdobycia w kryterium GWARANCJA 30%

 

5 lat = 0 pkt

6 lat = 10 pkt

7 lat = 20 pkt

8 lat = 30 pkt

Wzór obliczenia punktów w kryterium

TERMIN WYKONANIA 10%

X

T = ----------  x 10

Y

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 23B

87-100 Toruń

1 016 964,00

C =  ------------------  x 60 = 50,41

1 210 504,50

Wykonawca nie zaznaczył w ofercie okresu gwarancji. Zgodnie z SIWZ Zamawiający przyjął że Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji tj.5 lat

5 lat = 0 pkt

30

C =  ----------  x 10 = 10 pkt

30

60,41

2

MAZUR KOLOR

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58

12-120 Dźwierzuty

1 016 964,00

C =  ------------------  x 60 = 60

1 016 964,00

8 lat = 30 pkt

30

C =  ----------  x 10 = 10 pkt

30

100

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

ul. Tkacka 1A/2U

48-300 Nysa

1 016 964,00

C =  ------------------  x 60 = 58,16

1 049 181,03

8 lat = 30 pkt

30

C =  ----------  x 20 = 10 pkt

30

98,16

 

            Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.opole.uw.gov.pl

Podpisano

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.8.2019.AT                                                                          Opole, dnia 4 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 4 czerwca 2019r. pn.: „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap IV”

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz.: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę:
1 265 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęły 3 oferty w zestawieniu jak poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty ogólnobudowlane

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23B

87-100 Toruń

1 210 504,50 zł.

Wykonawca nie zaznaczył w ofercie okresu gwarancji.

Zamawiający przyjął wobec tego, że Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji –

 5 lat

120 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 30 dni)

2

Mazur Kolor

Zakład Produkcyjny

Bolesław Dąbrowski

Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty

1 016 964,00 zł.

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

120 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 30 dni)

3

FHU TABASZEWSKI

Wiesław Tabaszewski

Ul. Tkacka 1a/2u

48-300 Nysa

1 049 181,03 zł

Maksymalny okres gwarancji – 8 lat

120 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie o 30 dni)

Wykonawcy w swoich ofertach potwierdzili termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie odbioru robót.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.8.2019.MP                                                                            Opole, dnia 24 maja 2019 r.

 

     Wykonawcy,  którzy pobrali Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap IV”

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.05.2019 r.:

Pytanie:

W zestawieniu  stolarki ilość okien np. Pietro I pok. 104a okno 04 ilość  3szt - 7 okienny - oznacza to, że okno 04 o wymiarach 7300*1780 jest w ilości  3 szt., czyli łącznie jest  38,99m2 =  Pietro  I pok. 104a okno 04. Licząc tak łącznie stolarki skrzynkowej do renowacji  jest ok  1590m2  ? 

Okno 03 ma wymiar  6230*1780 i jest to  1szt wg. zestawienia stolarki  ?

Okno 04 ma wymiar  7300*1780 i jest to  1szt wg. zestawienia stolarki ?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową okno O4 o wymiarze 7300*1780 oznacza zestaw okienny 7-skrzydłowy. Powierzchnia 3 szt. okien z tego zestawu wynosi 3/7 powyższego wymiaru tj. (7,30 x 1,78) / 7 = 1,86 m2 x 3 szt. = 5,57 m2

Zgodnie z dokumentacją projektową, okno O3 o wymiarze 6230 x 1780 oznacza zestaw okienny 6-skrzydłowy. Powierzchnia 1 okna z tego zestawu wynosi 1/6 powyższego wymiaru.

Okno O4 o wymiarze 7300*1780 oznacza zestaw okienny 7-skrzydłowy. Analogicznie powierzchnia 1 okna z tego zestawu wynosi 1/7 powyższego wymiaru.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 945

Data wytworzenia: 2019-05-20 10:39:17
Data publikacji: 2019-05-20 11:31:30
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-07-08 12:32:45

Historia zmian artykułu:
2019-07-08 12:32:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona.
2019-06-14 11:11:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-06-04 14:38:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert.
2019-05-24 13:16:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedzi na pytania z dn. 24.05.2019 r.
2019-05-20 11:38:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.