Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby OUW w Opolu; Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123; Cz. 2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby OUW w Opolu; Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123; Cz. 2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-09-12
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV64211100-9; 64216000-3
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.14.2019.AT
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

 

 BOU.V.272.14.2019.AT                                                                                                                                                                                                                   Opole, dnia 18 września 2019 r.

 

        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

             

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 17 września 2019 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez NETIA S.A., Ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 320 481,95 zł

brutto: 394 192,80 zł

 Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

                  a) Cena – 60 %                                                                                                                                

b) Czas dostarczenia urządzenia zastępczego – 40%                                                                      

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość 100 punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

    C min.

C =  ------------------  x 60 % x 100

    C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów w kryterium: Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę Czas Dostarczenia Urządzenia Zastępczego

 

 

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

1

NETIA S.A.

Ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

         394 192,80

C =  ------------------  x 60 % x 100 = 60 pkt.

         394 192,80

Poniżej 13 godzin

tj. do 12 godzin

– 40 pkt

100 pkt

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urządu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.14.2019.AT                                                                                                                                                                                                                   Opole, dnia 16 września 2019 r.

 

                                                                                             

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123

- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

             

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 16 września 2019 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto: 33 998,01 zł

brutto: 41 817,55 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

   a) Cena – 60 %                                                                                                                                

b) SLA na nr 112 oraz 999 – 40%                         

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość 100 punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W w/wym. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

    C min.

C =  ------------------  x 60 % x 100

    C bad.

1 % = 1 pkt

Ilość punktów w kryterium SLA na nr 112 oraz 999

 

 

 

1 % = 1 pkt

Łączna liczba punktów

 

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

            41 817,55

C =  ------------------  x 60 % x 100 = 60 pkt.

            41 817,55

99,8 % (rozumiany jako nie więcej niż sumaryczna niedostępność łącza w ciągu roku) – 40 pkt

100 pkt

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urządu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.14.2019.AT                                                                                                                                                                                                                   Opole, dnia 13 września 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 23.08.2019 r. pn.:

„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123;

Cz. 2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. o godz.: 10:15 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie:

- Cz. I zamówienia kwotę 60.000,00 zł brutto;

- Cz. II zamówienia kwotę 408 000,00 zł brutto

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły następujące oferty, zgodnie
z poniższym zestawieniem:

CZ.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123;

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę SLA na nr 112 oraz 999

2

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Netto: 33 998,01 zł

 

Brutto: 41 817,55  zł

 

99,8 % rozumiany jako nie więcej niż sumaryczna 12 godzinna niedostępność łącza w ciągu roku

 

CZ.2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę Czas Dostarczenia Urządzenia Zastępczego 

1

NETIA S.A

Ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Netto: 320 481,95 zł

 

Brutto: 394 192,80 zł

 

Poniżej 13 godzin

tj. do 12 godzin

 • Termin wykonania zamówienia:

CZ.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123od 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2023 r. do godz. 23:59, w tym termin aktywacji usługi: od 01.12.2019 r. od godz. 00:00.

Cz.2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu od 01.12.2019r. do dnia 30.11.2023 r. do godz. 23:59, w tym  termin aktywacji usługi: 01.12.2019r. godz. 00:00.

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej „INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT” winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urządu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.14.2019.AT                                                                        Opole, dnia 5 września 2019r.

 

Wykonawcy,

      którzy pobrali

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 23.08.2019 r. pn.:

„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123;

Cz. 2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 28 sierpnia i 30 sierpnia 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi. Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PzpZamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

Udzielone odpowiedzi i zmienione załączniki znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz dokonaną w powyższym zakresie zmianą treści SIWZ, Zamawiający  - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy:

 • składania ofert - z dnia 9 września 2019 r. godz.: 10:00 na dzień 12 września 2019 r., godz.: 10:00
 • otwarcia ofert – z dnia 9 września 2019 r. godz.: 10:15 na dzień 12 września 2019 r., godz. 10:15.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.14.2019.AT                                                                        Opole, dnia 27 sierpnia 2019r.

 

Wykonawcy,

                                       którzy pobrali Specyfikację

                        Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego z dnia 23.08.2019 r. pn.:

„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.1. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu ul. Oleska 123;

Cz.2. Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ :

 1. w Zał. Nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla cz. 1 zamówienia, poprzez wprowadzenie § 11 do wzoru umowy, zawierającego zapisy odnoszące się do klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w następującym brzmieniu:

§ 11 Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
  1. wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:

a)  stawki podatku od towarów i usług,

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2018 r., poz. 2177)

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania usług przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, może ulec zmianie (może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od skali wpływu powyższych zmian na koszty realizacji usług;

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz ze wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji umowy oraz określeniem stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.

4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą mieć wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c – odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić także Zamawiający, z co najmniej 30 dniowym uprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowych zapisów.”

 1. w Zał. Nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla cz. 1 zamówienia,

poprzez modyfikację § 12 „Dopuszczalne zmiany umowy”- w zakresie wprowadzenia zapisów odnoszących się do klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, który otrzymuje brzmienie:

„1. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym przypadku:

1) zmiany w zakresie modelu lub oprogramowania oferowanego urządzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, który spełniać będzie warunki techniczne określone w SIWZ i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty,

2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:

a)  stawki podatku od towarów i usług,

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2018 r., poz. 2177),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania usług przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, może ulec zmianie (może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od skali wpływu powyższych zmian na koszty realizacji usług;

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz ze wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji umowy oraz określeniem stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

4. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.

5. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 będą mieć wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a – będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b i c – odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić także Zamawiający, z co najmniej 30 dniowym uprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowych zapisów.

 1. Zmiany umowy mogą nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony i wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.”
 1. w Zał. Nr 3b do SIWZ – formularza ofertowego dla Cz. 2 zamówienia poprzez zmianę liczby okresów rozliczeniowych wskazanych w tabeli z:

        - 36 miesięcy na 48 miesięcy;

4) w Dziale XIX SIWZ poprzez modyfikację zapisu § 83:

Jest:

 • „Możliwości zmiany umowy ws. zamówienia publicznego określone są w § 12 wzoru umowy (Załącznik nr 2b do SIWZ) w odniesieniu do części II zamówienia.”

Winno być:

Możliwości zmiany umowy ws. zamówienia publicznego określone są dla cz. I zamówienia w § 11 wzoru umowy (Załącznik nr 2a do SIWZ), dla cz. II zamówienia w  § 12 wzoru umowy (Załącznik nr 2b do SIWZ).”

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany w treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców a zmienione załączniki: SIWZ, Zał. Nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla cz.I, Zał. Nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla cz.II, Zał nr 3b do SIWZ – formularz ofertowy dla cz. II zostaną zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

Podpisano:

Dyrektor Generalny

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 861

Data wytworzenia: 2019-08-23 12:39:57
Data publikacji: 2019-08-23 13:17:44
Ostatnio aktualizował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-09-18 14:55:23

Historia zmian artykułu:
2019-09-18 14:55:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zakończenie postępowania.
2019-09-18 14:53:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Cz. II
2019-09-17 10:18:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I
2019-09-13 13:45:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Edycja informacji z otwarcia ofert.
2019-09-13 13:38:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert.
2019-09-05 12:31:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Odpowiedzi na pytania do SIWZ + zmiana treści SIWZ 05.09.2019 r.
2019-08-27 15:37:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Modyfikacja treści SIWZ

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.